Du är här

2014-04-09

JLT Mobile Computers AB : Pressmeddelande 9 april 2014, KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande 9 april, 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen
den 8 maj 2014 kl. 16.00 på Stadshotellet, Kungsgatan 6 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 2
maj 2014, dels anmält sin avsikt att delta senast måndagen den 5 maj 2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 2 maj 2014. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till
stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00)
eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall,
det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare
avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget
på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning för stämman
5 Val av två justeringsmän
6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Verkställande direktörens redogörelse
9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter
13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14 Val av styrelse och revisor
15 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
16 Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2013 om 0,05 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj 2014. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 maj 2014. Sista dag för
handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 8 maj
2014.

STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)

Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50
procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att
till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att
styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att
styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg och Jan Olofsson
omväljs samt att Per Ädelroth väljs som ny styrelseledamot för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén omväljs som styrelsens ordförande,
att styrelsearvodet bestäms till 340.000 kronor, varav 120.000 kronor till
styrelsens ordförande samt 55.000 kronor vardera till övriga ledamöter, att
bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att KPMG AB väljs till bolagets
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Per Ädelroth, född -66, är operativ chef/Vice President Operations på Axis
Communications AB i Lund, ingår i Axis koncernledning sedan 10 år tillbaka.
Har tidigare arbetat i ett antal olika chefsroller på Axis, bl a som
affärsområdeschef.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst
4.042.800 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av antalet aktier och
röster i bolaget. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av
aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med
bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt
anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande
av företagsförvärv.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och
på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna
erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Växjö i april 2014

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21,stefan.kack@jltmobile.com

Kallelse till Årsstämma
http://hugin.info/3085/R/1775765/605685.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: JLT Mobile Computers AB via Globenewswire

HUG#1775765

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.