Du är här

2014-04-23

Klövern AB (publ): Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 23 april 2014 fattades bl a följande
beslut.

Vinstutdelning
För räkenskapsåret 2013 beslutades om utdelning om 1,50 kronor (1,50) per
stamaktie och totalt 10,00 kronor (10,00) per preferensaktie.
Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 10,00 kronor (10,00) ska
fördelas på fyra kvartalsutbetalningar om vardera 2,50 kronor.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktien fastställdes till den 28 april
2014. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 30 juni 2014, 30
september 2014, 30 december 2014 samt 31 mars 2015.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, Rutger
Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Pia Gideon och Eva Landén. Fredrik Svensson
omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att inte ändra styrelsens arvoden från föregående år, och
att styrelsens arvoden därmed ska uppgå till totalt 700 000 kronor, varav 280
000 kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 140 000 kronor ska
utgöra arvode för respektive styrelseledamot. Styrelseledamot som samtidigt
är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till
styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det
registrerade revisionsbolaget
Ernst&Young AB till bolagets revisor med Fredrik Hävrén som huvudansvarig
revisor. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig
ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier,
utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den
verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för
övriga ledande befattningshavare med maximalt tre månatliga grundlöner per
år. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns
skäl för det.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara
styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till
röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel
i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad
aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största
aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till
valberedningen, tillfrågas.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.

Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, längst under
tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier. Styrelsens förslag till bemyndigandet syftar till att ge styrelsen
större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till
kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av stam- och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning
av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2014. Antalet
stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå
till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid
tidpunkten för årsstämman 2014, och antalet preferensaktier som får emitteras
med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet
som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2014.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden
effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till
ca 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder
kronor per den 31 mars 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid
Cap. Ytterligare information finns påwww.klovern.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44
33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den
23 april 2014.

Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)
http://hugin.info/134084/R/1779352/608000.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

HUG#1779352

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.