Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-17

Kilimanjaro Gold: Delårsrapport för första halvåret 2015

Väsentliga händelser under perioden (januari – juni 2015)

▪ Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten
till restupplaget

▪ Nyemission av aktier har tillfört Bolaget 8 mkr före emissionskostnader

▪ Nyemission genomförd av teckningsoptioner som vid lösen kan tillföra Bolaget
3,6 mkr år 2016

▪ VD för de tanzaniska dotterbolagen har avslutat sitt konsultuppdrag per den
30 april

▪ Till ny ordförande har utsetts Johan Österling

Första halvåret (januari - juni 2015)

▪ Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 0,1 (1,8) mkr

▪ Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -2,2 (-2,7) mkr

▪ Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,35 (-1,28) kr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪ Till ny VD har utsetts Nils Sandstedt

▪ Styrelsen har beslutat fokusera på genomförande av ändrad
verksamhetsinriktning

▪ Styrelsen har beslutat om nedskrivning av dotterbolagsaktier med 5 mkr

(För fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

Verksamheten

Kilimanjaro Gold i korthet

Kilimanjaro Gold är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på
guldprojekt i östafrikanska Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva
och utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgångar på
100 000 till 1 miljon oz. guld. Koncernen består av det svenska moderbolaget
Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), det helägda svenska dotterbolaget
Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd
och Uhuru Resources Ltd. Mer information om bolaget finns på
www.kilimanjarogold.com.

Verksamhetens utveckling

Mara

Som Bolaget tidigare meddelat har det uppkommit oenighet med samarbetspartnern
vid Maragruvan kring hantering och produktion av guld ur restupplaget. I
rapportperioden har Bolaget meddelat att det under mars hållits möten och
diskussioner med partnern Josephat Mwita i det gemensamägda dotterbolaget
Mara Mine Development. Diskussionerna ledde till ett affärsförslag som skulle
kunna innebära en försäljning av Kilimanjaro Golds aktier i Mara Mine
Development till Mwita. Om Mwita ej skulle accepterad detta förslag skulle
Kilimanjaro Gold kunna komma att sälja aktierna till tredje part. Parallellt
har Bolaget utvärdrat möjligheterna till fortsatt verksamhet i närområdet
genom förvärv av ett annat guldprojekt i norra Tanzania (utan lokalt
tanzaniskt delägande). Ytterligare ett alternativ som undersökts är ändrad
verksamhetsinriktning i Bolaget. Om ett sådant förslag aktualiseras skulle
detta kunna komma att föreslås aktieägarna vid extra bolagsstämma under 2015.

Slutförd nyemission

I rapportperioden har den beslutade kombinationen av nyemission av aktier och
emission av teckningsoptioner den 27 januari 2015 registrerats med
Bolagsverket. Bolaget har tillförts cirka 8 mkr genom aktieemissionen och kan
potentiellt tillföras ytterligare 3,6 mkr vid lösen av teckningsoptionerna i
december 2016.

Förändring i ledningen

För att ge Bolaget flexibilitet inför de förändringar i verksamheten som
Bolaget kan komma att stå inför under detta verksamhetsår, har konsultavtalet
avseende VD i de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru
Resources Ltd avslutats per den 30 april 2015.

Vidare har till ny ordförande utsetts Johan Österling.

Väsentliga händelser efter årets utgång

Verksamhetens utveckling

Efter rapportperiodens utgång har Bolaget meddelat att det ej lyckats komma
överens med dess tanzaniska partner Josephat Mwita om att denne skall
förvärva Kilimanjaro Gold AB:s aktier i dotterbolaget Mara Mine Development.
Kilimanjaro Gold undersöker därför möjligheten att överlåta dessa aktier till
annan intressent. Vidare har Kilimanjaro Gold avslutat förhandlingar om
eventuellt förvärv av ett annat guldprojekt i Tanzania då parterna inte
kunnat enas om villkoren.

Bolaget kommer intensifiera arbetet med att genomföra en verksamhetsförändring
med den uttalade målsättningen att ett förslag om ny verksamhet skall
underställas aktieägarna vid extra bolagsstämma innan innevarande års utgång.

Nedskrivning av dotterbolagsaktier

Som en konsekvens av verksamhetsutvecklingen under den senaste tiden krävs
ytterligare investeringar i Maragruvan för att försvara dess värde. Bolaget
ser ingen möjlighet att i den nuvarande situationen kunna genomföra dessa
investeringar. En förutsättning för att gruvan för Bolagets del skall ha
något mer signifikant värde är således att Bolaget kan träffa en uppgörelse
med utomstående part om avyttring av hela projektet eller en överenskommelse
om investering mot ägarandel. Detta avspeglas inte i det nuvarande värdet i
balansräkningen.

