Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Kannattavuuden paraneminen jatkui, operatiivista käyttökatetta koskeva näkymä vahvistettu, liikevaihtonäky

Kemira Oyj

Pörssitiedote
25.10.2016 klo 8.30 (CET+1)

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Kannattavuuden paraneminen
jatkui, operatiivista käyttökatetta koskeva näkymä vahvistettu,
liikevaihtonäkymää alennettu

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta.
Tammi-syyskuun 2016 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän
tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessawww.kemira.fi/sijoittajat.

Kolmas neljännes

* Liikevaihto laski 5 % ja oli 596,3 miljoonaa euroa (625,1) alhaisempien
myyntihintojen sekä Oil&Mining -segmentin haastavana jatkuneen
markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot
ja -myynnit pois lukien laski 4 %.
* Operatiivinen käyttökate nousi 3 % ja oli 80,8 miljoonaa euroa (78,2)
paremman myyntikatteen ja alhaisempien kiinteiden kustannusten ansiosta.
Operatiivinen käyttökateprosentti parani 13,6 %:iin (12,5 %).
* Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,17).

Tammi-syyskuu
* ŸLiikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli 1 766,8 miljoonaa
euroa (1 772,9), kun myyntihintojen lasku ja Oil&Mining -segmentin haastava
markkinatilanne kumosivat yritysostojen ja myyntimäärien kasvun
vaikutuksen. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit
pois lukien laski 2 %, kun myyntimäärien kasvu ei kyennyt kompensoimaan
alhaisempien myyntihintojen vaikutusta.
* Operatiivinen käyttökate nousi 6 % ja oli 232,5 miljoonaa euroa (219,3)
paremman myyntikatteen ja myyntimäärien kasvun ansiosta. Operatiivinen
käyttökateprosentti parani 13,2 %:iin (12,4 %).
* Osakekohtainen tulos kasvoi 9 % 0,49 euroon (0,45).
* ŸNäkymät (muuttuneet): Kemira odottaa vuoden 2016 liikevaihdon pysyvän noin
edellisvuoden tasolla (aikaisemmin: "paranevan") ja operatiivisen
käyttökatteen paranevan vuodesta 2015.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

"Kannattavuuden paraneminen jatkui vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, kun
taas liikevaihdon orgaaninen kasvattaminen on haaste tämän hetkisessä
markkinatilanteessa. Konsernin operatiivinen käyttökateprosentti parani 13,6
%:iin, osittain normaalin kausivaihtelun ansiosta. Orgaaninen kasvu oli
negatiivista alhaisempien myyntihintojen ja Oil&Mining -segmentin
markkinoiden laskun vuoksi. Lisäksi valuuttakurssimuutokset vaikuttavat
epäsuotuisasti liikevaihtoon. Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi odotamme
koko vuoden liikevaihdon pysyvän noin edellisvuoden tasolla. Kannattavuutta
koskeva näkymä ei ole muuttunut, ja operatiivisen käyttökatteen odotetaan
paranevan vuonna 2016.

Pulp&Paper -segmentin kannattavuuden paraneminen jatkui vahvana. Operatiivinen
käyttökateprosentti parani 12,3 %:sta 14,2 %:iin. Liikevaihdon kehitys jäi
odotusten alapuolelle alhaisempien myyntihintojen vuoksi. Liikevaihto
paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien laski 4%.

Oil&Mining -segmentissä markkinatilanne on parantunut jonkin verran
liuskeöljy- ja kaasualalla, sillä segmentin myyntimäärät kasvoivat 11 %
vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna, kun taas hintoihin kohdistui
edelleen paineita. Kannattavuuden paraneminen tulee viiveellä, koska
kilpailutilanne pysyy tiukkana ja kemiallisesti tehostetun öljyn talteenoton
odotettu kasvu tulee keskimääräistä alhaisemmalla katteella
käyttöönottovaiheessa.

Myös Municipal&Industrial -segmenttiin vaikuttivat alhaisemmat myyntihinnat,
mutta operatiivinen käyttökateprosentti nousi jälleen yli 16 %:iin. Tämä on
erinomainen taso, osin normaalin kausivaihtelun ansiosta.

Olen tyytyväinen kannattavuuden paranemisen jatkumiseen. Olemme jälleen
edistyneet kohti keskipitkän ja pitkän aikavälin operatiivista
käyttökatetavoitettamme, joka on 14-16 %."

