Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Josab Water Solutions AB (publ): Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018   Josab Water Solutions AB (publ), org nr 55...

1 januari - 31 december 2018

· Vattenprojektet i Hyderabad, 189 maskiner klara och levererar
vatten.

· Tester påbörjade av Josabs teknik i Kina baserat på avtal med
partner och vattenmyndighet.

· Josab medverkar i upphandling av vattenrening i Ethiopien efter
lyckade tester.

· Josab Ungern avslutat lyckade tester i Serbien på arsenikhaltigt
vatten.

· Ny agent kontrakterad för mellanöstern och Ryssland.
· Koncernenes resultat under Q4 2018, -6 700 tkr, (-5 229) tkr.
· Resultat 2018 efter skatt för koncernen uppgick till -18 757 tkr,
(-15 684) tkr.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på
vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket erhölls 2001.
Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab
Hungary Kft, Josab India Private Ltd, Josab China Ecological Water
Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Företaget
säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper
avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material
och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket
är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen
Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i
Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen
och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av
säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta
kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och
tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och
petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och
svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot
mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en
storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella
sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International via sitt
helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till
gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så
kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda
förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde,
har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får
bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag,
och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar
mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas,
och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m3 upp till
3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan
parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs
i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit
till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik,
ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen under året uppgick till 4 005 tkr, (fg år 989 tkr)
för koncernen, och 1 406 tkr, (fg år 75), för moderbolaget.
Resultatet efter skatt blev -18 757 tkr, (fg år -15 684 tkr) för
koncernen, och -10 760 tkr, (fg år - 9 993 tkr) för moderbolaget. Av
moderbolagets intäkter avser 1 260 tkr koncernfakturering vilket
eliminerats koncernmässigt. Övriga intäkter avser EU-stöd för
produktionsanläggningen i Ungern.

RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgick under året till 21 075 tkr, (fg år 16 985),
för koncernen, och 10 015 tkr, (fg år 10 285 tkr) för moderbolaget.
Koncernens kostnader under året hänför sig till råvaror och material
2 989 tkr, (fg år 1 495 tkr), övriga externa kostnader 10 205 tkr,
(fg år 8 306 tkr), personalkostnader 6 403 tkr, (fg pår 6 187 tkr)
samt avskrivningar 1 478 tkr,(fg år 997 tkr). Moderbolagets kostnader
under året hänför sig till råvaror och material 190 tkr (fg år 136
tkr), övriga externa kostnader 4 872 tkr, (fg år 5 162 tkr),
personalkostnader 4 813 tkr, (fg år 4 898 tkr), samt avskrivningar
140 tkr, (fg år 89 tkr). De ökade kostnaderna i koncernen beror
främst på ökade försäljningskostnader inklusive direkt material,
kostnader för ny profil och hemsida, produktutvecklings- och
testkostnader samt högre avskrivningar. En extra nedskrivning av
lager har skett med 100 tkr, (fg år 192 tkr). I Ungern har en ny
värderingsmodell för lagret vilket belastat resultatet med en
engångskostnad om 1 673 tkr, (fg år 0).

RESULTAT

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -16 560 tkr, (fg år -15
694 tkr), och för moderbolaget till -8 609 tkr, (fg år -10 210).
Resultatet efter finansiella poster för koncernen uppgick till -19
386 tkr, (fg år -16 015 tkr), och för moderbolaget till -10 760, (fg
år -9 993 tkr). Försämringen jämfört med fg år är främst relaterat
till räntekostnader på konvertibelt lån 2 500 tkr, (fg år 0 tkr).

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under årets var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen
-20 761 tkr, moderbolaget - 10 087 tkr, från investeringsverksamheten
-3 054 tkr, - 14 674 tkr, samt från finansieringsverksamheten +5 320
tkr, +5 320. Periodens totala klassaflöde i koncernen var - 18 495
tkr, och i moderbolaget -19 441. Likvida medel uppgick vid periodens
slut till 11 192 tkr i koncernen, varav moderbolagt 1 019 tkr.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under året
till 3 054 tkr, och avser förträdesvis vattenkiosker i
vattenprojektet i Indien samt anläggningen i Ungern. Övriga
investeringar under året, i form av ny profil och hemsida,
produktutveckling, kostnader för tester och marknadsföring har
löpande kostnadsförts i respektive verksamhet.

FRAMTIDSUTSIKTER

Koncernens organisation är idag i fas med bolagets nuvarande
verksamhet. Eventuella nya projekt kan kräva nya investeringar, men
prövas från fall till fall. Övrig expansion bedöms klaras av med
befintlig personal, och via agenter eller licenspartners, för nya
områden, där Josab idag inte är etablerade.

