Du är här

2016-01-28

KONE OYJ: KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta 2016 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015

Loka-joulukuu 2015: Vahva lopetus vuodelle

* Loka-joulukuussa 2015 saadut tilaukset olivat 1 947 (10-12/2014: 1 704)
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 14,3 % historiallisin
valuuttakurssein laskettuna ja 7,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna.
* Liikevaihto kasvoi 18,3 % 2 562 (2 166) miljoonaan euroon.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 10,8 %.
* Liikevoitto oli 378,5 (315,3) miljoonaa euroa eli 14,8 % (14,6 %)
liikevaihdosta.
* Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 403,5 (367,8)
miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2015: Kannattavaa kasvua muuttuvassa markkinaympäristössä

* Tammi-joulukuussa 2015 saadut tilaukset olivat 7 959 (1-12/2014: 6 813)
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 16,8 % historiallisin
valuuttakurssein laskettuna ja 5,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna. Joulukuun 2015 lopussa tilauskanta oli 8 210 (31.12.2014: 6
952) miljoonaa euroa.
* Liikevaihto kasvoi 17,9 % 8 647 (7 334) miljoonaan euroon.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 8,3 %.
* Liikevoitto oli 1 241 (1 036) miljoonaa euroa eli 14,4 % (14,1 %)
liikevaihdosta.
* Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,01 (1,47) euroa. Ilman
tilikaudella saatua ylimääräistä osinkoa, laimentamaton osakekohtainen
tulos oli 1,79 euroa.
* Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 474 (1 345)
miljoonaa euroa.
* Vuonna 2016 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015. Liikevoiton arvioidaan olevan 1
220-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit
pysyisivät suunnilleen tammikuun 2016 keskimääräisellä tasolla.
* Hallitus ehdottaa vuodelta 2015 jaettavaksi 1,40 euroa osinkoa B-sarjan
osakkeelta.

Avainluvut

-----------------------------------------------------------------------------------------
| 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos |
| |
| 2015 2014 2015 2014 |
| Saadut tilaukset Me 1 947,2 1 703,8 14,3 % 7 958,9 6 812,6 16,8 % |
| Tilauskanta Me 8 209,5 6 952,5 18,1 % 8 209,5 6 952,5 18,1 % |
| Liikevaihto Me 2 561,8 2 165,8 18,3 % 8 647,3 7 334,5 17,9 % |
| Liikevoitto (EBIT) Me 378,5 315,3 20,0 % 1 241,5 1 035,7 19,9 % |
| Liikevoitto (EBIT) % 14,8 14,6 14,4 14,1 |
| Rahavirta liiketoiminnasta Me 403,5 367,8 1 473,7 1 345,4 |
| |
|(ennen rahoituseriä ja veroja) |
| Tilikauden voitto Me 372,7 210,7 1 053,1 773,9 |
| Laimentamaton osake- e 0,71 0,40 2,01 1,47 |
| |
|kohtainen tulos |
| Korollinen nettovelka Me -1 512,6 -911,8 -1 512,6 -911,8 |
| Omavaraisuusaste % 45,4 43,6 45,4 43,6 |
| Nettovelkaantumisaste % -58,7 -44,2 -58,7 -44,2 |
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Vuoden viimeinen neljänneksemme oli vahva. Liikevaihto oli 2 562 miljoonaa
euroa ja sen kasvu kiihtyi 18,3 %:iin historiallisin valuutoin ja 10,8 %:iin
vertailukelpoisin valuutoin. Myös tilaukset kehittyivät vahvasti 1 947
miljoonaan euroon. Saadut tilaukset kasvoivat 14,3 % historiallisin ja 7,0 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoitto oli 379 miljoonaa euroa ja
suhteellinen liikevoitto parani 14,8 %:iin liikevaihdosta. Rahavirta ylitti
edellisen vuoden tason ja oli 404 miljoonaa euroa. Valuuttojen
muuntokursseilla oli edelleen positiivinen vaikutus raportoituihin
lukuihimme.

Olen erittäin tyytyväinen vuoden 2015 laaja-alaiseen ja vahvaan kehitykseemme
markkinaympäristössä, jonka kasvudynamiikassa tapahtui merkittäviä muutoksia.
Johdimme liiketoimintaamme menestyksekkäästi Kiinan hidastuvalla markkinalla
ja onnistuimme kiihdyttämään kasvuamme monilla muilla alueilla. Kaiken
kaikkiaan vahvistimme jälleen kilpailukykyämme ja kannattava kasvumme jatkui,
mikä näkyy saatujen tilausten hyvässä kehityksessä, vahvassa tuloksessa ja
erittäin vahvassa rahavirrassa. Ennätyskorkea rahavirta heijastaa
liiketoimintamme perusteiden hyvänä jatkunutta hallintaa.

