Du är här

2017-06-01

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

ll årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den
30 juni 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan
10 i Stockholm.

Anmälan om deltagande m.m.

För att få delta i årsstämman ska aktieägare

-- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredagen den 23 juni 2017,
-- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 26 juni 2017, gärna före
kl. 12.00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Mobilvägen
10, 223 62 Lund, per telefon 046-540 12 00 eller per e-mail till AGM@anoto.com.
Vid anmälan ska namn, personnummer/organisations­nummer samt registrerat
aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara
bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 26 juni 2017. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på bolagets
hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om
detta i god tid före den 23 juni 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
9. Beslut om:
(a)
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
(b)
disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
(c)
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande
befattningshavare
18. Beslut om antagande av incitamentsprogram för styrelseledamöterna
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

SMark Co. Limited och Nerthus Investments Limited, i det följande kallade
”Större Aktieägarna” och som tillsammans representerar minst 17,5 procent av
det totala antalet aktier i bolaget, har informerat Bolaget om att de avser att
på bolagsstämman framlägga de förslag som framgår enligt nedan.

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
(punkt 9(b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

De Större Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda
ledamöter. De Större Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha ett
registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11)

De Större Aktieägarna föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med
sammanlagt 2 100 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande
och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda
styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

De Större Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 12)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår de
Större Aktieägarna omval av Jörgen Durban och Joonhee Won. De Större
Aktieägarna föreslår även nyval av Jeff Weedman, Perry Ha, Mariel Clemensen och
DongYi Lee som styrelseledamöter i bolaget.

De Större Aktieägarna föreslår vidare omval av Jörgen Durban som
styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 13)

De Större Aktieägarna föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte
AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Deloitte AB
har informerat om att bolaget kommer att utse den auktoriserade revisorn
Per-Arne Pettersson till huvudansvarig revisor om Deloitte AB omväljs som
revisor.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Årsstämman föreslås besluta att följande principer ska tillämpas vid utseende
av valberedning inför 2018 års årsstämma.

För utseende av valberedning inför årsstämman 2018, ges styrelseordföranden i
uppdrag att kontakta bolagets tre största kända aktieägare i slutet av
september 2017, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska
be var och en dessa aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. De
sålunda utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra
valberedningen. Ledamoten utsedd av den största aktieägaren ska vara
valberedningens ordförande, om inte valberedningen beslutar att annan ledamot
ska vara ordförande i valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt
aktieinnehav, ska valberedningen har rätt att bestämma att sådan ledamot inte
längre ska vara medlem i valberedningen och att sådan annan aktieägare, som då
har blivit en av bolagets tre största aktieägare, ska bli erbjuden att utse en
ledamot till valberedningen. Motsvarande ska gälla om en aktieägare, som inte
utsett ledamot i valberedningen, blir en av bolagets tre största aktieägare.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast sex månader före
årsstämman 2018 informera bolaget om namnen på ledamöterna i valberedningen.
Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i valberedningens
sammansättning så fort han eller hon får kännedom om sådan ändring.

Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Valberedningen ska, efter
godkännande av styrelsens ordförande, äga rätt att belasta bolaget med
kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter eller andra kostnader som är
nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman
2018 för beslut:

1. Ordförande vid årsstämman

2. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

3. Styrelsearvode

4. Val av revisor (i förekommande fall)

5. Revisorsarvode

6. Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2019

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för
bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast
lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner
samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även
innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga
ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i
huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till 50
procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga.
Övriga förmåner, såsom läkarvård, kompensation för bostadskostnad och
förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande
befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.
Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Emissioner
och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med iakttagande
av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av dessa
riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana
beslut.

Anotos stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete,
under en begränsad tid. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt
arvode.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning,
apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission
av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna
emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt
uppgå till högst 555 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka
20,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i
bolaget.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget
att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella
förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets
finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten.
Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid
tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att
beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande
befattningshavare (punkt 17)

De Större Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett
incitamentsprogram för ledande befattnings­havare som är anställda i koncernen
enligt vad som framgår nedan.

Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer
att tilldelas personaloptioner. Optioner som tilldelats kan utnyttjas med
maximalt en tredjedel per år och intjäning av optioner förutsätter att
deltagaren, förutom VD, har v...

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.