Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

JLT Mobile Computers AB : Delårsrapport Januari till Mars 2014

· Rörelseresultat 1,1 MSEK (-2,6)· Omsättning 16,2 MSEK (10,3)· Orderingång 20,6 MSEK (17,6)· Bruttomarginal 34,5 procent (30,1)· Resultat efter skatt 0,9 MSEK (-2,0)Kommentarer från VD

Vårt arbete med att stärka JLT:s position i det övre marknadssegmentet där JLT
har tydliga konkurrensfördelar fortgick under kvartalet. Nya och befintliga
kunder bearbetas kontinuerligt inom områden såsom gruvor, skog, logistik och
hamnar där prestanda och stryktålighet är avgörande. Flera nya affärer
bokades under kvartalet främst i USA men också på den Europeiska marknaden,
och orderingången ökade till 21 MSEK för kvartalet jämfört med18 MSEK för
motsvarande period 2013.

JLT lanserade under kvartalet sin senaste generation logistikdator, JLT1214N,
som kommer med väsentligt förbättrad prestanda. JLT1214N datorn erbjuder den
lägsta totala ägandekostnaden till kunder med krävande logistiktillämpningar
såsom livsmedelsdistribution, frys-lager och crossdocking. Med JLT1214N
förstärker JLT sin position inom dessa segment som representerar en betydande
del av JLT:s försäljning.

Efter första kvartalets avslut lanserade JLT också VERSO+ 10 datorn. VERSO+ 10
datorn är först ut i en ny klass av stryktåliga fordonsdatorer för heavy-duty
tillämpningar inom hamnar, gruvor, jordbruk och utomhuslager. VERSO+ 10
datorn är speciellt utvecklad för att möta kunder behov av att montera en
terminal i trånga kabiner eller andra små utrymmen. Med branschens minsta
fysiska format och en innovativ snabbmonteringsfunktion kallad QuickLock,
kombinerar VERSO+ 10 datorn kompakthet och flexibilitet med ledande
prestanda, vilket gör den unik för denna typ av installationer.

Under kvartalet har effektiviseringsarbetet i produktion och inköp fortsatt
med syfte att stärka bruttomarginalen. Brutto marginalen slutade för
kvartalet på närmare 35 procent jämfört med 30 procent för samma period året
innan och rörelseresultatet slutade på 1 MSEK jämfört med en förlust på 2,6
MSEK året innan.

Pågående åtgärder har gett önskat resultat och med de senaste
produktlanseringarna är grunden lagd för en långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
JLT Mobile Computers

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2014

För första kvartalet redovisar koncernen en omsättning på 16,2 MSEK (10,3).
Bruttovinsten uppgick till 5,6 MSEK (3,1) och bruttomarginalen till 34,5
procent (30,1).

Rörelsens omkostnader var 4,4 MSEK (5,5) av detta svarade personalkostnader
för 2,7 MSEK (4,2). Övriga kostnader var 1,7 MSEK (1,3).

Avskrivningar var 0,1 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,1 MSEK (-2,6)

Finansnettot uppgick till 0,1 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på
1,2 MSEK (-2,6).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,3 MSEK belastar resultatet men
har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK
(-2,0).

Orderingången under perioden har uppgått till 20,6 MSEK (17,6) och
orderstocken var vid periodens slut 10,7 MSEK (8,8).

Kommentarer till resultatet för perioden

Orderingången ökade 17 procent jämfört med första kvartalet 2013 och
omsättningen ökade 57 procent. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till ökad
försäljning på den amerikanska marknaden.

Bruttomarginalen har som tidigare aviserats en ökat som en effekt av
genomförda effektiviseringar och produktlanseringar under 2013.

