Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

JLT Mobile Computers AB: JLT Delårsrapport januari - september 2016

* Orderingång 94,6 MSEK (60,5)
* Omsättning 92,2 MSEK (59,8)
* Bruttomarginal 41,9 procent (46,2)
* Rörelseresultat 8,6 MSEK (2,0)
* Resultat efter skatt 6,9 MSEK (1,7)

Kommentarer från VD

Efter ett urstarkt första kvartal med en orderingång som översteg mina
förväntningar har även andra och tredje kvartalet fortsatt i god takt. Trots
att tredje kvartalet ofta är årets svagaste kvartal på grund av
sommarsemestrar, speciellt i Europa, så slutade orderingången på 26 MSEK,
vilket är den högsta på fyra år.

För att möta den snabba ökningen av efterfrågan har vi under två månader
genomfört en fördubbling av produktionskapaciteten vid våra anläggningar i
både Sverige och USA. Med egenkontrollerad produktion inom nära avstånd har
JLT en unik förmåga att snabbt anpassa sig efter föränderliga
affärsförhållanden vilket är avgörande då vår verksamhet karaktäriseras av en
varierande efterfrågan från kvartal till kvartal. Resultatet är en
fakturering på 29 MSEK i tredje kvartalet vilket är den högsta på 10 år.

Under kvartalet slutlevererades den stororder i USA som JLT tog hos en av
världens största transportörer under första kvartalet. JLT vann affären trots
tuff konkurrens från välkända aktörer och ordern blev en viktig milstolpe i
etableringen av JLT:s verksamhet i USA, samtidigt som den visar på marknadens
positiva mottagande av den nya JLT1214P-datorn med praktiskt taget okrossbar
pekskärm.

Under första kvartalet drabbades en av våra Japanska leverantörers fabrik av
en serie kraftiga jordbävningar vilket begränsade tillgången av vissa
komponenter. Vi har arbetat tillsammans med leverantören för att minimera
förseningar av kundleveranser. Produktionen är nu igång igen och vi är
tillbaka till normala ledtider för nya order.

Kontinuerlig produktutveckling är en viktig del i JLT:s strategi och under
tredje kvartalet uppgraderade vi VERSO+ 10-datorn till en fyrkärnig processor
för optimal prestanda levererat i marknadens mest kompakta format.

Med vår etablering i USA, fokus mot övre segmentet på marknaden, fortsatt
satsning på försäljning och marknadsföring tillsammans med nyligen lanserade
produkter har vi skapat förutsättningarna för att driva en långsiktig lönsam
tillväxt.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2016

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 92,2 MSEK (59,8).
Bruttovinsten uppgick till 38,6 MSEK (27,6) och bruttomarginalen till 41,9
procent (46,2).

Rörelsens omkostnader var 29,1 MSEK (25,0), av detta svarade personalkostnader
för 19,6 MSEK (16,7). Övriga kostnader var 9,5 MSEK (8,4). EBITDA för
perioden uppgick till 9,5 MSEK (2,6).

Avskrivningar under perioden var 0,9 MSEK (0,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,6 MSEK (2,0)

Finansnettot uppgick till -0,1 MSEK (0,2) vilket gav ett resultat före skatt
på 8,4 MSEK (2,1).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,5 MSEK belastar resultatet men
har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 6,9 MSEK
(1,7).

Orderingången under perioden har uppgått till 94,6 MSEK (60,5) och
orderstocken var vid periodens slut 13,3 MSEK (6,0). Tredje kvartalets
orderingång var 25,7 MSEK (19,7) .

Kommentarer till resultatet för perioden januari till september

Koncernens omsättning ökade 54 procent från föregående år och orderingången
ökade med 56 procent.

Bruttomarginalen sjönk till 41,9 procent (46,2) beroende på en större enskild
order i USA som togs i hård konkurrens. Ordern är till övervägande del
levererad under första halvåret vilket medförde en ökande marginal under
tredje kvartalet.

Avsättningar för rörliga löner har under perioden uppgått till 1,8 MSEK (0)
varav 0,6 MSEK i kvartalet.

