Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Kinnevik: Resultat av accelererad bookbuild av aktier i Rocket Internet SE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, SÅDAN PUBLICERING ELLER SÅDAN DISTRIBUTION
SKULLE VARA OLAGLIG ELLER TILL US PERSONS (SÅSOM DEFINIERAT NEDAN). DETTA
DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER ELLER ETT
ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION.

Med anledning av pressmeddelandet den 7 juni 2017 meddelade Kinnevik AB (publ)
idag att Kinnevik Internet Lux S.à r.l. ("Kinnevik") har genomfört
försäljningen av cirka 10,9 miljoner aktier ("Placeringsaktierna") i Rocket
Internet SE ("Bolaget") till institutionella investerare genom en så kallad
accelererad bookbuilding-process ("Transaktionen"). Försäljningspriset är 20
EUR per aktie. Placeringsaktierna motsvarar 6,6 procent av Bolagets
emitterade aktiekapital och utgör hela Kinneviks aktieinnehav i Bolaget före
Transaktionen.

Joh. Berenberg, Gossler&Co. KG ("Berenberg
") var Sole Bookrunner i Transaktionen. Kinneviks bruttoförsäljningsintäkt
från Transaktionen kommer att uppgå till 217 MEUR. Bolaget kommer inte att
uppbära några intäkter med anledning av Transaktionen. Affärsdag för
Transaktionen är 8 juni 2017 och betalning förväntas ske 12 juni 2017.

Kinneviks första investering i Rocket Internet gjordes 2009 och Kinnevik
investerade totalt 155 MEUR i Bolaget mellan 2009-2013. Under de fem åren
före Bolagets börsnotering 2014 mottog Kinnevik 510 MEUR i kontant- och
sakutdelningar, och Kinnevik har nu sålt hela sitt aktieinnehav för
sammanlagt 426 MEUR brutto. Kinneviks investeringar och efterföljande
utdelningar och försäljningar motsvarar en IRR överstigande 90 procent, och
sex gånger Kinneviks investerade kapital.

Kinneviks tillförordnade VD, Joakim Andersson, kommenterade:

"Kinneviks partnerskap med Rocket Internet har varit mycket viktigt för att
bredda Kinneviks investeringsfokus och bygga en stor och framgångsrik
portfölj av bolag inom e-handel, som nu utgör nästan hälften av vår totala
portfölj. Jämte Avito och Zalando har Rocket Internet varit en av Kinneviks
mest lönsamma digitala investeringar under de senaste åren. Vi kommer
fortsätta arbeta nära med Rocket Internet i och kring de bolag där vi
alltjämt är partners och medinvesterare, såsom Global Fashion Group, Home24
och Westwing."

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
8 juni 2017 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.comeller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för
entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi
digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre
valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter
i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera
både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som
bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna
Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq
Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.
VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA, ELLER INBJUDAN AV
ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI HAR
INTE, OCH KOMMER INTE ATT, REGISTRERAS I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID
GÄLLANDE AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT
"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA ELLER TILL, ELLER TILL FÖRMÅN
FÖR, US PERSONS (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I SECURITIES ACT) UTAN ATT
DE REGISTRERAS, MED UNDANTAG FÖR I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN REGUSTERING
ENLIGT SECURITIES ACT ELLER UNDER OMSTÄNDIGHETER SOM INTE KRÄVER ATT BOLAGET
REGISTERAR I ENLIGHET MED DEN VID VAR TILL GÄLLANDE AMERIKANSKA INVESTMENT
COMPANY ACT FRÅN 1940 ("INVESTMENT COMPANY ACT
"). BOLAGET HAR INTE REGISTERATS OCH KOMMER INTE REGISTERAS ENLIGT INVESTMENT
COMPANY ACT. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV PLACERINGSAKTIERNA KOMMER ATT
LÄMNAS I USA.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER
INVESTERINGAR FÖR FÖRSÄLJNING ELLER INBJUDAN AVSEENDE ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA
VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE
ELLER INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT
TILLÅTA ELLER MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR NÅGON ÅTGÄRD
FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL ÄR NÖDVÄNDIG. PERSONER SOM FÅR TILLGÅNG TILL DETTA
PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG SJÄLVA OM OCH IAKTTA SÅDANA
RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT IAKTTA SÅDANA RESKRIKTIONER KAN UTGÖRA BROTT
MOT VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I SÅDANA JURISDIKTIONER.

