Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017

r

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017

Stockholm 2 juni 2017

PRESSMEDDELANDE

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017 beslutade årsstämman enligt
följande

Fastställande av årsbokslut m m

-- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen för år 2016 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande
stående medlen om 842 621 685 kronor överförs i ny räkning.

-- Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

-- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande
sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John
Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (nyval). John Chapman omvaldes
till styrelsens ordförande.

-- Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de
övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 165 000
kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

-- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om
Ernst & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig
revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018

-- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018. De
fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats
www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

-- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga
riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

-- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier. Det
fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.naxs.se.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

-- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av
aktiekapitalet med 46 673,45 kronor genom indragning av de återköpta egna
aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt
fondemission om 46 673,45 kronor utan utgivande av aktier. Det fullständiga
förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer
av investeringar.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.