Du är här

2014-04-23

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014: Vakaa tulos ydinliiketoiminnoissa

Kemira Oyj

Pörssitiedote
23.4.2014 klo 8.30 (CET+1)

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta.
Tammi-maaliskuun 2014 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän
tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessawww.kemira.fi/sijoittajat.

* Raportoitu liikevaihto laski 6 % ja oli 529,9 miljoonaa euroa (560,9)
yritysmyyntien ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten vuoksi. Orgaaninen
liikevaihdon kasvu oli 2 %.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 14 % ja oli 36,3 miljoonaa
euroa (42,2) pääosin ChemSolutionsin laskeneen tuloksen takia.
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä laski 6,9 %:iin (7,5 %).
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 12 % ja oli 37,0 miljoonaa
euroa (33,0) liikevoittoprosentin ollessa 7,3 % (6,5 %), elintarvike- ja
lääketeollisuuden liiketoiminnan (myyty 1.3.2013) ja
muurahaishappoliiketoiminnan (myyty 6.3.2014) vaikutukset pois lukien.
Vastaava käyttökate kasvoi 58,3 miljoonaan euroon (53,0) ja
käyttökateprosentti 11,4 %:iin (10,4 %).
* Raportoitu osakekohtainen tulos nousi 0,28 euroon (0,01) pääasiassa
muurahaishappoliiketoiminnan myynnistä saadun myyntivoiton ansiosta.
Vertailukauden tulokseen vaikutti yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden
myyntiin liittyvä alaskirjaus.
* Kemiran näkymät vuodelle 2014 pysyvät ennallaan.

Kemiran toimitusjohtaja Wolfgang Büchele:

"Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä ilmoitettujen yritysmyyntien ja
epäsuotuisana jatkuneen valuuttakurssikehityksen seurauksena Kemiran
raportoitu liikevaihto laski. Yritysmyyntien tuloksena Kemira jatkoi
siirtymistä korkeammat kasvunäkymät tarjoavien erikoistuoteryhmien suuntaan.

Ydinsegmenttien tulos oli vakaa liikevaihdon orgaanisen kasvun ollessa 4 % ja
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvaessa 12 %. Kannattava kasvu
jatkui Paper-segmentissä ja orgaaninen kasvu kiihtyi Oil&Mining -segmentissä.
Municipal&Industrial -segmentin liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia
eriä kasvoi (edellisvuoteen verrattuna) jo viidentenä neljänneksenä
peräkkäin.

Konsernin liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä vaikutti kiitoratojen
sulatustoiminnon erittäin heikko kausi, joka laski ChemSolutions-segmentin
muurahaishappoliiketoiminnan liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä.
Muurahaishappoliiketoiminnan myynti saatiin neljänneksen aikana päätökseen,
mikä oli viimeinen merkittävä askel muutoksessamme kohti veden laadun ja
määrän hallintaan keskittyvää yritystä. Tulevaisuudessa Kemiran liiketoiminta
keskittyy kolmeen ydinsegmenttiin: Paper, Oil&Mining ja Municipal&Industrial.

Kemira on tällä hetkellä ainoa kemian alan maailmanlaajuinen toimija, joka on
sitoutunut runsaasti vettä kuluttavan massa- ja paperiteollisuuden prosessien
kehittämiseen. Neljänneksen aikana vahvistimme edelleen asemaamme
ilmoittamalla ostavamme BASF:n AKD-emulsioliiketoiminnan. Yritysosto tukee
johtavaa asemaamme liima-ainemarkkinoilla ja parantaa tarjontaa
Paper-segmentin asiakkaille manner-Euroopan markkinoilla. Lisäksi investoimme
liima-aineiden ja kuivalujuuskemikaalien tuotannon laajentamiseen Telêmaco
Borban tehtaalla Paranássa Brasiliassa.

Tärkeä virstanpylväs jatkuvissa tehostamistoimissamme oli maaliskuussa
Gdanskissa avattu Business Service Center -palvelukeskus, joka on erinomainen
esimerkki prosessin optimoinnista ja eri toimintojen välisestä yhteistyöstä.

Suhtaudumme luottavaisesti tulevaisuuteemme ja mahdollisuuksiimme saavuttaa
vuodelle 2014 asetetut liikevaihdon orgaanista kasvua ja liikevoittoa ilman
kertaluonteisia eriä koskevat tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista tukevat
virtaviivaistettu strategia sekä selkeä keskittyminen kasvuun Paper- ja
Oil&Mining -segmenteissä ja rahavirran optimointiin Municipal&Industrial
-segmentissä."
AVAINLUVUT

