Du är här

2017-08-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Oasmia Pharmaceutical AB
Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

AKTIEÄGARNA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA MÅNDAGEN
DEN 25 SEPTEMBER 2017 KL. 10:00, HOS OASMIA PHARMACEUTICAL AB, VALLONGATAN 1,
752 28 UPPSALA. INREGISTRERING PÅBÖRJAS KL. 09.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 september 2017, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast torsdagen den 21 september 2017 under adress
Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73
eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden ska anges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in
redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på
begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.oasmia.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta
i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så
att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 19 september 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall,
styrelsesuppleanter

11. Val av revisor

12. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter

13. Beslut om arvode till revisor

14. Beslut om valberedning

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

17. Beslut om emissionsbemyndigande

18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou väljs till ordförande vid
stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ingen utdelning ska ske
samt att överkursfonden 1 074 619 456 kr, balanserat resultat -639 377 516 kr
samt årets resultat ?160 072 959 kr, totalt 275 168 981 kr, ska överföras i ny
räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter, val av
styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall,
styrelsesuppleanter och beslut om arvode och annan ersättning till
styrelseledamöter (punkterna 9, 10 och 12)

Valberedningen har inte inkommit med förslag i ovan nämnda ärenden i sådan tid
att de har kunnat tas med i kallelsen. Valberedningen har emellertid informerat
styrelsen om att förslag kommer offentliggöras i god tid före årsstämman.

Val av revisor och beslut om arvode till revisor (punkterna 11 och 13)

Punkt 11: Valberedning föreslår att till revisor utses det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att till revisor ska utgå arvode enligt
löpande räkning.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om valberedning enligt i huvudsak
följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny
valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna
på årsstämman 2018 avseende:

· ordförande för stämman,

· antal styrelseledamöter,

· val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

· arvode till styrelseledamöter,

· val av revisor,

· ersättning till revisor,

· andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt
svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal
kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot
var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att
utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast
därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på
Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 december
och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens
uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en
efterträdare.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffat efter det att
valberedningen konstituerats ska styrelses ordförande föra en dialog med de
större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. En
av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till
valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt
största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande,
eller annan styrelseledamot, får inte vara valberedningens ordförande.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats
i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift
om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till
valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock
rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i Oasmia som avses gälla från årsstämman 2017 fram till
årsstämman 2018. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och
övriga ledningspersoner i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de
erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön,
pensionsavsättning och sjukförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolaget sida ska uppsägningstiden för VD vara högst 12
månader. Vid uppsägning från VD:s sida ska uppsägningstiden vara högst tre
månader. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden normalt vara
sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om
uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda
avgångsvederlag ska utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade
till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Policy

De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande
befattningshavare ska återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall
föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker ska information om detta,
och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra punkt 4 i
bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 85 500 000 st och högst 200 000 000 st.

Föreslagen ny lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 st och högst 340 000 000 st.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår i huvudsak att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska
kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt
kunna förenas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska
vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till
aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med
aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för
genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som
styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock
ska vara marknadsmässiga. Maximalt 62 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd
av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter
utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler
utgivna med stöd av bemyndigandet).

RÄTT TILL UPPLYSNING

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut
enligt ovan kommer att anslås på bolagets hemsida, www.oasmia.se, samt hållas
tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala,
sena...

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.