Du är här

2017-05-29

Kontigo Care AB: Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB den 29 maj 2017

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls kl. 10.30 den 29 maj 2017
och i sammandrag beslutades följande.

Stämman fastställde bolagets framlagda resultat- och balansräkning för
verksamhetsåret 2016. Vidare beslutade stämman om ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och verkställande direktör. I enlighet med
styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning
till aktieägarna för 2016. Stämman beslutade i enlighet med
styrelsens förlag att bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, genom
omval utse Juha Thümer, Agneta Bergvall, Erik Weiman och Anders
Wallin samt genom nyval utse Michael Camitz och Alexander Benitez
till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till att nästa
årsstämma har hållits. Michael Camitz valdes till styrelseordförande.
Stämman beslutade vidare att omvälja revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade revisorn
Tobias Albing som huvudansvarig, för tiden fram till att nästa
årsstämma har hållits.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera till ordinarie
ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades
vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande
räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets
bolagsordning innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet och
antal aktier i bolaget.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i bolaget. Beslut skall kunna fattas med eller
utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och högst med det antal
aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt
bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman i enlighet med
valberedningens förslag till principer, vilket i korthet innebär
följande. Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre
ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som per den 31 augusti
2017 röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera
utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande.
Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av
stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter, val av arvodering av
styrelseordförande och styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt
föreskrifter rörande valberedning.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades enhälligt.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist,
Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl 16.30
CET.

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra
beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga.
Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och
tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att
bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv
kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för
såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i
Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under
kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-k...
http://mb.cision.com/Main/12428/2275386/680779.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.