Du är här

2018-08-24

Kancera AB: DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari - 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET JAN - JUNI 2018 I KORTHET

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK). För
det andra kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK)

· FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,8 Mkr (25,1 Mkr) varav
andra kvartalet utgjorde 8,9 Mkr (16,8 Mkr)

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,9 Mkr (-27,7 Mkr)
varav andra kvartalet utgjorde -10,2 Mkr (-18,0 Mkr)

· Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -23,1
Mkr (-27,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -10,6 Mkr (-18,0 Mkr)

· Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,15 kr (-0,20
kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,07 kr (-0,13 kr)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
-13,4 Mkr (-25,6 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -3,5 Mkr (-16,2
Mkr)

· Eget kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 56,2 Mkr (60,1 Mkr)
eller 0,30 kr (0,41 kr) per aktie

· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 75 procent (79
procent). Likvida medel uppgick den 30 juni 2018 till 52,7 Mkr (54,1
Mkr)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Kancera AB rapporterade resultat från en Fas I-studie i friska
försökspersoner med den immunreglerande läkemedelskandidaten KAND567.
Studien visade att KAND567 är säker och väl tolererad upp till
plasmakoncentrationer som var fem till tio gånger högre än den
beräknade effektiva nivån för terapeutisk effekt i människa. Vid
ytterligare höjning av dosen noterades en reversibel förhöjning av
markörer för leverpåverkan. Resultaten visade även att KAND567
blockerar fractalkine-systemet i människa.

· Kancera rapporterade resultat från tre prekliniska sjukdomsmodeller
som visar på hjärt-kärl-skyddande egenskaper av KAND567.

· Kancera meddelade att det nu utvärderar förutsättningar för fortsatt
klinisk utveckling av KAND567 mot cancer och inflammationsorsakade
skador i hjärta och kärl, t.ex. i samband med infarkt.

· Kancera meddelade att den vetenskapliga artikeln "First-in-class
oral small molecule inhibitor of the tyrosine kinase ROR1
(KAN0439834) induced significant apoptosis of chronic lymphocytic
leukemia cells" publicerades i tidskriften Leukemia (Nature
Publications).

· Kancera rapporterade att bolagets HDAC6-hämmare och ROR-hämmare
effektivt tas upp i hjärna respektive benmärg vilket ger möjligheter
att utveckla dessa substanser mot nya kliniska användningsområden
samt att Europeiska patentmyndigheten har givit Kanceras
HDAC6-hämmare möjlighet till snabb godkännande-process baserat på
dess uppfinningshöjd.

· Kancera informerade om att patentansökan har lämnats in som omfattar
en ny syntesväg för KAND567 vilken ger en förbättrad kvalitet av den
aktiva substansen och möjlighet till förlängt skydd för ett framtida
läkemedel. Vidare rapporterade Kancera att nya beredningar av KAND567
har utvecklats för peroral respektive intravenös tillförsel.

· Kancera meddelade att nyemissionen, som beslutades vid extra
bolagsstämma den 20 april 2018, tecknades till 48 MSEK (cirka 80,7
procent). Kanceras styrelse bedömer att detta likvidtillskott täcker
kostnaderna för emissionens huvudsakliga mål, d.v.s. att förbereda
och genomföra klinisk fas IIa-studie av KAND567 inom
Fractalkineprojektet.

· Kanceras årsstämma den 30 maj 2018 beslutade att, jämte omval av
sittande styrelse, välja in Anders Gabrielsen som ny styrelseledamot.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

· Kancera AB (publ) har meddelat att unika blockerare av
Fractalkinesystemet patentsökts. Från de patentsökta blockerarna
avser Kancera att vidareutveckla en ny läkemedelskandidat, vilket
beräknas ta cirka 12 månader. Utvecklingen av denna nya
läkemedelskandidat bedöms ej påverka den planerade kliniska Fas
IIa-studien av KAND567.

VD HAR ORDET

Under det andra kvartalet 2018 uppnåddes flera centrala mål för
bolaget. Nya patentansökningar stärkte Fractalkineprojektet,
styrelsen kompletterades med aktuell erfarenhet från stora
läkemedelsbolag och bolaget finansierades för kommande klinisk
studie.

Nyemissionen som skedde med företräde för aktieägare, tillförde
Kancera ca 48 MSEK före emissionskostnader. Likviden skall huvudsak
användas för förberedelser och genomförande av en klinisk fas
IIa-studie av KAND567 som beräknas starta under första halvåret 2019.
Betalning till garanter och rådgivare skedde i form av units (aktier
som optioner) och kontanter enligt en fördelning som redovisas under
rubriken "Aktiekapital och Aktien."

Medan Kanceras huvudsakliga resurser nu satsas på Fractalkineprojektet
riktas det fortsatta arbetet inom ROR1, HDAC6 och PFKFB3-projekten
mot att etablera externa samarbeten för vidareutveckling av dessa
projekt mot blodcancer (ROR1-hämmare), äggstockscancer (PFKFB3) samt
HDAC6-kopplade sjukdomstillstånd som är kopplade till hjärnan.

Stärkta av Kanceras positiva prekliniska forskningsresultat som visar
att KAND567 kraftfullt minskar hjärtskada efter infarkt och kliniska
studier som stödjer att aktiva doser kan uppnås i människa, har vi
sökt kompletterande kompetens till styrelsen inom det kardiovaskulära
området. Vi är därför glada att välkomna Anders Gabrielsen som ny
styrelsemedlem. Han har som kardiolog lång erfarenhet av
läkemedelsutveckling och omvärldsanalys inom det kardiovaskulära
området från tre stora läkemedelsbolag, vilket ger Kanceras
strategiarbete ytterligare skärpa.

Inom Fractalkineprojektet utvecklade vi under våren två
produktformuleringar av den kliniska läkemedelskandidaten KAND567.
Dessa två formuleringar ger tillsammans möjlighet till såväl per-oral
som intravenös administrering av KAND567. Intravenös behandling blir
aktuell i en Fas II-studie där KAND567 tillförs direkt i blodbanan
för att skydda hjärtat när patienten anländer akut till sjukhuset
efter en infarkt.

Under maj månad ansökte Kancera om patentskydd för en förbättrad metod
att tillverka produkter baserade på KAND567. Under juli lämnade vi in
ytterligare en patentansökan, denna gång för att skydda nya
blockerare av fractalkinesystemet. Kanceras kunskap om dessa nya
blockerares egenskaper är redan så pass stor att vi ser goda
möjligheter att utse en ny läkemedelskandidat inom det närmaste året.
En sådan läkemedelskandidat skulle ge oss möjlighet att utveckla
unika produkter mot flera sjukdomar (som kardiovaskulär sjukdom,
inflammation och cancer) vilket i sin tur stärker Kancera i
kommersialiseringen av Fractalkineprojektet.

Thomas Olin

VD Kancera AB (publ)

Augusti 2018

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/delarsrapport-for-kancera--ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1190/2599811/896611.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.