Du är här

2018-08-29

Karessa Pharma Holding AB: Karessa Pharma Holding AB (publ): Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

Andra kvartalet 2018

· FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 2,1 Mkr (2,1 Mkr)
· Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (-2,9
Mkr)

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till -0,30 kr (-0,27
kr)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick
till -3,8 Mkr (-2,5 Mkr)

· Soliditeten uppgick vid kvartalets slut till 98% (99%)
Väsentliga händelser under kvartalet

Produktionsavtal
Karessa meddelade den 29 juni sin avsikt att ingå ett avtal med
AdhexPharma SAS avseende utveckling och GMP-klassad produktion av
buckal film innehållande vardenafil för en kommande klinisk prövning
och för eventuell framtida kommersiell produktion i Karessas
K-03-projekt. Avtal tecknades den 5 juli.

Ny VD
Karessas verksamhet övergår till en mer kommersiell fas med fokus på
utlicensiering. Mats Nilsson tillträdde därför den 18 juni som
verkställande direktör och ersatte Michael Brobjer som lämnade
befattningen den 15 juni. Brobjer har även lämnat sina uppdrag som
styrelseledamot i moderbolaget och de två dotterbolagen. Mats Nilsson
har en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och chefsbefattningar
inom läkemedelsindustrin. Villkorat av bolagsstämmobeslut har Mats
Nilsson utfäst att förvärva teckningsoptioner i Karessa Pharma
Holding till ett värde av ca 500 000 SEK på marknadsmässiga villkor.

Bolagstämma
Karessa publicerade årsredovisningen för 2017 den 6 april och höll sin
årsstämma den 30 april 2018. På stämman beslutades att balansera
fjolårets resultat i ny räkning, att bevilja styrelseledamöterna och
VD ansvarsfrihet för 2017, att omvälja styrelsen, att utse BDO som ny
revisor, att styrelsearvodet ska vara oförändrat, att bemyndiga
styrelsen fatta beslut om (ny)emission av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner samt att införa en valberedning.

Efter rapportperiodens slut

Ny certified adviser
Alla bolag som är listade på First North är skyldiga att ha en
Certified Adviser. Karessa bytte certified adviser den 1 juli från
Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Stockholm 2018-08-29

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ)
Telefon 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsbolag som genom innovation,
nytänkande och en patenterad plattform för distribution av läkemedel
via en oromucusal alginatbaserad film har som mål att utveckla och
kommersialisera innovativa läkemedel med tydliga konkurrensfördelar.

Det första terapiområdet som Karessa driver projekt inom är erektil
dysfunktion där Karessas läkemedel hjälper par till bättre sexliv
genom att mannen återfår sin sexuella förmåga. För mer information,
se karessa.se

(http://karessa.se/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/karessa-pharma-hol...
http://mb.cision.com/Main/11036/2603006/899075.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.