Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: K2A Kallelse till Årsstämma 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr
556943-7600 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den
25 april 2019 kl. 13.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på
Nybrogatan 59 i Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan
12.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, och

- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 17 april 2019.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB (publ), Att. Christian Lindberg, Nybrogatan
59, 114 40 Stockholm eller via e-post till christian.lindberg@k2a.se.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse.
Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast onsdagen den 17
april 2019. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före
denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.k2a.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 4 015 012 aktier, varav 1 453 572
preferensaktier, 1 413 952 stamaktier av serie A, 240 000 stamaktier
av serie B och 907 488 stamaktier av serie D. Aktierna motsvarar 16
740 580 röster, varav 1 453 572 hänför sig till preferensaktier, 14
139 520 till stamaktier av serie A, 240 000 till stamaktier av serie
B och 907 488 till stamaktier av serie D.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018;

b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor.

12. Beslut om principer för utseende av valberedning och dess arbete.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

15. Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen.

17. Beslut om fondemission med utgivande av nya stamaktier.

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 2, 9,
10, 11 och 12. Enligt de principer om utseende av valberedningen som
beslutades av extra bolagsstämma den 22 januari 2019 har
valberedningen bestått av (i) Peter Möller, utsedd av Johan Knaust
via bolag, (ii) Sten Gejrot, utsedd av Johan Thorell via bolag, och
(iii) Karl Lilja, utsedd av Johan Ljungberg via bolag. Ordförande i
valberedningen har varit Karl Lilja. Sten Gejrot har inte deltagit i
valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 8 b) - Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 20
kronor per preferensaktie, totalt 29 071 440 kronor. Utdelningen ska
fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid
respektive utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar ska vara 10 juni
2019, 10 september 2019, 10 december 2019 och 10 mars 2020. Utdelning
ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag i enlighet
med bolagsordningens föreskrifter.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier utan att
årsstämman i stället ska fatta beslut om värdeöverföring till
innehavare av stamaktier genom fondemission med utgivande av 51 288
preferensaktier enligt punkt 15.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om
utdelning dels på preferensaktier som kan komma att emitteras genom
den föreslagna fondemissionen, dels på preferensaktier som kan komma
att emitteras med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen
föreslagit under punkt 14. Utdelning på nyemitterade preferensaktier
ska utgå från och med den första avstämningsdagen som infaller efter
det att aktierna registrerats av Bolagsverket. Avstämningsdagar för
utdelning föreslås vara 10 juni 2019, 10 september 2019, 10 december
2019 och 10 mars 2020.

Baserat på att fondemissionen genomförs kommer utdelningen enligt
styrelsens förslag uppgå till totalt 30 097 200 kronor, varav 1 025
760 kronor är hänförliga till de fondemitterade preferensaktierna.
Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kan utdelning på
preferensaktier som emitterats med stöd av bemyndigandet uppgå till
högst 12 000 000 kronor.

Vidare föreslås att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska
uppgå till sju (7) utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare
att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå
med 300 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 175 000
kronor. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.
Ledamot som är verkställande direktör för Bolaget ska inte erhålla
arvode.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt
revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omval av styrelseledamöterna Sten Gejrot, Ludwig Holmgren,
Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan
Ljungberg och Johan Thorell.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Thorell.

Valberedningen föreslår, i överenstämmelse med styrelsens
rekommendation, omval av nuvarande revisor, registrerade
revisionsbolaget KPMG AB, intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB
har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Sjölander kommer att
vara huvudansvarig revisor för det fall KPMG AB utses till revisor.

Punkt 12 - Beslut om principer för utseende av valberedning och dess
arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande
principer för utseende av valberedningen och riktlinjer för
valberedningens arbete.

Valberedningen ska bestå av tre ägarrepresentanter representerande de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget,
enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista
bankdagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget
accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats
senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från
att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan
uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som
utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens
ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i
storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller
ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna
process fortgår till dess att valberedningen består av tre
ägarrepresentanter.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre
största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största
aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i
valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om
att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga
ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör
ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör
de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye
aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot.
Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två
månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga
rum.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i
Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Om de aktieägare eller
ägargrupper som har rätt att utse ledamöter önskar utse personer som
gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i
Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare eller ägargrupp ha
företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre. Vid
utseende av ny ledamot på grund av ägarförändringar i Bolaget ska den
aktieägare eller ägargrupp som ska utse en ny ledamot beakta...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.