Affärsmodeller ses regelbundet över för att hitta rätt sätt för
bolaget beroende på de förutsättningar som varje marknad medger.

Styrelsen har efter räkenkapsårets utgång avropat ett tidigare
lånelöfte om 6 Msek från bolagets större ägare. Löftet erhölls i
samband med amorteringar av tidigare erhållna lån på motsvarande
belopp.

Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation och bedömer
bolagets kapital och likviditetsbehov. Under våren kommer styrelsen
träffa ägarna till utestående konvertibler om 25 msek, och diskutera
lånens fortsatta villkor, förutsatt att konvertering inte sker innan
30 juni 2019.

Styrelsen överväger även andra alternativ till att säkerställa att
finansieringen de kommande 12 månaderna. Beroende på projektens
utveckling samt utfallen av samtalen med konvertibelägarna, kan det
inte uteslutas att bolaget, för att fortsätta verksamheten, kan
behöva ta in extern finansiering för att säkerställa bolagets
fortatta drift. Styrelsen är positiv till framtiden och att bolaget,
med pågående och kommande projekt, skall kunna öka omsättningen
kraftigt kommande år och att verksamheteten därmed blir
kassaflösespositiv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Vattenprojektet i Hyderabad har fortsatt och 189 maskiner står klara
och levererar vatten.

Tekniska tillståndet för gruvbrytning i Ratka, Ungern, förlängt med 10
år.

På årsstämman antogs ny bolagsordning och bolaget ändrade firma till
Josab Water Solutions AB.

Pilotprojekt i norra Serbien påbörjat, och avslutat, via Josabs
dotterbolag i Ungern, tillsammans med annat ungerskt bolag. Höga
halter av arsenik och andra föroreningar i vattnet. Testerna har
varit väldigt lyckade och halterna har nedbringats till nivåer för
godkänt dricksvatten. Tester av serbiska myndighet pågår för att
erhålla lokala tillstånd att använda tekniken.

Josab har tecknat avtal med Global Green Development Capital China Co.
Ltd, för att etablera Josabs ekologiska AqualiteTM baserade
vattenreningsteknik i Kina. Under september månad började
förberedelserna för tester efter avtal med Beijing Win Fortune
Technology Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co., i
samarbete med "Rural Drinking Water Safety Center", en del av
ministeriet för vattenresurser för den kinesiska landsbygden. Målet
är att erhålla ett licensavtal med en kinesisk affärspartner efter
dessa tester.

Josab har under perioden, som ett av tre inbjudna företag, lämnat in
ett anbud i en internationell upphandling avseende järn- och
manganhaltigt vatten i Ethiopien. Upphandlingen administerars via
Addis Ababa Water and Sewerage Authority. Upphandlingen avser 5
borrhål, alla i området runt Addis Ababa. Utvärderingstiden var i
upphandlingen 90 dagar.

Förberedelserna för tester i Kina har fortsatt och en containerbaserad
maskin har placerats på en testplats. Under december beräknas
testerna göras med utvärdering av myndigheter på plats.

Josab har tecknat avtal med franska Alcimex bl.a för att i samband med
testerna i Kina dra största möjliga nytta av Dr Wilfrid Balmers
kunskaper om applikationer med zeoliter.

Josab har tecknat ett nytt agentavtal med HummelTrade Kft avseende
marknadsutveckling och försäljning av Josabs produkter i mellanöstern
och i Ryssland

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Josab har ändrat SAFBs agentavtal till att omfatta 10 afrikanska
länder iställer som för tidigare 53 länder. Detta har skett för att
skapa störe frihet att finna nya agenter för dessa marknader.

Josab har erhållit licensiering i Ungern, och genom harmoniseringen
med EU-regler tillstånd och godkännan de i övriga EU för den
utvecklade tekniken för arsenikrening.

Josab har erhållit godkännande av tekniktester i Kina. Testerna har
skett i samarbete med Beijing Win Fortune Technology Co, Ltd, och
Green Global Development Capital China Co. Ltd, som i samarbetet med
Rural Drinking Water safety Center of the Chinese Ministry of water
Resources genomfört tester av Josabs material och teknologi. Josab
har efter testet fått en formellförfrågan från, Beijing Win Fortune
Technology Co, Ltd, att förhandla om ett exklusivt licensavtal för
den kinesiska marknaden.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning 2018: 2019-05-22 (bolaget/hemsida)

Kvartalsrapport Q1 2019: 2019-05-24

Årstämma: Stockholm 2019-06-12

Josab Water Solutions AB (publ)

Stockholm den 28 februari 2019

För Styrelsen

Johan Gillgren CEO

Johan Gillgren CEO

För mer information, kontakta:

Johan Gillgren,...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.