Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-13

Josab International: Kallelse till extra bolagsstämma i Josab International AB (publ)

Aktieägarna i Josab International AB (publ), org. nr 556549-1114,
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1
november 2017 kl. 10.00 på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor
på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels senast torsdagen
den 26 oktober 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, dels senast torsdagen den 26 oktober 2017 ha anmält sitt
deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara
högst två) till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Josab
International AB (publ), Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, eller per
e-post till info@josab.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt
namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före torsdagen
den 26 oktober 2017, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig,
daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett
ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om
vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original
skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall
även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webplats
www.josab.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Val av styrelse (punkt 7)

Bolaget har blivit informerat att Sten Johansson ställer sin plats som
styrelseledamot till förfogande. Samtidigt har ägare som
representerar ca 36 procent av antalet aktier i Bolaget meddelat att
de föreslår att Per Olof Seman väljs till ny styrelseledamot i hans
ställe.

Per Olof Seman har tidigare varit vice VD för SWECO International,
Mark, Vatten och Miljö samt är styrelsemedlem i SWEACC,
Svensk-Östafrikanska handelskammaren. Per Olof har även en
doktorexamen inom land- och vattenresursförvaltning från KTH.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ärende på dagordningen. Upplysningsplikten
omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

* * * * * *

Stockholm i oktober 2017

JOSAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/josab-international/r/kallelse-till-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/11657/2367700/736340.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.