Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Kommuniké från årsstämma i Stockwik den 24 april 2014

lna, 2014-04-24 14:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Stockwiks årsstämma avhölls
den 24 april 2014 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna, varvid bland
annat följande beslut fattades.

-- Det beslutades att balansera bolagets förlust om -21.173.893,38 kronor i ny
räkning
-- Till styrelseledamöter omvaldes Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Tor
Øystein Repstad, Kjell Westerback och Mathias Wiesel. Till
styrelseordförande omvaldes Rune Rinnan
-- Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens
förslag
-- Stämman beslutade om riktlinjer för utseende av valberedning samt
instruktion till valberedningen i huvudsak innebärande att styrelsen före
utgången av det tredje kalenderkvartalet 2014 ska kontakta bolagets större
aktieägare, d.v.s. aktieägare som äger mer än fem (5) procent av det totala
antalet aktier i bolaget, och hos dem initiera en process som leder till
utseende av en valberedning om tre (3) ledamöter. Valberedningen ska inom
sig utse en ordförande. Om väsentlig förändring sker i bolagets
ägarstruktur efter att valberedningens konstituerande sammanträde avhållits
ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna
ovan
-- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst
30.421.300 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Huaso Holdings
AB (14.196.602 teckningsoptioner), Televenture Capital AS (8.619.374
teckningsoptioner) och Advisio AB (7.605.324 teckningsoptioner).
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 304.213,00
kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie
till en teckningskurs om två (2) öre. Teckningsoptionerna får utnyttjas för
teckning av aktie från och med dagen för Bolagsverkets registrering av
beslutet till och med den 24 april 2015

Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på
bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn
Bolagsstyrning/Bolagsstämma/2014.

Delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2014 kommer att
offentliggöras den 26 augusti 2014.

För mer information kontakta;

David Andreasson, VD Stockwik, telefon 070-368 13 99,
david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik är det nya namnet på bolaget som tidigare hette Stjärna Fyrkant.
Stockwik bedriver idag verksamhet inom telekom via dotterbolagen Comsystem
Mobility och Stjärna Fyrkant Svenska. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.