Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-12

Klövern AB (publ): Delårsrapport jan - juni 2017

»» Intäkterna ökade med 6 procent till 1 518 mkr (1 430).

»» Driftöverskottet ökade med 9 procent till 1 032 mkr (943).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 665 mkr (597).

»» Resultatet före skatt ökade med 18 procent till 1 718 mkr (1 462)
och resultatet efter skatt ökade med 25 procent till 1 439 mkr
(1 149), motsvarande 1,39 kr (1,07) per stamaktie.

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 025 mkr (1 089).

»» Efter tillträde av 17 fastigheter för 971 mkr, frånträde av 48 fastigheter
för 1 531 mkr och investeringar på 551 mkr uppgick värdet
på fastighetsportföljen till 40 248 mkr.

»» Räntetäckningsgraden förbättrades till 3,1, den justerade
soliditeten ökade till 37,8 procent och belåningsgraden minskade
till 58 procent.

VD:s kommentar

Starkt resultat, ytterligare förvärv och fortsatta försäljningar av
fastigheter på mindre orter

Klövern redovisar ett stabilt och starkt halvårsresultat. Resultatet före
skatt om 1 718 mkr motsvarar en ökning med 18 procent. Vi har fortsatt
arbetet med att fokusera fastighetsportföljen till de
starkastetillväxtregionerna i Sverige. Under halvåret har vi genomfört
transaktioner omfattande 65 fastigheteroch under de senaste 12 månaderna har
vi sålt 60 fastigheter, samtidigt som vi byggt eller förvärvatdrygt 50
fastigheter.

Under inledningen av 2017 har vi varit fortsatt mycket aktiva på
transaktionsmarknaden. Klöverns totala fastighetsvärde är idag till 98
procent lokaliserat till våra tolv utvalda tillväxtorter. På dessa orter har
den genomsnittliga befolkningstillväxten sammantaget legat på över 15 procent
de senaste 10 åren. Under inledningen av året har vi förvärvat ytterligare
ett antal fastigheter i Göteborg samt gjort enstaka tilläggsförvärv i
Stockholm, Norrköping och Nyköping. Stockholm utgör nu 45 procent av den
totala portföljen följt av Göteborg som står för 9 procent, Linköping med 7,5
procent och Uppsala med 6,5 procent. Totalt har vi under halvåret förvärvat
17 fastigheter och sålt 48 fastigheter. Våra försäljningar har inneburit att
vi nu helt lämnat orterna Borås, Karlskrona, Hässleholm, Ängelholm,
Eskilstuna, Kristinehamn och Ystad. Vi har även sålt några fastigheter i
Lund, Örebro och Norrköping för att ytterligare renodla portföljerna på
respektive ort. Kring halvårsskiftet har Klövern även ingått avtal om förvärv
av ytterligare två moderna kontorsfastigheter för 360 mkr i centrala Malmö,
respektive en välbelägen kontorsfastighet i Uppsala för 285 mkr med tillträde
i oktober.

Ekonomin i Sverige visar fortsatt styrka. Fastighetssektorn i de större
tillväxtorterna har goda förutsättningar. Efterfrågan på moderna kontor är
god samtidigt som kontorslokaler av sämre standard som blivit tomställda ofta
konverteras till bostäder.

Hyresnivåerna stiger vilket i sin tur driver upp fastighetsvärdena.
Framförallt utvecklar sig hyresnivåerna och fastighetspriserna starkt i
Stockholmregionen, speciellt i Stockholms innerstad. Vi ser nu se en allt
tydligare trend vad gäller lokalsökningar utanför de centralare delarna av
Stockholm vilket är en effekt av de allt högre hyresnivåerna. Detta kommer
att gynna bolag med fastigheter i stadens kringliggande arbetsområden såsom
Klövern med kontorsbestånd i Söderstaden (Globen), Solna, Kista och Täby.

