Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

JLT Mobile Computers AB: JLT Delårsrapport januari - september 2017

JLT Delårsrapport januari - september 2017

* Orderingång 83,5 MSEK (94,6)
* Omsättning 85,7 MSEK (92,2)
* Bruttomarginal 44,2 procent (41,9)
* Rörelseresultat 8,0 MSEK (8,6)
* Resultat efter skatt 5,9 MSEK (6,9)

Kommentarer från VD

En viktig komponent i JLT:s tillväxtstrategi är att kontinuerligt förstärka
vårt internationella nätverk av återförsäljare. Vår totala försäljning består
huvudsakligen av löpande affärer som kompletteras av ett mindre antal stora
volymorder med något lägre marginal. Med ett växande partnernätverket
etablerar vi JLT på den globala marknaden och breddar kundbasen vilket ökar
den löpande försäljningen med en stabil marginal. Vi ser nu resultatet av
denna strategi. Den löpande försäljningen växer kontinuerligt med stark
bruttomarginal. Under perioden ökade bruttomarginalen till 44% jämfört med
42% för samma period föregående år trots en negativ påverkan av en lägre
dollarkurs. Med en stark bruttomarginal och fortsatt god kostnadskontroll
ökade rörelsemarginalen för perioden till 9,4% från 9,3% jämfört med samma
period året innan. Rörelseresultatet slutade på 8,0 MSEK jämfört med 8,6 MSEK
föregående år.

I september nådde JLT en viktig milstolpe i företagets historia, då vi
levererade den 100 000:e datorn sedan JLT:s start 1994. Dator nummer 100 000
ingick i en större leverans till Volvo Car Body Components, och för att
understryka JLT:s löfte om kvalitet levererades jubileumsdatorn med ett unikt
garantiavtal på 100 000 timmar, motsvarande mer än 4 000 dagar - eller drygt
11 år.

Som meddelats tidigare genomförde vi ett flertal nyrekryteringar inom
försäljning och utveckling föregående kvartal. Detta har varit ett nyttigt
tillskott till organisationen. Med nya produkter och starkare organisation
fortsätter vi att driva en långsiktig och lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2017

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 85,7 MSEK (92,2).
Bruttovinsten uppgick till 37,9 MSEK (38,6) och bruttomarginalen till 44,2
procent (41,9).

Rörelsens omkostnader var 29,0 MSEK (29,1), av detta svarade personalkostnader
för 19,6 MSEK (19,6). Övriga kostnader var 9,3 MSEK (9,5). EBITDA för
perioden uppgick till 8,9 MSEK (9,5).

Avskrivningar under perioden var 0,9 MSEK (0,9).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,0 MSEK (8,6)

Finansnettot uppgick till -0,1 MSEK (-0,1) vilket gav ett resultat före skatt
på 7,9 MSEK (8,4).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 2,1 MSEK belastar resultatet varav
0,8 MSEK inte har kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till
5,9 MSEK (6,9).

Orderingången under perioden har uppgått till 83,5 MSEK (94,6) och
orderstocken var vid periodens slut 11,2 MSEK (13,3). Tredje kvartalets
orderingång var 29,6 MSEK (25,7).

Koncernens omsättning minskade med 7 procent från föregående år och
orderingången minskade med 12 procent.

Bruttomarginalen ökade till 44,2 procent (41,9). Bruttomarginalen har
påverkats negativt av en sjunkande USD-kurs, vilket kompenserats av ökad
produktmarginal och ökade serviceintäkter.

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Omsättningen ökade med 5 procent till 29,8 MSEK (28,5), mycket tack vare en
effektiv produktionsstart efter semesterperioden.

Bruttomarginalen var något lägre, och kvartalets omkostnader uppgick till 9,2
MSEK (9,5), avskrivningar oförändrade. Efter finansiella kostnader medförde
det ett resultat före skatt på 3,5 MSEK (2,4) motsvarande en ökning på 46
procent.

Orderingången i kvartalet uppgick till 29,6 MSEK (25,7).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -8,1 MSEK (9,7) efter utdelning om 4,2 MSEK.
Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 19,8 MSEK (27,2) och
koncernens nettolåneskuld till -19,8 MSEK (-27,2), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 63 procent (63) och det egna kapitalet var 45,5 MSEK
(40,1).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-1,6).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 5,7 MSEK, allt
hänförligt till utländska dotterbolag. Kvarvarande underskottsavdrag är ej
tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig
delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s
kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 18,0 miljoner aktier (14,9) omsatts under perioden vilket motsvarar
65 procent av det totala antalet aktier.

Totala antalet aktier uppgår till 27.902.000. Ytterligare 1.000.000 optioner
är utestående med förfall juni 2018 till en teckningskurs på 3,17 SEK per
aktie.

Aktien noterades i 4,88 SEK vid periodens början och 5,50 SEK vid periodens
slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2017

Bokslutskommuniké för år 2017 9 februari, 2018
Årsstämma 10 maj,
2018

Växjö den 20 oktober, 2017

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:
Per Holmberg VD 0470 - 53 03 00
Stefan Käck vVD / CFO 0470 - 53 03 21
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08:00
CET.

------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens räkenskaper* |
| Resultaträkning, MSEK 2017 2016 2017 2016 2016 |
| |
| Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår |
| |
| Summa rörelsens intäkter 29,8 28,5 85,7 92,2 126,9 |
| |
| Rörelsens kostnader |
| Handelsvaror -16,8 -16,1 -47,8 -53,6 -72,1 |
| Övriga externa kostnader -2,6 -3,4 -9,3 -9,5 -13,7 |
| Personalkostnader -6,6 -6,1 -19,6 -19,6 -27,0 |
| Avskrivningar -0,3 -0,3 -0,9 -0,9 -1,1 |
| Andelar i intresseföretags resultat |
| Rörelseresultat 3,5 2,6 8,0 8,6 13,1 |
| |
| Finansnetto 0,0 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 |
| Resultat efter finansiella poster 3,5 2,4 7,9 8,4 13,1 |
| |
| Skatt -0,8 -0,7 -2,1 -1,5 -2,3 |
| Periodens resultat 2,7 1,7 5,9 6,9 10,8 |
| |
| Resultat per aktie (kronor) 0,10 0,06 0,21 0,25 0,39 |
| Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,09 0,06 0,20 0,25 0,38 |
| |
| Balansräkning, MSEK 2017 2016 2016 |
| |
| 30 sep 30 sep 31 dec |
| |
| Tillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar 5,8 4,3 4,6 |
| Materiella anläggningstillgångar 0,9 1,1 1,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar 0,0 1,6 0,8 |
| Summa anläggningstillgångar 6,7 7,0 6,5 |
| Varulager 20,7 16,2 16,3 |
| Kortfristiga fordringar 25,1 13,1 24,3 |
| Likvida medel 19,8 27,2 28,0 |
| Summa omsättningstillgångar 65,6 56,6 68,5 |
| |
| Summa tillgångar 72,4 63,6 75,0 |
| |
| Eget kapital, avsättningar och skulder |
| Aktiekapital 27,9 |
| Bundet eget kapital 4,2 30,1 32,4 |
| Ansamlat resultat 13,4 10,0 11,3 |
| Summa eget kapital 45,5 40,1 43,7 |
| Avsättningar 1,4 1,6 1,6 |
| Långfristiga skulder - - - |
| Kortfristiga skulder 25,4 21,9 29,7 |
| |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder 72,4 63,6 75,0 |
| |
| * Matematisk avrundning |
------------------------------------------------------------------------------------------

<...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.