Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

Knowit: Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ("Bolaget"), kallas härmed
till årsstämma fredagen den 26 april 2019 klockan 13.00, i Bolagets
lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 18 april 2019,

dels senast torsdagen den 18 april 2019 klockan 16.00 ha anmält sitt
deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken
"Årsstämma" på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax
08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon
08-700 66 00.Vid anmälan bör aktieägare uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella
biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank-
eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med
verkan senast torsdagen den 18 april 2019, tillfälligt hos Euroclear
Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva
sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad
och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet
om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som
dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan
erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per
fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700
66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till
Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman
ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman
genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till
stämman.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. 3. Godkännande av dagordning.
4. 4. Val av en eller två justeringsmän.
5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. 7. Anförande av verkställande direktören.
8. 8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

1. 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
2. 10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
3. 11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.
4. 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
5. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
6. 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses
att som ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 5,80 kronor per
aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 30 april
2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 6
maj 2019.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-11

I valberedningeningår Mats Olsson, styrelsens ordförande och
sammankallande, valberedningens ordförande Lennart Francke, Swedbank
Roburfonder samt Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, och Jan
Särlvik, Nordea Funds.

Valberedningen föreslår

attantalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och ingen suppleant;

attstyrelsearvoden ska utgå med 235 000 kronor till var och en av de
stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 575
000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott
ska erhålla ett tilläggsarvode med 35 000 kronor, medan
ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med
50 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett
tilläggsarvode med 50 000 kronor, medan revisionsutskottets
ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 100 000 kronor;

attarvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;

attomval sker av styrelseledamöterna Gunilla Asker, Stefan Gardefjord,
Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson, Kia Orback-Pettersson, Peder
Ramel och Jon Risfelt. Till styrelsens ordförande föreslås Mats
Olsson; och

attnyval sker av revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av
årsstämman 2020.

Förslag till beslut avseende punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av
fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och
avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den
fasta delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i
förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens
prestationer. Den rörliga ersättningen ska villkorad av att Bolaget
inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga
ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda
pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra
förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de ska
vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer. Vid
uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller att
uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte
förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa
årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000
kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000
aktier. Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta rätt för
styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med
bemyndigandet och skälet till möjligheten till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier
vid förvärv av företag eller verksamhet. Vid emission utan
företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas
utifrån en marknadsmässig värdering.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

-------------

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar
inför stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på
Bolagets hemsida, www.knowit.se, senast från och med fredagen den 5
april 2019. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation,
eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i Bolaget till 19 253 760.

Behandlingav personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Stockholm i mars 2019
Knowit AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Knowit AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt

Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades,
genom Mats Olsson, styrelsens ordförandes försorg, för
offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 08.30 CET.

Om Knowit:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom
att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre
affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att
kombinera kompetenser inom design och kommunikation,
managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra
konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens
affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas.
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 300 medarbetare
representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en
vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat
på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit,
besök gärna knowit.se.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/46C5FE99A33F26E7E0...
https://mb.cision.com/Main/674/2771027/1012731.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.