Kreditmarknaden är även den fortsatt stark. Kreditinstituten har en god aptit
på att finansiera fastighetsbolag och räntenivåerna är låga. Vi har under
andra kvartalet även tagit tillfället i akt att både förlänga och räntesäkra
ytterligare ett antal krediter. Vår räntetäckningsgrad är stark och låg i
andra kvartalet på 3,2 med en genomsnittlig ränta på 2,6 procent medan
räntebindningen uppgick till 2,5 år och kapitalbindningen till 3,2 år.

För halvåret redovisar vi en positiv nettoinflyttning om 27 mkr. Samtidigt
noterar vi på många marknader nya rekord vad det gäller hyresnivåer. Vårt
förvaltningsresultat landade under det första halvåret på 665 mkr,
motsvarande en ökning med 11 procent. Ett i grunden stabilt driftöverskott
fick stöd av en positiv nettoinflyttning, en stark hyresutveckling, förvärv
och låga räntor. Under andra kvartalet blev överskottsgraden 70 procent
vilket också bidrog till en riktigt bra nivå om 68 procent under
sexmånadersperioden.

Vår ambition att i allt större utsträckning växa genom egenutvecklade projekt
börjar nu verkligen få genomslag. Inom Klövern Living arbetar vi med ett
stort antal projekt där de första projektstarterna planeras runt det kommande
årsskiftet. Vi har pågående detaljplaneprocesser omfattande över 5 000
lägenheter. Min bedömning är att Klövern kommer att starta produktion av
minst 200-300 lägenheter 2017/2018 och minst 300-500 lägenheter 2019/2020. De
bostadsprojekt med byggstart närmast i tiden ligger i Nyköping, Stockholm,
Karlstad och Västerås.

Vår projektutvecklingsvolym är relativt stabil. Några projekt är i uppstart
och några är i slutskede men över tiden får vi ett jämnt flöde av projekt som
i dagsläget motsvarar en årlig projektvolym om cirka 1,5 mdkr. De nu mest
omfattande kontorsprojekten utgörs av S7 i Västerås, Gamlestaden i Göteborg
och Skeppet i Karlstad. Uthyrningsarbetet av dessa löper på riktigt bra och
vi ser framför oss att dessa nybyggen kommer att vara fullt uthyrda vid
färdigställande. Under det andra kvartalet startade Klövern bland annat
bygget av en stor hotell- och mässanläggning i Göteborg samt ett stort
projekt i Norrköping. Klöverns idag tio största projekt omfattar sammantaget
investeringar om drygt 1,8 mdkr och cirka 100 000 kvadratmeter.

Projektutvecklingen, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog under det
första halvåret 2017 med värdeökningar om 231 mkr vilket jag anser att man
snarare borde se som en del av vårt rörelseresultat. Totalt har vi investerat
551 mkr i utvecklingsprojekt, att jämföra med att vi på helårsbasis i fjol
investerade 1,6 mdkr. Att Klövern under 2018 når en projektvolym om 2 mdkr
ser jag som rimligt med tanke på att vi då också ska ha produktionsstartat
några bostadsprojekt inom Klövern Living.

Klöverns finansiella styrka förbättrades ytterligare under det första halvåret
och vi kommer för varje kvartal allt närmare vårt mål om att den justerade
soliditeten långsiktigt ska uppgå till 40 procent. Den 30 juni uppgick den
justerade soliditeten till 37,8 procent, att jämföra med 36,7 procent vid
årsskiftet. Under samma period minskade belåningsgraden från 60 procent till
58 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 12,65 kr,
motsvarande en ökning med 8 procent sedan årsskiftet.

Sammantaget är vi nöjda med utvecklingen och vad vi på Klövern lyckats
prestera hittills under 2017. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt
god utveckling under resten av året där vi framförallt hoppas på att vi ska
lyckas landa några större uthyrningar i Kista.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden
effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post:
info@klovern.se.
Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 07:30
CEST.

Läs hela rapporten här (pdf)
http://hugin.info/134084/R/2119760/807365.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.