Du är här

2017-09-13

Kancera AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 28 september 2017, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins
kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 september 2017,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22
september 2017 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171
48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail
info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn,
personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 22 september 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt
låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av minst en justeringsman.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

8. Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram.

9. Stämmans avslutande.

P. 7 Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till
nyemission för erläggande av avtalad köpeskilling för förvärvet av
Fractalkineprojektet. Kancera har hittills erlagt 2 miljoner aktier
som köpeskilling och kan, givet att villkoren i avtalet uppfylls,
komma att erlägga ytterligare 4 miljoner aktier.

P. 8 Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för
personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett
personaloptionsprogram riktat till koncernens anställda och
motsvarande befattningshavare. Optionsprogrammet ska innefatta
emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner. Dessa skall tecknas av
ett dotterbolag och ligga till grund för utställande av högst 3 000
000 personaloptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en
aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda
börskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden 22
september - 5 oktober 2017. Personaloptionerna tilldelas
vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personaloptionerna skall ha
en löptid om tre år. Kancera behåller 1 000 000 teckningsoptioner för
täckande av bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst
vid utnyttjande av personaloptionerna. Tilldelning av
personaloptioner ska ske med beaktande av bl.a. den anställdes
lönenivå, erfarenhet och position inom företaget.

Syftet med optionsprogrammet och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka intresset för koncernens
verksamhet, uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande
befattningshavaren och bolagets aktieägare och att synliggöra
sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets
resultatutveckling. Om samtliga 4 000 000 teckningsoptioner utnyttjas
för teckning av nya aktier kommer de nytecknade aktierna att utgöra
cirka 2,7 procent av aktiekapitalet.

Styrelsens förslag motsvarar i huvudsak det förslag som framlades på
årsstämman den 30 maj 2017 men som då drogs tillbaka.

Handlingar till stämman
Handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls
tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på
bolagets hemsida www.kancera.se. Handlingarna sänds kostnadsfritt
till aktieägare som så begär.

Stockholm i september 2017
KANCERA AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 13:e september 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/1190/2344641/721708.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.