Du är här

2018-08-15

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni 2018

·Orderingång 68,4 MSEK (53,9)

·Omsättning 62,4 MSEK (55,9)

·Bruttomarginal 46,0 procent (44,6)

·Rörelseresultat 4,9 MSEK (4,6)

·Resultat efter skatt 3,6 MSEK (3,2)

 

Kommentarer från VD

Orderingången fortsatte starkt under andra kvartalet och slutade på totalt
35,7 MSEK, en ökning med 28% jämfört med samma period året innan.
Kvartalets orderingång innefattar bland annat beställningar av den
nylanserade datorn JLT6012 samt affärer med kunder inom gruvsektorn, ett
segment som verkar vara på återkomst efter en tids stagnation.

Faktureringen slutade på 30,2 MSEK, en ökning med 7% jämfört med föregående
år. En stor del av orderingången togs under senare delen av kvartalet och
kommer att levereras under resten utav året. Detta innebär att JLT går in i
tredje kvartalet med en stark orderbok om 16,6 MSEK, att jämföras med 11,7
MSEK i ingående orderstock för tredje kvartalet 2017. En stark ingående
orderstock är särskilt positivt i tredje kvartalet vilket ofta kan vara ett
svagare kvartal med mindre aktivitet på marknaden på grund av semestertider
i Europa.

JLT:s mål är att växa lönsamt och sedan flera år tillbaka följer vi en
tillväxtstrategi där vi förstärker vår försäljningskanal samt utvecklar
vårt erbjudande med kompletterande produkter, tillbehör och tjänster. I
linje med denna strategi lanserade vi JLT Technology Services™ för den
amerikanska marknaden i april på MODEX, årets största logistikmässa som
hålls i Atlanta (GA), USA. Med JLT Technology Services erbjuder vi nu våra
amerikanska kunder installations- och underhållstjänster som kompletterar
och effektivt förädlar vårt produkterbjudande för befintliga marknader och
kunder. På sikt planerar vi att erbjuda liknande tjänster även i Europa.

Under kvartalet deltog vi också på TOC Europe i Rotterdam, Nederländerna,
en av de stora europeiska mässorna inom hamnsegmentet, samt Port & Terminal
Technology i Charleston (SC) i USA, under vilka vi presenterade vår
stryktåliga tablet och andra IT-lösningar som ökar produktiviteten i
hamnindustrin.

Vi inleder året starkt och fortsätter aktivt att bearbeta marknaden och
komplettera vårt erbjudande, vilket ger oss bra momentum och goda
förutsättningar för en fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt framöver.

Per Holmberg, VD

 

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2018
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 62,4 MSEK (55,9).
Bruttovinsten uppgick till 28,7 MSEK (25,0) och bruttomarginalen till 46,0
procent (44,6).

Rörelsens omkostnader var 22,6 MSEK (19,8) av detta svarade
personalkostnader för 15,4 MSEK (13,0). Övriga kostnader var 7,2 MSEK
(6,8). EBITDA för perioden uppgick till 6,1 MSEK (5,2).

Avskrivningar under perioden var 1,2 MSEK (0,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 4,9 MSEK (4,6).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (-0,1) vilket gav ett resultat före
skatt på 4,9 MSEK (4,4).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,3 MSEK belastar resultatet och
resultat efter skatt uppgick till 3,6 MSEK (3,2).

Orderingången under perioden har uppgått till 68,4 MSEK (53,9) och
orderstocken var vid periodens slut 16,6 MSEK (11,7). Andra kvartalets
orderingång var 35,7 MSEK (27,9).

Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade med 12 procent från föregående år och
orderingången ökade med 28 procent.

Faktureringen består av löpande affärer vilket tillsammans med en ökande
andel tjänsteförsäljning medförde en ökad bruttomarginal som uppgick till
46,0 procent (44,6). Marginalen har påverkats positivt av en stark USD-
samt Euro-kurs.

Omkostnaderna, framförallt personalkostnader, har ökat jämfört med
föregående. Ökningen är hänförlig till verksamheten i USA där nyrekrytering
inom säljstyrkan är en orsak. En stark USD-kurs påverkar även
omkostnaderna.

JLT:s nya dator JLT6012 är lanserad och avskrivningar av aktiverade
utvecklingsutgifter påverkar resultatet från och med 2018.