AVAINLUVUT

--------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015 |
| Liikevaihto 596,3 625,1 1 766,8 1 772,9 2 373,1 |
| Operatiivinen käyttökate 80,8 78,2 232,5 219,3 287,3 |
| Operatiivinen käyttökate, % 13,6 12,5 13,2 12,4 12,1 |
| Käyttökate 78,3 74,8 218,7 206,1 263,8 |
| Käyttökate, % 13,1 12,0 12,4 11,6 11,1 |
| Operatiivinen liikevoitto 46,5 46,1 134,0 130,0 163,1 |
| Operatiivinen liikevoitto, % 7,8 7,4 7,6 7,3 6,9 |
| Liikevoitto 43,7 42,7 117,8 114,8 132,6 |
| Liikevoitto, % 7,3 6,8 6,7 6,5 5,6 |
| Rahoituskulut, netto -6,9 -8,2 -13,2 -25,0 -30,8 |
| Voitto ennen veroja 36,8 34,5 104,7 90,1 102,1 |
| Tilikauden tulos 27,3 27,1 79,7 72,8 77,2 |
| Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,17 0,49 0,45 0,47 |
| |
| Sidottu pääoma* 1 711,5 1 601,6 1 711,5 1 601,6 1 659,5 |
| Operatiivinen sidotun pääoman tuotto* 9,8 10,6 9,8 10,6 9,8 |
| Sidotun pääoman tuotto*, % 7,9 10,0 7,9 10,0 8,0 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta 85,0 80,9 168,2 135,0 247,6 |
| Investoinnit ilman yritysostoja 48,5 49,1 123,2 120,4 181,7 |
| Investoinnit 48,5 55,5 121,3 241,8 305,1 |
| Rahavirta investointien jälkeen 36,9 27,6 84,4 -103,6 -53,8 |
| Omavaraisuusaste, % kauden lopussa 45 46 45 46 46 |
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,48 7,55 7,48 7,55 7,76 |
| Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 58 59 58 59 54 |
| |
| Henkilöstö kauden lopussa 4 843 4 692 4 843 4 692 4 685 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon).Kemira esittää IFRS-raportoinnissa tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja
(vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan
määriteltyjä tunnuslukuja. Kemira uskoo näiden johdon seuraamien
vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten operatiivinen käyttökate ja
operatiivinen liikevoitto, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa
Kemiran operatiivisesta liiketoiminnan kehityksestä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään
vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä
vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat
luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa
www.kemira.fi>Sijoittajat>Taloustieto

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (PÄIVITETTY
14.9.2016) JA VUODEN 2016 NÄKYMÄT (MUUTTUNEET)

Kemira päivitti keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan
ennen yhtiön järjestämää pääomamarkkinapäivää. Yhtiö tavoittelee parempaa
kannattavuutta ja markkinoita nopeampaa liikevaihdon kasvua. Aiempi
liikevaihdon tavoite oli 2,7 miljardia euroa ja operatiivisen
käyttökateprosentin tavoite oli 15 %. Yhtiö on edennyt hyvin tavoitteita
kohti öljy- ja kaasumarkkinoiden vuonna 2015 alkaneesta heikkenemisestä
huolimatta.
Uusiksi tavoitteiksi on asetettu markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja
operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoitteena on
edelleen alle 60 %.

Kannattavan kasvun keskeiset ajurit:

* Pulp&Paper: uusien kokonaisvaltaisen kemian hallinnan käsittävien
sopimusten ja kasvavan valkaisukemikaalikapasiteetin tuoma markkinoita
nopeampi kasvu sekä yritysostojen synergiaetujen hyödyntäminen
* Oil&Mining: kannattava kasvu uudemmilla sovellusalueilla, kuten
kemiallisesti tehostettu öljyn talteenotto ja öljyhiekka-ala, sekä
öljymarkkinoiden mahdollinen elpyminen
* Municipal&Industrial: kasvava liikevaihto edistykselliseen vedenkäsittelyyn
liittyvistä ratkaisuista sekä nykyisen liiketoiminnan kasvu valikoivan
maantieteellisen laajentumisen edesauttamana
* Konserninlaajuinen tehostamisohjelma BOOST.

Kemira on käynnistänyt BOOST-nimisen ohjelman, jonka tavoitteena on parantaa
tehokkuutta. Vuotuisen säästövaikutuksen (run-rate) arvioidaan olevan 2-3
vuoden kuluttua 20-30 miljoonaa euroa. Ohjelmassa keskitytään erityisesti
toimitusketjuprosessien optimointiin ja omaisuuserien tehokkaampaan käyttöön.

Vuonna 2015 ostetun AkzoNobelin paperikemikaaliliiketoiminnan integrointi on
edennyt odotettua paremmin, ja Kemira nosti syyskuussa tavoitettaan
synergiaeduista 15 miljoonasta 20 miljoonaan euroon.

Kemiran tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua myös valikoitujen
yritysostojen kautta.

Vuoden 2016 näkymät (muuttuneet)
Kemira keskittyy edelleen kannattavaan kasvuun. Kemira odottaa vuoden 2016
liikevaihdon pysyvän suurin piirtein edellisvuoden tasolla (aikaisemmin:
"paranevan") ja operatiivisen käyttökatteen paranevan vuodesta 2015.

Kemira odottaa investointien ilman yritysostoja olevan vuonna 2016 noin 200
miljoonaa euroa.

Helsingissä 24.10.2016

Kemira Oyj
Hallitus

SIJOITTAJAKALENTERI 2016 JA 2017
Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016 8.2.2017
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2017 26.4.2017
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2017 21.7.2017
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017 25.10.2017

Varsinainen yhtiökokous pidetään 24.3.2017 klo 10.00 Marina Congress
Centerissä Helsingissä.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE
Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle
järjestetään klo 10.30GLO Hotel Kluuvissa, Kluuvikatu 4, 2. krs, Helsinki
. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri
Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa:www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja
tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internet-sivuilla.
Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa:www.kemira.com/fi/sijoittajat.
Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia
ennentilaisuuden alkua numeroon:09 7479 0361
. Konferenssitunnus:7817960.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1255

Kemira
on globaali kemianyhtiö, joka...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.