Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-07

ITAB Shop Concept: Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)

ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum
onsdagen den 7 maj 2014, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen
2 i Jönköping.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken onsdagen den 30 april 2014 och dels anmäla sin avsikt att
delta i årsstämman senast kl.16.00 onsdagen den 30 april 2014 under
adress ITAB Shop Concept AB, Box 9054, 550 09 Jönköping, per telefon
036-31 73 00 eller via mail på adress ir@itab.se. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen
den 30 april 2014, genom förvaltares försorg, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid
stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på
eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud
ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med
anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska
registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer
14. Val av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om ändring av bolagsordning
19. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
20. Beslut om emission av konvertibler till anställda
21. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp
och Johan Storm, föreslår att Fredrik Rapp utses till ordförande vid
stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår 3,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2013.
Avstämningsdag blir måndagen den 12 maj 2014. Om stämman beslutar
enligt förslaget, beräknas utdelning bli utsänd av Euroclear Sweden
AB onsdagen den 15 maj 2014.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga
suppleanter väljs;

b) att styrelsearvode ska utgå med belopp om totalt 1 200 000 kr, att
fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr
vardera till styrelsens övriga ledamöter;

c) att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 kr till
ordförande och 15 000 kr per ledamot, för uppdrag i revisionsutskott
och ersättningsutskott ska ett belopp om totalt 100 000 kronor per
utskott att fördelas med 40 000 kr till respektive utskotts
ordförande och 30 000 kr vardera till respektive utskotts övriga
ledamöter;

d) att ersättning till revisorer ska utgå enligt specificerad, av
styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning;

e) omval av ordinarie styrelseledamöterna Tord Johansson, Anna
Benjamin, Anders Moberg, Fredrik Rapp,

Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt samt nyval av Sune Lantz.
f) omval av Tord Johansson som styrelsens ordförande samt nyval av
Fredrik Rapp som styrelsens vice ordförande.

g) att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs till
revisorer för en mandatperiod om ett år.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på

www.itab.se.
Valberedning (punkt 14)

Stämman ska förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande
vid årsstämman 2015, eller när behov föreligger, samt att föreslå
styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår
även, när så ska ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta
tiden fram till och med årsstämman 2015. I det fall en ledamot lämnar
uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås
att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny
ledamot.

Från aktieägarna Tord Johansson och Pomonagruppen AB, som tillsammans
representerar 81,42 procent av rösterna och 53,88 procent av
kapitalet i ITAB, har inkommit förslag inför årsstämma 2015 om Anders
Rudgård och Johan Storm som medlemmar i valberedningen. Från
aktieägaren Tord Johansson som representerar 53,10 procent av
rösterna och 24,25 procent av kapitalet i ITAB, har inkommit förslag
om Fredrik Rapp som medlem i valberedningen. Förslag till
valberedning består av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp
och Johan Storm.

Bemyndigande om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill
tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta
beslut om nyemission av aktier till högst en tiondel av bolagets
utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till - vid full
konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid
konverteringstillfället - högst en tiondel av bolagets utgivna
aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på
grund av tids- affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för
bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att
teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning
genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission
är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget
möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren,
inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering
där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära
marknadsvärde som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas
för att uppnå intresse för teckning.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till
att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra
incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av
verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen ska vid ett
eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före
årsstämman 2015. Förvärv av egna aktier ska uppgå till högst en
tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och ska ske över börs
eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna
aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid
var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till
högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan
och ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt
incitamentsprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid
betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna
aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de
vid stämman företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings-
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa
utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande
direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen.
Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan
bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av
ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. Riktlinjerna ska
gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall
ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare
erhålla rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad och baserad på
resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen
kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande
befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara
premiebaserade. Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller
en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från
bolagets sida av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag
motsvarande 18 månadslöner och vid uppsägning av övriga ledande
befattningshavare utgår ett avgångsvederlag på sex månadslöner.
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från
befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen ska
ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsen föreslår att första stycket, tredje meningen i § 4 i
bolagsordningen ändras genom att nuvarande lydelse utgår och ersätts
av följande: " Aktier ur serie A kan utges till ett antal om lägst 7
800 000 och högst 31 200 000 och aktier ur serie B till ett antal om
lägst 16 200 000 och högst 64 800 000."

Styrelsen föreslår även att § 5 i bolagsordningen ändras genom att
nuvarande lydelse utgår och ersätts av följande: "Antalet aktier
skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000."

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (punkt 19)

Styrelsen för ITAB Shop Concept AB föreslår att årsstämman den 7 maj
2014 fattar beslut om att öka antalet aktier genom att varje aktie
delas upp i 2 aktier (aktiesplit 2:1).

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning
av aktierna skall vara den 23 maj 2014. Efter genomförd uppdelning av
aktierna kommer antale...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.