Resultaträkning, MSEK     2018
Kv 2 2017
Kv 2   2018
Kv 1-2 2017
Kv 1-2   2017
Helår  
Nettoomsättning     30,2   28,3     62,4   55,9     112,7  
 
Bruttovinst       14,6   12,6     28,7   25,0     49,5    
- Bruttomarginal       48,2 % 44,5 %   46,0 % 44,6 %   44,0
%  
Försäljnings- och Marknadskostnader -5,5   -4,3     -10,6   -8,6
    -17,5    
Organisations- och FoU-kostnader   -6,8   -6,1     -12,0   -11,2
    -21,6    
                         
EBITDA       2,3   2,2     6,1   5,2     10,4    
- EBITDA marginal     7,7 % 8,0 %   9,8 % 9,2 %   9,3 %  
                         
Avskrivningar       -0,6   -0,3     -1,2   -0,6     -1,2  
 
  Varav:                      
  - Materiella anläggningstillgångar -0,1   -0,1     -0,3   -0,3
    -0,5    
  - Immateriella anläggningstillgångar -0,3   0,0     -0,6   0,0
    -0,1    
  - Goodwill       -0,1   -0,1     -0,3   -0,3     -0,5  
 
                         
Rörelseresultat       1,7   1,9     4,9   4,6     9,3    
- Rörelsemarginal     5,7 % 6,9 %   7,9 % 8,2 %   8,2 %  

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 9,2 MSEK (-6,7) koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 35,9 MSEK (21,3) och koncernens nettolåneskuld
till -35,9 MSEK (-21,3), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 57 procent (59) och det egna kapitalet var 45,7
MSEK (42,7) efter utdelning om 4,2 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassa delvis placerad i diskretionär
förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20% i aktier
eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet
baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Kassaflödet under perioden påverkas av inbetalning för nyemission av aktier
i enlighet med optionsprogram med 1,6 MSEK.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till   0,2 MSEK (-1,6).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och
BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,1 miljoner aktier (12,9) omsatts under perioden vilket
motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier.

I enlighet med optionsprogram nyemitterades 650 tusen aktier under juli
månad.

Aktien noterades i 4,49 SEK vid periodens början och 4,03 vid periodens
slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Mangold Fondkommission AB
(telefon: +46 8 503 01 550) som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2018

Delårsrapport för januari-september 2018               19 oktober, 2018
Bokslutskommuniké för år 2018                             8 februari, 2019

Växjö den 15 augusti, 2018

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08:00
CET.

Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning, MSEK     2018
Kv 2 2017
Kv 2   2018
Kv 1-2 2017
Kv 1-2   2017
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 30,2 28,3   62,4 55,9   112,7
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -15,7 -15,7   -33,7 -31,0   -63,2
  Övriga externa kostnader     -3,5 -3,7   -7,2 -6,8   -12,5
  Personalkostnader     -8,7 -6,7   -15,4 -13,0   -26,6
  Avskrivningar     -0,6 -0,3   -1,2 -0,6   -1,2
Rörelseresultat 1,7 1,9   4,9 4,6   9,3
                       
Finansnetto       0,0 0,0   0,0 -0,1   0,0
Resultat efter finansiella poster 1,7 2,0   4,9 4,4   9,3
                       
Skatt       -0,5 -0,6   -1,3 -1,2   -2,5
Periodens resultat     1,2 1,3   3,6 3,2   6,8
                       
Resultat per aktie  (kronor)     0,04 0,05   0,13 0,12   0,24
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,04 0,05   0,13
0,11   0,24
                       
Balansräkning, MSEK           2018
30 jun 2017
30 jun   2017
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       5,5 5,4   6,3
  Materiella anläggningstillgångar         0,7 0,8   0,8
  Finansiella anläggningstillgångar       0,0 0,6   0,0
Summa anläggningstillgångar   6,2 6,8   7,2
  Varulager             19,8 21,3   20,8
  Kortfristiga fordringar           18,0 23,2   20,1
  Likvida medel och finansiella placeringar     35,9 21,3   26,7
Summa omsättningstillgångar   73,7 65,7   67,6
                       
Summa tillgångar           79,9 72,5   74,8
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             27,9 27,9   27,9
  Bundet eget kapital           6,1 5,1   6,7
  Ansamlat resultat           11,7 9,7   11,7
Summa eget kapital           45,7 42,7   46,3
Avsättningar             1,3 1,4   1,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           32,9 28,4   27,1
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    79,9 72,5   74,8
                       
* Matematisk avrundning                  

Kassaflödesanalys, MSEK     2018
Kv 1-2 2017
Kv 1-2 2017
Helår
                     
Kassafl...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.