---------------------------------------------------------------------
|Resultaträkning, MSEK 2014 2013 Kv 2/13 2013 |
| |
| Kv1 Kv1 - Helår |
| Kv 1/14 |
| |
|Nettoomsättning 16,2 10,3 66,4 60,5 |
| |
|Bruttovinst 5,6 3,1 21,8 19,3 |
|- Bruttomarginal 34,5% 30,1% 32,9% 32,0% |
| |
|Försäljnings- och Marknadskostnader -1,4 -1,3 -6,0 -5,9 |
| |
|Organisations- och FoU-kostnad -3,1 -3,1 -11,0 -11,0 |
|- varav personal -1,7 -2,1 -5,4 -5,8 |
|- varav övriga kostnader -1,4 -1,0 -5,6 -5,2 |
|- varav aktivierade utvecklingsutgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| |
|Omstruktureringskostnader - -1,2 - - |
|EBITDA 1,2 -2,4 4,8 -1,7 |
|- EBITDA marginal 7,1% -23,3% 7,3% -2,8% |
| |
|Avskrivningar -0,1 -0,2 -1,1 -1,3 |
|Varav: |
|- Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,2 -0,6 -0,7 |
|- Aktiverade utvecklingsutgifter 0,0 -0,1 -0,5 -0,6 |
| |
|Rörelseresultat 1,1 -2,6 3,7 1,2 |
|- Rörelsemarginal 6,6% -25,6% 5,6% 1,9% |
---------------------------------------------------------------------
Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har varit positivt med 8,7 MSEK (-0,2). Koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 14,5 MSEK (8,2) medförande en nettolåneskuld
uppgående till -15,1 MSEK (- 9,0). Outnyttjad checkräkning var 5,0 MSEK.
Soliditeten uppgick till 70 procent (67) och det egna kapitalet var 31,3 MSEK
(27,4).

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till
0,1 MSEK (-0,1). Inga räntebärande skulder föreligger.

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 32,8 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 24,2 MSEK i svenska bolag. 5,2 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Utsikter för 2014

Försiktig optimism angående den rådande konjunkturen för 2014 tillsammans med
effekter av två produktlanseringar under året bedöms ge en fortsatt positiv
försäljnings- och resultatutveckling.

Aktien

Totalt har 6,7 miljoner aktier (2,4) har omsatts under perioden vilket
motsvarar 25 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 1,95 SEK vid periodens början och sista avslut gjordes till
2,04 SEK.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2014

Delårsrapport för januari-juni 2014 15 augusti, 2014
Delårsrapport för januari-september 2014 17 oktober, 2014
Bokslutskommuniké för år 2014 6 februari, 2015

Växjö den 8 maj 2014

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD 0470 - 53 03 00
Stefan Käck vVD / CFO 0735 - 31 00 57
www.jltmobile.com

-------------------------------------------------------------------------
|Koncernens räkenskaper* |
| |
|Resultaträkning, MSEK 2014 2013 2013 |
| |
| Kv1 Kv1 Helår |
| |
|Summa rörelsens intäkter 16,2 10,3 60,5 |
| |
|Rörelsens kostnader |
|Handelsvaror -10,6 -7,2 -41,2 |
|Övriga externa kostnader -1,7 -1,3 -4,9 |
|Personalkostnader -2,7 -4,2 -12,0 |
|Avskrivningar -0,1 -0,2 -1,3 |
| |
|Rörelseresultat 1,1 -2,6 1,2 |
| |
|Finansnetto 0,1 0,0 0,0 |
|Resultat efter finansiella poster 1,2 -2,6 1,1 |
| |
|Skatt -0,3 0,6 -0,2 |
|Periodens resultat 0,9 -2,0 0,9 |
| |
|Resultat per aktie (kronor) 0,03 -0,07 0,03 |
|Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,03 -0,07 0,03 |
| |
|Balansräkning, MSEK 2014 2013 2013 |
| |
| 31 Mar 31 Mar 31 Dec |
| |
|Tillgångar |
| |
|Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,6 0,0 |
|Materiella anläggningstillgångar 0,5 1,1 0,6 |
|Finansiella anläggningstillgångar 6,0 6,8 6,3 |
|Summa anläggningstillgångar 6,5 8,4 6,9 |
| |
|Varulager 10,5 13,8 8,5 |
|Kortfristiga fordringar 13,5 10,7 21,0 |
|Likvida medel 14,5 8,2 5,6 |
|Summa omsättningstillgångar 38,5 32,7 35,2 |
| |
|Summa tillgångar 45,0 41,2 42,1 |
| |
|Eget kapi...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.