Du är här

2018-07-27

Klick Data AB: Kallelse årsstämma

Aktieägarna i Klick Data AB (publ.) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 29 augusti 2018 kl.16.00 på Klick Data ABs kontor,
Värtavägen 15, 115 53 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av
NCSD AB ("VPC") förda aktieboken fredag den 24 augusti 2018, dels
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl.
16.00 den 24 augusti 2018, antingen per brev till Klick Data AB,
Värtavägen 15, 115 53 Stockholm eller per e-post: mj@klickdata.se.
Vid anmälan skall uppges person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt registrerat innehav. Sker deltagande med stöd av
fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till
bolaget i original före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltar
registrera sina aktier, måste i god tid före den 24 augusti 2018
genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Biträde åt
aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som
anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Samtliga handlingar
för stämman finns tillgängliga på bolagets kontor på Värtavägen 15,
senast två veckor före stämman. Full kallelse finns via
https://poit.bolagsverket.se/KPNPublikWeb

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår följande dagordning inför bolagsstämman:
§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 3 Val av en eller två justeringsmän.
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör samt ev. avstämningsdag

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer
och revisorssuppleanter.

§ 11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som
styrelsevalet gäller, har i andra företag.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
§ 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt
revisorer och eventuella

revisorssuppleanter, eller revisionsbolag.
§ 14 Beslut om bemyndigande av styrelsen att genomföra nyemission
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Stämman avslutas
Resultatdisposition/Utdelning (punkten 7 dagordningen)
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att genomföra nyemission (punkten
14 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om
nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska
sammanlagt om högst 4496000 aktier för stämmans beslut om
bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant
betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom
kvittning. Emission mot kontant betalning och kvittningsemission ska
kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under
förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.
Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med
eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv.
För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet
med att

säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras
kapital

och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Emissionskursen
får

avvika från aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för
emissionens ändamålsenliga genomförande.
Stockholm i juli 2018
Styrelsen för Klick Data AB (publ.)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/klick-data-ab/r/kallelse-arsstamma,c2582642
http://mb.cision.com/Main/11540/2582642/883998.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.