Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-11

Kemira Oyj: Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015

Kemira Oyj

Pörssitiedote
11.2.2016 klo 8.30 (CET+1)
Tämä on tiivistelmä Kemiran tilinpäätöstiedotteesta 2015. Täydellinen
tilinpäätöstiedote 2015 taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä
saatavilla osoitteessawww.kemira.fi/sijoittajat.

Viimeinen vuosineljännes:

* Liikevaihto nousi 10 % ja oli 600,2 miljoonaa euroa (547,1) yritysostojen
ja suotuisien valuuttakurssimuutosten ansiosta.
* Operatiivinen käyttökate nousi 4 % ja oli 68,0 miljoonaa euroa (65,3).
Operatiivinen käyttökateprosentti oli 11,3 % (11,9 %).

Vuosi 2015:

* Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 2 373,1 miljoonaa euroa (2 136,7).
Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien
laski 1 %.
* Operatiivinen käyttökate nousi 14 % ja oli 287,3 miljoonaa euroa (252,9).
Operatiivinen käyttökateprosentti oli 12,1 % (11,8 %).
* Osakekohtainen tulos laski 0,47 euroon (0,59) kertaluonteisten erien sekä
yritysostoihin liittyvien poistojen kasvun vuoksi. Operatiivinen
osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,63).
* Hallitus ehdottaa vuoden 2016 yhtiökokoukselle 0,53 euron osinkoa (0,53)
osakkeelta eli yhteensä 81 miljoonaa euroa (81). Osinko vastaa 84 % (84 %)
tilikauden operatiivisesta tuloksesta.
* Näkymät: Kemira keskittyy edelleen kannattavaan kasvuun. Kemira odottaa
vuoden 2016 liikevaihdon ja operatiivisen käyttökatteen paranevan vuodesta
2015.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

"Viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvua siivittivät vuoden aikana
tehdyt yritysostot. Hankittujen yritysten integraatio etenee erittäin hyvin.
Pulp&Paper -segmentin operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi neljännes
neljännekseltä koko vuoden ajan. Municipal&Industrial -segmentin
liiketoiminta jatkui vakaana. Öljyn hinnan merkittävällä laskulla oli
edelleen negatiivinen vaikutus Oil&Mining -segmentin liikevaihtoon ja
kannattavuuteen.

Vuonna 2015 liikevaihtomme kasvoi 11 %. Operatiivinen käyttökate nousi 14 % ja
operatiivinen käyttökateprosentti parani 12,1 %:iin. Kasvua tukivat
yritysostot ja suotuisat valuuttakurssimuutokset. Olen tyytyväinen
nettokäyttöpääoman kehitykseen viimeisten vuosineljänneksien aikana, joka
paransi liiketoiminnan nettorahavirtaa.

Pulp&Paper -segmentissä liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja
-myynnit pois lukien kasvoi 2 %. Massakemikaalien kysynnän odotetaan jatkuvan
hyvänä, minkä johdosta tulemme kasvattamaan tuotantokapasiteettiamme. Tästä
esimerkkinä on uusi natriumkloraattitehtaamme Brasiliassa, jonka odotetaan
aloittavan toimintansa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Suunnittelemme myös
valkaisukemikaalikapasiteetin lisäämistä Pohjoismaissa. Lisäksi olemme
tehneet lukuisia kokonaisvaltaisen kemian hallinnan käsittäviä sopimuksia,
jotka lisäävät liikevaihtoa vuonna 2016.

Municipal&Industrial -segmentissä liikevaihdon kasvu jatkui ja kannattavuus
parani merkittävästi. Operatiivinen käyttökateprosentti nousi vuoden aikana
lähes 14 %:iin. Aikaisempien vuosien uudelleenjärjestelyjen jälkeen segmentti
etenee hyvin strategisessa tavoitteessaan
saavuttaa tasaista kasvua ja rahavirtaa.

Oil&Mining -segmentin tilanne on edelleen kaksitahoinen. Yhdysvaltain
liuskeöljy- ja -kaasutoiminta pysyi matalalla tasolla, millä oli negatiivinen
vaikutus segmentin tunnuslukuihin. Toisaalta kaivostoiminta pysyy vakaampana.
Rohkaisevaa on, että olemme pystyneet laajentamaan uusiin sovelluksiin, kuten
kemiallisesti tehostettuun öljyn talteenottoon.

Kemiralla on selkeät strategiset tavoitteet ja siten hyvät asetelmat jatkaa
kannattavaa kasvua. Vuonna 2015 liiketoimintaympäristössä tapahtuneista
merkittävistä muutoksista huolimatta strategian toteuttaminen etenee
suunnitellusti. Vuonna 2016 Kemira keskittyy edelleen kannattavaan kasvuun."

AVAINLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 |
| Liikevaihto 600,2 547,1 2 373,1 2 136,7 |
| Operatiivinen käyttökate 68,0 65,3 287,3 252,9 |
| Operatiivinen käyttökate % 11,3 11,9 12,1 11,8 |
| Käyttökate 57,7 73,2 263,8 252,9 |
| Käyttökate, % 9,6 13,4 11,1 11,8 |
| Operatiivinen liikevoitto 33,1 39,5 163,1 158,3 |
| Operatiivinen liikevoitto, % 5,5 7,2 6,9 7,4 |
| Liikevoitto 17,8 45,4 132,6 152,6 |
| Liikevoitto, % 3,0 8,3 5,6 7,1 |
| Rahoitustuotot ja -kulut -5,8 -10,3 -30,8 -30,7 |
| Voitto ennen veroja 12,0 35,3 102,1 122,1 |
| Tilikauden voitto 4,4 23,9 77,2 95,8 |
| Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,15 0,47 0,59 |
| Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,13 0,16 0,63 0,63 |
| Sidottu pääoma* 1 659,5 1 427,7 1 659,5 1 427,7 |
| Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 9,8 11,1 9,8 11,1 |
| Sidotun pääoman tuotto*, % 8,0 10,7 8,0 10,7 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta 112,6 25,0 247,6 74,2 |
| Investoinnit ilman yritysostoja 61,2 55,5 181,7 145,7 |
| Investoinnit yritysostot mukaan lukien 63,2 54,9 305,1 145,1 |
| Rahavirta investointien jälkeen 49,8 -22,4 -53,8 75,2 |
| Omavaraisuus, % kauden lopussa 46 51 46 51 |
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,76 7,57 7,76 7,57 |
| Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 54 42 54 42 |
| Henkilöstö kauden lopussa 4 685 4 248 4 685 4 248 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu
liikevoittoon).

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa
osoitteessawww.kemira.fi>Sijoittajat>Taloustieto. Vuoden 2014 vertailuluvut
on joidenkin tulostietojen osalta esitetty suluissa

OSINKO JA OSINKOPOLITIIKKA

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 684 913 318 euroa,
josta tilikauden tuloksen osuus oli 165 155 958 euroa. Yhtiön taloudellisessa
tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia
muutoksia.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2016 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella maksetaan 0,53 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä 81
miljoonaa euroa.

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa vakaata ja
kilpailukykyistä osinkoa.

KEMIRAN TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2017 JA VUODEN 2016
NÄKYMÄT

Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden ja rahavirran parantamiseen. Yhtiö
aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen
palvellessaan valikoituja runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja.

Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017 ovat:

* Liikevaihto 2,7 miljardia euroa
* Operatiivinen käyttökate prosenttina liikevaihdosta 15 %
* Velkaantumisaste<60 %.

Kasvu perustuu kemikaalien markkinoiden laajentumiseen sekä Kemiran vahvaan
osaamiseen, joka auttaa parantamaan asiakkaiden vesi-, energia- ja
raaka-ainetehokkuutta runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla.
Asiakkaiden tarve tehostaa toimintaansa tarjoaa Kemiralle mahdollisuuksia
kehittää uusia tuotteita ja palveluja sekä nykyisille että uusille
asiakkaille. Tutkimus- ja kehitystoiminta on Kemiran kasvun kannalta
elintärkeää, koska sen avulla mahdollistetaan erikoistuminen
kohdemarkkinoilla.

Vuoden 2016 näkymät
Kemira keskittyy edelleen kannattavaan kasvuun. Kemira odottaa vuoden 2016
liikevaihdon ja operatiivisen käyttökatteen paranevan vuodesta 2015.

Kemira odottaa investointien ilman yritysostoja olevan vuonna 2016 noin 200
miljoonaa euroa.

Helsingissä 10.2.2016

Kemira Oyj
Hallitus
SIJOITTAJAKALENTERI 2016

Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2016 26.4.2016
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2016 21.7.2016
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016 25.10.2016

Kemira Oyj:n vuosikertomus 2015 julkaistaan 22.2.2016 alkavalla viikolla.
Varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 21.3.2016 klo 13.00 (CET+1).
Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Kemiran Pääomamarkkinapäivä järjestetään Lontoossa 15.9.2016.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään klo 10.30
Kemiran pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 3, Helsinki. Tilinpäätöksen
esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén.
Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa:www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja
tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internet-sivuilla.
Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa:www.kemira.com/fi/sijoittajat.
Puhelinkonferenssi tiedotustilaisuuden yhteydessä

Voit myös kuunnella tilaisuutta suoraan puhelimitse ja osallistua Q&A-osioon
puhelinkonferenssissa. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin
10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: 09 81710495 (ei vaadi
PIN-koodia).

Lisätietoja
Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1255
Kemira
on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä
teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja
kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja
raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja
kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2015 Kemiran liikevaihto
oli 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kemira.fi

Kemiran tilinpäätöstiedote 2015
http://hugin.info/3008/R/1985258/728031.pdf
Kemira Financial Statements Bulletin 2015
http://hugin.info/3008/R/1985258/728032.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announceme...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.