PLACERINGSAKTIERNA ERBJUDS INTE TILL ALLMÄNHETEN I NÅGON JURISDIKTION OCH FÅR
INTE ERBJUDAS TILL ALLMÄNHETEN I NÅGON JURISDIKTION UNDER OMSTÄNDIGHETER SOM
SKULLE KRÄVA UPPRÄTTANDE ELLER REGISTERING AV NÅGOT PROSPEKT ELLER NÅGON
ERBJUDANDEHANDLING RÖRANDE PLACERINGSAKTIERNA I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA
PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I
NÅGON JURISDIKTION, INKLUSIVE USA, KANADA, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.
VARKEN DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER NÅGOT HÄRI SKA UTGÖRA GRUNDEN TILL, ELLER
FÖRLITAS PÅ I ANSLUTNING TILL, NÅGOT ERBJUDANDE ELLER FÖRVÄRV ÖVERHUVUDTAGET
I NÅGON JURISDIKTION OCH SKA INTE UTGÖRA, VARKEN I SIN HELHET ELLER TILL VISS
DEL, ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER INBJUDAN AV ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA NÅGRA
VÄRDEPAPPER I USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION.

I MEDLEMSSTATER I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET SOM HAR
IMPLEMENTERAT PROSPEKTDIREKTIVET (VARDERA EN "MEDLEMSSTAT
") RIKTAR SIG DETTA MEDDELANDE OCH EVENTUELLT FRAMTIDA ERBJUDANDE ENDAST TILL
"KVALIFICERADE INVESTERARE" ENLIGT PROSPEKTDIREKTIVETS DEFINITION
("KVALIFICERADE INVESTERARE
"). FÖR DESSA ÄNDAMÅL AVSES MED "PROSPEKTDIREKTIVET" DIREKTIV 2003/71/EU
(TILLSAMMANS MED EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, INKLUSIVE DIREKTIV 2010/73/EU, I
DEN UTSRÄCKNING DE ÄR IMPLEMENTERADE I MEDLEMSSTATEN) OCH INNEFATTAR
EVENTUELLA IMPLEMENTERINGSÅTGÄRDER I RELEVANT MEDLEMSSTAT.

I STORBRITANNIEN RIKTAS DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST TILL KVALIFICERADE
INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV AFFÄRER SOM RÖR
INVESTERINGAR OCH SOM FALLER INOM DEFINITIONEN AV "PROFESSIONELLA
INVESTERARE" I ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE BRITTISKA FINANCIAL
SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FÖRESKRIFTEN
"); ELLER (II) SOM FALLER INOM ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III)
TILL VILKA DET ANNARS DET LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS.

I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN KAN BERENBERG ("MANAGERN
") OCH NÅGOT AV DESS DOTTER- ELLER KONCERNBOLAG KOMMA ATT TA EN ANDEL AV
PLACERINGSAKTIERNA SOM EN POSITION OCH KAN I DENNA EGENSKAP FÖR EGEN RÄKNING
BEHÅLLA, KÖPA ELLER SÄLJA SÅDANA PLACERINGSAKTIER. DESSUTOM KAN MANAGERN
ELLER DESS DOTTER- ELLER KONCERNBOLAG INGÅ FINANSIERINGSARRANGEMANG OCH
SWAPPAR MED INVESTERARE I SAMBAND VARMED MANAGERN (ELLER DESS DOTTER- ELLER
KONCERNBOLAG) FRÅN TID TILL ANNAN KAN FÖRVÄRVA, BEHÅLLA ELLER AVYTTRA
PLACERINGSAKTIER. DE AVSER INTE ATT OFFENTLIGGÖRA OMFATTNINGEN SÅDAN
INVESTERING ELLER TRANSAKTION ANNAT ÄN I ENLIGHET MED LEGALA ELLER
REGULATORISKA KRAV.

DET KAN INTE GARANTERAS ATT NÅGRA VÄRDEPAPPER KOMMER ATT SÄLJAS MED ANLEDNING
AV TRANSAKTIONEN.

MANAGERN AGERAR ENDAST FÖR KINNEVIK OCH INGEN ANNAN I SAMBAND MED
TRANSAKTIONEN OCH KOMMER INTE ATT ANSVARA I FÖRHÅLLANDE TILL NÅGON ANNAN
PERSON FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV DET SKYDD SOM BEREDS TILL MANAGERNS KLIENTER
ELLER FÖR RÅDIGNING I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN.

Pressmeddelande
http://hugin.info/1114/R/2111607/802952.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.