-----------------------------------------------------------------------------------
|milj. euroa 1-3/2014 1-3/2013 2013 |
|Liikevaihto 529,9 560,9 2 229,1 |
|Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 57,5 63,5 251,9 |
|Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % 10,9 11,3 11,3 |
|Käyttökate 77,7 61,1 141,9 |
|Käyttökate, % 14,7 10,9 6,4 |
|Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 36,3 42,2 164,2 |
|Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,9 7,5 7,4 |
|Liikevoitto 54,3 39,2 42,6 |
|Liikevoitto, % 10,2 7,0 1,9 |
|Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 -1,2 -1,1 |
|Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -24,7 -39,0 |
|Voitto ennen veroja 49,0 13,3 2,5 |
|Tilikauden voitto 43,1 2,8 -25,9 |
|Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,01 -0,21 |
|Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,15 0,17 0,70 |
|Sidottu pääoma* 1 322,2 1 595,6 1 366,5 |
|Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä* 12,0 9,9 11,9 |
|Sidotun pääoman tuotto* 4,4 2,2 3,0 |
|Investoinnit 25,6 29,0 197,5 |
|Rahavirta investointien jälkeen 130,3 189,9 195,7 |
|Omavaraisuus, % kauden lopussa 50 50 51 |
|Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 30 30 41 |
|Henkilöstö kauden lopussa 4 267 4 662 4 453 |
-----------------------------------------------------------------------------------
*12 kuukauden liukuva keskiarvo.

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa
osoitteessawww.kemira.fi>Sijoittajat>Taloustieto. Vuoden 2013 vertailuluvut
on joidenkin tulostietojen osalta esitetty suluissa.

KEMIRAN TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 JA VUODEN 2014 NÄKYMÄT
(ENNALLAAN)

Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen
rahavirran vahvistamiseen. Yhtiö aikoo myös jatkaa investointeja
varmistaakseen kasvun jatkumisen veden laadun ja määrän hallintaan
liittyvässä liiketoiminnassa.

Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat:

* Liikevaihto 2,6-2,7 miljardia euroa
* Käyttökate prosenttina liikevaihdosta>15 %
* Velkaantumisaste<60 %.

Kemira odottaa veroasteensa olevan keskipitkällä aikavälillä 22 % - 24 %.
Veroaste ei sisällä kertaluonteisia eriä eikä osakkuusyhtiöiden tuloksesta
saadun osuuden vaikutusta.

Kasvu perustuu veden laadun ja määrän hallinnan kemikaalien markkinoiden
laajentamiseen sekä Kemiran vahvaan osaamiseen tällä alalla. Asiakkaiden
tarve tehostaa toimintaansa tarjoaa Kemiralle mahdollisuuksia kehittää uusia
tuotteita ja palveluja sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Tutkimus- ja
kehitystoiminta on Kemiran orgaanisen kasvun kannalta tärkeää, koska sen
avulla mahdollistetaan erikoistuminen veden laadun ja määrän
hallintamarkkinoilla. Kemira investoi innovaatioon, tekniseen
asiantuntemukseen ja osaamiseen kohdennetuilla painopistealueilla.

Näkymät

Kemira odottaa vuoden 2014 liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysostot
ja -myynnit pois lukien olevan jonkin verran korkeampi vuoteen 2013
verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan korkeampi vuoteen
2013 verrattuna.
Vuoden 2014 näkymät määritellään seuraavasti:

-----------------------------------------------------------------
|Kemiran näkymä Määritelmä |
|Jonkin verran korkeampi/alhaisempi 0 % - 5 % tai 0 % - -5 % |
|Korkeampi/alhaisempi 5 % - 15 % tai -5 % - -15 % |
|Merkittävästi korkeampi/alhaisempi yli 15 % tai alle -15 % |
-----------------------------------------------------------------
Helsingissä 23.4.2014

Kemira Oyj
Hallitus

SIJOITTAJAKALENTERI 2014

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2014 22.7.2014
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2014 22.10.2014
Kemiran Pääomamarkkinapäivät järjestetään Lontoossa 9.9.2014.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään klo 10.30
Kemiran pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 3, Helsinki. Tilinpäätöksen
esittelee toimitusjohtaja Wolfgang Büchele ja talousjohtaja Petri Castrén.
Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina
täältä:www.kemira.com/investors. Webcast on saatavilla
osoitteessawww.kemira.com/investorsmyös tilaisuuden jälkeen. Esityskalvot
ovat saatavilla suomeksi osoitteessawww.kemira.com/fi/sijoittajatja
englanniksi osoitteessawww.kemira.com/investorsnoin klo 10.00.

Puhelinkonferenssi tiedotustilaisuuden yhteydessä
Voit myös kuunnella tilaisuutta suoraan puhelimitse ja osallistua Q&A-osioon
puhelinkonferenssissa. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin
10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: 9 817 10468 (ei vaadi
PIN-koodia).
Lisätietoja:
Kemira Oyj

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1980
Kemira
on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä
teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja, jotka
parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme
massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn.
Vuonna 2013 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä
noin 4 500. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä.www.kemira.fi

Kemiran osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014
http://hugin.info/3008/R/1778800/607611.pdf
Kemira's Interim Report January-March 2014
http://hugin.info/3008/R/1778800/607612.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kemira Oyj via Globenewswire

HUG#1778800

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.