Olemme edenneet erinomaisesti tänä vuonna sekä uusien laitteiden että
palvelujen osalta. Palveluliiketoiminnassa tavoitteemme on ollut kasvun
kiihdyttäminen ja tänä vuonna kehityimme tämän tavoitteen mukaisesti.
Liikevaihdon kasvu vahvistui huoltoliiketoiminnassa ja modernisoinnin
tilaukset kasvoivat selvästi. Uuslaiteliiketoiminnassa saavutimme merkittäviä
parannuksia tuote- ja kustannuskilpailukyvyssä. Otimme lisäksi koko
liiketoiminnassamme tärkeitä askeleita innovaatioiden edistämiseksi ja uusien
teknologioiden käytön vauhdittamiseksi. Näillä keinoilla voimme parantaa
asiakas- ja loppukäyttäjäkokemusta entisestään. Saavutuksemme tänä vuonna
eivät olisi olleet mahdollisia ilman henkilöstömme sitoutumista, josta haluan
kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä.

Katsoessamme vuoteen 2016 globaalin markkinaympäristön odotetaan pysyvän
vaihtelevana. Markkinan kehitys jatkuu kahtiajakautuneena Euroopassa, jossa
odotamme uusien laitteiden ja modernisoinnin kysynnän kasvavan jonkin verran
Keski- ja Pohjois-Euroopassa, mutta pysyvän vakaana Etelä-Euroopassa
matalalla tasolla. Pohjois-Amerikan osalta markkinanäkymämme pysyvät
myönteisinä sekä uusien laitteiden että modernisoinnin osalta. Kiinassa
odotamme markkinan olevan haastava. Kiinan uusien laitteiden markkinan
odotetaan laskevan yksiköissä mitattuna 5-10 %, ja myös tiukan hintakilpailun
odotetaan jatkuvan. Huoltomarkkinalla näemme edelleen hyviä
kasvumahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2016 odotamme liikevaihdon kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin kurssein.
Liikevoiton odotamme olevan 1 220-1 320 miljoonan euron välillä olettaen,
että valuuttojen muuntokurssit pysyvät suunnilleen tammikuun 2016
keskimääräisellä tasolla. Olen vakuuttunut, että vaihtelevista
markkinaolosuhteista huolimatta, entisestään parantunut kilpailukykymme ja
sitoutunut henkilöstömme tulevat mahdollistamaan jatkuvan hyvän kehityksen
tulevana vuonna."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2015

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä uusien laitteiden markkinavolyymit
heikkenivät hieman maailmanlaajuisesti, sillä Kiinan markkina laski jonkin
verran. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden
kysyntä kasvoi hieman, ja Pohjois-Amerikan markkinan kasvu jatkui.
Suurprojektien segmentti kasvoi vuosineljänneksellä. Modernisointimarkkina
kasvoi Pohjois-Amerikassa, ja se kehittyi myönteiseen suuntaan Euroopassa
Keski- ja Pohjois-Euroopan kasvun myötä. Myös huoltomarkkinan
maailmanlaajuinen kasvu jatkui, vaikkakin hitaana niissä maissa, joissa
uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2015

Vuonna 2015 uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät hieman
maailmanlaajuisesti johtuen laskusta Kiinan suurella uusien laitteiden
markkinalla. Muista markkinoista uusien laitteiden kysyntä kasvoi selvästi
Pohjois-Amerikassa, ja myös Euroopassa ja Lähi-idässä markkina kasvoi jonkin
verran. Maailmanlaajuisesti kysyntä modernisoinnissa kasvoi hieman.
Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella modernisointimarkkina
kehittyi myönteisesti ja myös Euroopassa kokonaiskehitys oli hieman aiempaa
myönteisempää. Suurprojektien segmentti kasvoi jonkin verran vuoden aikana,
mutta kehitys vaihteli vuosineljänneksittäin. Maailmanlaajuisen
huoltomarkkinan kasvu jatkui. Kasvu oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren
alueella ja hitaampaa kehittyneemmillä huoltomarkkina-alueilla.

Markkinanäkymät 2016

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 5-10 % tilatuissa
yksiköissä ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian
ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan
jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan
kasvavan hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinan odotetaan kasvavan
kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä kehityksen odotetaan olevan vakaata.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua
Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren
alueella, ja kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2016

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 220-1 320 miljoonaa euroa olettaen,
että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2016
keskimääräisellä tasolla.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2015 on 1 765 223 548,43 euroa, josta
tilikauden voiton osuus on 1 200 968 239,16 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista
jaetaan osinkoa 1,3975 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan
osaketta kohden ja 1,40 euroa kutakin ulkona olevaa 436 957 058 B-sarjan
osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 718 241 556,22
euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 1 046 981 992,21 euroa jätetään
vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 16.3.2016. Kaikki osingonmaksun
täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa
olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2015.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 28. tammikuuta 2016
klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on
seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com.
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on
esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 646 254 3365
So...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.