--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning, MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 |
| |
| Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår |
| |
| Nettoomsättning 28,5 16,1 92,2 59,8 81,1 |
| |
| Bruttovinst 12,4 7,7 38,6 27,6 36,2 |
|- Bruttomarginal 43,6% 47,8% 41,9% 46,2% 44,6% |
| |
| Försäljnings- och Marknadskostnader -3,3 -2,8 -10,7 -8,7 -12,4 |
| |
| Organisations- och FoU-kostnad -6,2 -5,1 -18,4 -16,3 -20,2 |
| |
| EBITDA 2,9 -0,2 9,5 2,6 3,6 |
|- EBITDA marginal 10,3% -1,2% 10,3% 4,4% 4,4% |
| |
| Avskrivningar -0,3 -0,2 -0,9 -0,6 -1,0 |
| Varav: |
| - Materiella anläggningstillgångar -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,5 |
| - Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 |
| - Goodwill -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 -0,5 |
| |
| Rörelseresultat 2,6 -0,4 8,6 2,0 2,5 |
|- Rörelsemarginal 9,2% -2,5% 9,3% 3,3% 3,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
Utveckling av nästa generations fordonsdatorer pågår. Hälften av externa
utvecklingsutgifter har aktiverats i perioden vilket motsvarar 1,8 MSEK,
resterande belastar resultatet. Inga interna kostnader har aktiverats.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till +9,7 MSEK (-2,1), koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 27,2 MSEK (18,1) och koncernens nettolåneskuld
till -27,2 MSEK (-18,4), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 63 procent (62) och det egna kapitalet var 39,7 MSEK
(33,2) efter utdelning om 1,9 MSEK.

Ersättning för nyemission i enlighet med optionsprogram från 2013 är erlagd
och påverkar kassaflöde och eget kapital med 1,7 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-1,1).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 13,9 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster, varav 6,8 MSEK i svenska bolag. 1,6 MSEK är
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 14,9 miljoner aktier (10,2) omsatts under perioden vilket motsvarar
54 procent av det totala antalet aktier.

Under perioden har antalet aktier utökats med 950.000 genom nyteckning i
enlighet med personaloptionsprogram från 2013. Totala antal aktier uppgår nu
till 27.902.000. Ytterligare 1.000.000 optioner är utestående med förfall
juni 2018 till en teckningskurs på 3,17 SEK per aktie.

Aktien noterades i 1,75 SEK vid periodens början och 4,20 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2016

Bokslutskommuniké för år 2016 10 februari, 2017
Årsstämma 11 maj
2017

Växjö den 21 oktober 2016

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD 0470 - 53 03 00
Stefan Käck vVD / CFO 0470 - 53 03 21
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 Oktober 2016 kl. 09:00
CET.

------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens räkenskaper* |
| Resultaträkning, MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 |
| |
| Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår |
| |
| Summa rörelsens intäkter 28,5 16,1 92,2 59,8 81,1 |
| |
| Rörelsens kostnader |
| Handelsvaror -16,1 -8,4 -53,6 -32,1 -44,9 |
| Övriga externa kostnader -3,4 -2,7 -9,5 -8,4 -10,9 |
| Personalkostnader -6,1 -5,2 -19,6 -16,7 -21,7 |
| Avskrivningar -0,3 -0,2 -0,9 -0,6 -1,0 |
| Andelar i intresseföretags resultat |
| Rörelseresultat 2,6 -0,4 8,6 2,0 2,5 |
| |
| Finansnetto -0,3 0,2 -0,1 0,2 0,1 |
| Resultat efter finansiella poster 2,4 -0,3 8,4 2,1 2,6 |
| |
| Skatt -0,7 0,0 -1,5 -0,4 -0,7 |
| Periodens resultat 1,7 -0,2 6,9 1,7 1,9 |
| |
| Resultat per aktie (kronor) 0,06 -0,01 0,25 0,06 0,07 |
| Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,06 -0,01 0,25 0,06 0,07 |
| ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.