Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Kancera AB: DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari - 31 mars 2017

PERIODEN 1 JAN - 31 MARS 2017 I KORTHET

· FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 8,3 Mkr (4,2 Mkr)

· Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,1
Mkr)

· Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till
-9,7 Mkr (-5,0 Mkr)

· Resultat per aktie uppgick för första kvartalet uppgick till -0,08
kr (-0,05 kr)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet
uppgick till -9,4 Mkr (-6,3 Mkr)

· Eget kapital uppgick per den 31 mars 2017 till 50,0 Mkr (17,0 Mkr)
eller 0,38 kr (0,16 kr) per aktie

· Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 78 procent (70
procent)). Likvida medel uppgick den 31 mars 2017 till 48,3 Mkr (12,1
Mkr).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Kancera AB (publ) presenterade ny information som visar
- hur bolagets Fractalkine-blockerare hindrar att immunceller
(monocyter) infiltrerar nerver och ryggmärg vilket motverkar
nervskador och smärtkänslighet i samband med cancerbehandling

- att ny ROR-hämmare verkar hela dygnet vilket öppnar för fler
indikationer

- uppnådda delmål för HDAC6-projektet
- hur PFKFB3-hämmare verkar selektivt mot cancer
- framgång i utvecklingen av substanser mot Chagas (parasit) sjukdom
- Kancera kommenterade kliniska resultat som läkemedels-bolaget Eisai
tagit fram med en injicerad antikropp mot Fractalkine. Dessa kliniska
resultat visar positiva effekter vid behandling av de autoimmuna
sjukdomarna Crohns sjukdom och Reumatoid artrit, vilket ökar
sannolikheten att Kanceras KAND567 kan komma att nå en klinisk och
kommersiell framgång i behandlingen av svårbehandlade folksjukdomar.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG
· Kancera har meddelat att bolaget slutför förvärvet av
Fractalkineprojektet mot autoimmuna sjukdomar och cancer av Acturum
Real Estate AB.

· Kancera har, i samarbete med Thomas Helledays forskargrupp vid
Karolinska institutet, rapporterat att Bolagets hämmare av PFKFB3
verkar i synergi med en ny klass av läkemedel kallade PARP-hämmare.
Kanceras PFKFB3-hämmare KAN0438757 förhindrar cancercellens förmåga
att motstå PARP-hämmare genom att blockera DNA-reparation. Därmed
öppnas möjligheter att öka effekten av PARP-hämmare mot flera former
av behandlingsresistent cancer.

· Styrelsen i Kancera AB (publ) har, med stöd av bemyndigande av
årsstämman 2016, beslutat att genomföra en mindre nyemission om
maximalt 24 miljoner kronor. Nyemissionen sker med företrädesrätt för
aktieägarna att teckna en ny aktie för 10 gamla till kursen 1,80 SEK.

· Kancera har meddelat godkännande för start av klinisk prövning med
KAND567, samt att avtal har ingåtts med det kliniska kontraktsbolaget
QPS för genomförande av den kliniska fas I studien med KAND567.

VD HAR ORDET

Kancera fick den 9e maj tillstånd för klinisk prövning av vår
små-molekylära läkemedelskandidat KAND567, en selektiv blockerare av
Fractalkine-receptorn som kan ges oralt. Därmed har bolaget uppnått
huvudmålet för nyemissionen 2016, d.v.s. att ta minst ett av Kanceras
produkter in i klinisk prövning. Den planerade kliniska studien, som
kommer genomföras i Holland, syftar till att kartlägga säkerhet,
tolerabilitet och farmakokinetik av KAND567 hos friska
försökspersoner.

Intressanta kliniska resultat med en injicerad antikropp mot
Fraktalkine presenterades nyligen av läkemedelsbolaget Eisai.
Resultaten visar att blockering av Fractalkine-systemet ger önskade
effekter i människa mot svårbehandlade former av autoimmuna sjukdomar
vilket ligger i linje med det som vi har kunnat påvisa med KAND567.

Fördelen med KAND567 jämfört med en antikropp är att den är enklare
att medicinera och har lättare når fram till sjuka organ eller
tumörer. Sammantaget stödjer detta oss i vår tro att Kanceras KAND567
kan nå en klinisk och kommersiell framgång i behandlingen av
svårbehandlade folksjukdomar.

Under perioden slutfördes också förvärvet av Fractalkineprojektet från
Acturum Real Estate AB enligt plan. Betalning för
Fractalkineprojektet sker genom kvittningsemission i tre delsteg med
sammanlagt 6 miljoner aktier i Kancera AB. I samband med ansökan om
tillstånd för klinisk prövning har första betalningen om 2 miljoner
aktier förfallit till betalning.

Utvecklingen av KAND567 har nyligen uppmärksammats av facktidskrifter
som "SCRIP Magazine" och "Drug Discovery Today". Intresset grundas på
att KAND567 leder utvecklingen av en ny klass av småmolekylära
läkemedel som har potential att förändra behandlingen av autoimmuna
sjukdomar, inflammation och cancer. För en animation som visar hur
KAND567 kan komma att verka mot cancer och autoimmuna sjukdomar, se
http://www.kancera.com/sv/Press/Nyheter/
(http://www.kancera.com/sv/Press/Nyheter/)

En ny generation av ROR-hämmare har utvecklats som kan doseras på ett
sätt som upprätthåller ett angrepp mot cancer-celler i kroppen under
hela dygnet. Detta har i laboratoriestudier visats vara nödvändigt
för att motståndskraftiga solida tumörceller skall destruera sig
själva.

I HDAC6-projektet fortsätter Kancera att nå uppsatta delmål för de
Vinnova-stödda studierna.

I PFKFB3-projektet har ny EU-finansiering inneburit att ytterligare
forskarkraft tillförs utvecklingen av PFKFB3-hämmare. Kanceras
PFKFB3-hämmare har nyligen visats samverka effektivt i cellstudier
med en snabbt växande klass av läkemedel (PARP-hämmare) mot
äggstocks-och bröstcancer. Därmed öppnas möjligheter att öka effekten
av PARP-hämmare mot flera former av behandlingsresistent cancer.

Sammantaget innebär det att Kancera tar steg fram mot att identifiera
nästa läkemedelskandidat som skall förberedas för kliniska studier.
För att möjliggöra ett fortsatt högt tempo i produktutvecklingen mot
cancer och autoimmuna sjukdomar under 2018, stärker Kancera nu
rörelsekapitalet genom en företrädes-emission.

Vi kommer göra vårt yttersta för att nå våra högt ställda mål.

Thomas Olin. VD Kancera AB (publ)

Om Kancera AB (Publ)
Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science
Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas
på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 31
mars 2017 till cirka 7600.

FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor
Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte
Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera
AB. Kancera utvecklar patentskyddade läkemedel, som kan förlänga liv
och minska vårdkostnader, för försäljning till internationell
läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning. Läkemedelskandidater
utlicensieras mot delbetalningar vid signatur och milstolpar i
produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II,
III och vid registrering) samt royaltyintäkter.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 8.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/delarsrapport-for-kancera--ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1190/2269192/676869.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.