Styrelsen har därför beslutat att skriva ner aktieinnehavet i dotterbolaget
Kilimajaro Gold AB med 5 mkr och att förnyad prövning av nedskrivningsbehovet
sker löpande allteftersom man får en klarare bild av projektets utveckling.
Nedskrivningsbeslut till trots så arbetar styrelsen fortfarande målmedvetet
och på basis av en balanserad plan baserad på i styrelsens uppfattning
rimliga bedömningar för att åstadkomma värden i Maragruvan.

Ledningsfunktionen

För att skapa bättre uthållighet och förutsättningar för arbetet med att finna
en ny verksamhetsinriktning justeras nu Bolagets organisation och
kostnadsstruktur. Till ny VD har den 2 juli 2015 utsetts styrelseledamoten
Nils Sandstedt som är civilekonom (HHS) med mångårig och gedigen erfarenhet
som företagsledare och finansiell rådgivare.

Finansiell och övrig information

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 0,1 (1,8) mkr och
resultatet efter skatt blev -2,2 (-2,7) mkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni till 3,8 (6,2) mkr. Det ger en
soliditet på 72 (83) %. Likvida medel uppgick till 1,4 (1,4) mkr vid
periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar
i rörelsekapital för första halvåret uppgick till -3,6 (-3,0) mkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten för första halvåret uppgick till
0,0 (-0,1) mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för första
halvåret uppgick till 2,7 (-1,0) mkr och avser inbetalning av emissionslikvid
vid emissionen december 2014. Det totala kassaflödet för första halvåret
uppgick till -0,9 (-4,1) mkr.

Investeringar

Inga väsentliga investeringar har gjorts under första halvåret.

Finansiering

Ingen extern finansiering har tagits upp under första halvåret.

Antal utestående aktier

Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 6 065 416
stycken.

Optionsprogram

Ett optionsprogram om 50 000 teckningsoptioner har tidigare godkänts av
bolagsstämman för styrelsens fem ledamöter. Johan Österling, Paul Hammergren,
Nils Sandstedt, Philip Ebbersten och Peter Hjorth har samtliga tecknat 10 000
teckningsoptioner vardera. Efter omräkning i enlighet med
teckningsoptionsvillkoren till följd av den emission av units som genomfördes
i december 2014 ger varje teckningsoption rätt att teckna ca 1,11 aktier till
en lösenkurs om 17,81 kr per aktie. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna
skulle innebära teckning av 65 090 aktier, medförande en utspädning om ca 1
%. Anmälan om teckning av aktie med stöd av teckningsoptionen ska ske senast
2016-04-01.

Under december 2014 genomfördes både emission av aktier och teckningsoptioner
med namn serie 2014/2016 nr 1. Om samtliga teckningsoptioner av serie
2014/2016 nr 1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att
öka med ytterligare 1 198 899 aktier och öka Bolagets aktiekapital med
ytterligare 1 198 899 kr. Teckningsoptionerna har lösenkurs 3,00 kr per aktie
med lösen i januari 2016. Lösen av dessa teckningsoptioner innebär en latent
utspädning om knappt 17 %.

Teckningsoptioner med namnserie 2013/2015 nr 1 har förfallit under januari
2015 utan att optioner har lösts.

Personal

I koncernen finns efter årsskiftet ingen anställd. Ledning och övrig personal
anlitas på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Under första halvåret 2015 har transaktioner med närstående skett enligt
följande. VD och styrelsemedlem Peter Hjorth har erhållit ersättning via eget
bolag om 480 tkr. Styrelsemedlem och VD för de tanzaniska dotterbolagen,
Philip Ebbersten, har erhållit ersättning via eget bolag om 320 tkr.
Styrelsemedlem Paul Hammergren är delägare i Mirab Mineral Resurser AB som
erhållit ersättning om 75 tkr för geologitjänster. Överenskommelse om
tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Verksamheten i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) är inriktad på finansiering
av den operativa verksamheten i Tanzania samt koncernledningsfunktion.
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 0,0 (0,0) mkr och
resultatet efter skatt blev -6,4 (-1,3) mkr och inkluderar nedskrivning av
aktier i dotterbolag med 5,0 mkr. Antal anställda i moderbolaget är 0 (0).
Personal är anlitad på konsultbasis.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas
koncernredovisning och årsredovisning med tillämpning av BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper som
tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste
årsredovisningen.

Risker

Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte
uteslutande, resultat av prospektering, erhållande av miljö-, mark-,
driftstillstånd och fortsatt finansiering inom koncernen. De olika risker som
finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt på Bolagets
hemsida.

Kommande rapporttillfällen

▪ Delårsrapport för perioden juli - december 2015 lämnas den 18 februari 2016

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att rapporten ger en
rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm, den 20 juli 2015

Nils Sandstedt Johan Österling Örjan Berglund

VD och ledamot Ordförande Ledamot

Philip Ebbersten Paul Hammergren

Ledamot Ledamot

För ytterligare information kontakta:

Nils Sandstedt, VD, Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

E-post: sandstedt.nils@gmail.com

www.kilimanjarogold.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.