Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

Korrigering: Fortsatt stadig tillväxt inom servicebeställningarna och stark förbättring av koncernens lönsamhet

KONECRANES ABP HALVÅRSRAPPORT 25 juli 2018 kl. 10.10

korrigering: Fortsatt stadig tillväxt inom servicebeställningarna och stark
förbättring av koncernens lönsamhet

Korrigering av Konecranes Abp:s börsmeddelande av den 25.7.2018 kl. 9.00
gällande Konecranes Abp:s halvårsrapport januari-juni 2018. I det
publicerade börsmeddelandet fattas en bilaga som innehåller
halvårsrapporten för januari-juni 2018.

Nedan det ursprungliga börsmeddelandet med den finansiella rapporten för
januari-juni som bilaga.

Konecranes Abp
Investererarrelationer

______________________

FORTSATT stadig tillväxt inom servicebeställningarna OCH STARK förbättring
av koncernens LÖNSAMHET

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s halvårsrapport
januari-juni 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som
bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor
på adressen www.konecranes.com

.

Konecranes tillämpade ett komplett retrospektivt förfarande vid övergången
till IFRS 15 och siffrorna för 2017 års perioder har återgivits. Se not 4
för mer detaljer om tillämpningen av IFRS 15 och övriga väsentliga
bokföringsprinciper.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period
året innan.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

- Orderingång 760,9 MEUR (790,2), -3,7 procent (-0,6 procent i jämförbara
valutakurser)
- Orderingång för affärsområdet Service 256,8 MEUR (251,4), +2,2 procent
(+7,1 procent i
jämförbara valutakurser)
- Orderstock 1 647,5 MEUR (1 605,9) vid slutet av juni, +2,6 procent (+4,0
procent i jämförbara valutakurser)
- Omsättning 772,2 MEUR (796,4), -3,0 procent (+0,4 procent i jämförbara
valutakurser)
- Justerad EBITA 59,8 MEUR (51,1), 7,7 procent av omsättningen (6,4)
- Rörelsevinst 42,0 MEUR (30,0), 5,4 procent av omsättningen (3,8)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,28 EUR (0,17)

JANUARI–JUNI I KORTHET

- Orderingång 1 444,0 MEUR (1 524,7), -5,3 procent (-1,5 procent i
jämförbara valutakurser)
- Orderingång för affärsområdet Service 495,3 MEUR (497,6), -0,5 procent
(+5,9 procent i
jämförbara valutakurser)
- Orderstock 1 647,5 MEUR (1 605,9) i slutet av juni, +2,6 procent (+4,0
procent i jämförbara
valutakurser)
- Omsättning 1 445,0 MEUR (1 480,5), -2,4 procent (+2,0 procent i
jämförbara valutakurser)
- Justerad EBITA 97,1 MEUR (82,2), 6,7 procent av omsättningen (5,6)
- Rörelsevinst 65,8 MEUR (256,4), 4,6 procent av omsättningen (17,3)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,38 EUR (2,68)
- Fritt kassaflöde -25,1 MEUR (172,6)
- Nettoskuld 641,6 MEUR (542,4) och skuldsättningsgrad (gearing) 52,9
procent (43,0)

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN

Efterfrågan i Europa och Nordamerika förbättras bland industrikunderna.
Efterfrågan i Asien och Stillahavsområdet är fortsättningsvis stabil. Den
globala ökningen i containergenomströmningen ligger på en hög nivå och
utsikterna för beställningar inom containerhantering är stabila.

FINANSIELL STYRNING

Omsättningen för år 2018 förväntas vara på ungefär samma nivå som 2017
eller högre. Vi beräknar att den justerade EBITA-marginalen förbättras
2018.

NYCKELTALEN

  April – Juni Första halvåret  
  4-6/
2018 4-6/
 2017 Förändr. % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Förändr. % R12M 2017  
Orderingång, MEUR 760,9     790,2   -3,7 1 444,0   1 524,7  
-5,3 2 926,7   3 007,4  
Orderstock vid periodens slut, MEUR       1 647,5   1 605,9   2,6
  1 535,8  
Omsättning, MEUR 772,2   796,4   -3,0 1 445,0   1 480,5   -2,4
3 101,7   3 137,2  
Justerad EBITDA, MEUR 1 77,5   70,8   9,4 132,7   119,8   10,7
302,1   289,2  
Justerad EBITDA, % 1 10,0 % 8,9 %   9,2 % 8,1 %   9,7 % 9,2
%
Justerad EBITA, MEUR 2 59,8   51,1   17,1 97,1   82,2   18,1
231,5   216,6  
Justerad EBITA, % 2 7,7 % 6,4 %   6,7 % 5,6 %   7,5 % 6,9 %
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1 50,5   41,3   22,2 78,3  
62,5   25,2 193,8   178,0  
Justerad rörelsemarginal, % 1 6,5 % 5,2 %   5,4 % 4,2 %   6,2
% 5,7 %
Rörelsevinst (EBIT), MEUR 42,0   30,0   39,8 65,8   256,4  
-74,3 128,1   318,7  
Rörelsemarginal, % 5,4 % 3,8 %   4,6 % 17,3 %   4,1 % 10,2 %
Vinst före skatter, MEUR 31,4   13,9   126,1 42,8   236,0  
-81,8 82,8   276,0  
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 22,4   14,5   54,8 30,6   207,8  
-85,3 48,2   225,4  
Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,28   0,17   59,6 0,38  
2,68   -85,7 0,59   2,89  
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,28   0,17   59,6 0,38  
2,68   -85,7 0,59   2,89  
Räntebärande nettoskulder/ eget kapital, %       52,9 % 43,0 %  
  41,1 %
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1    
  2,1   2,3       1,8  
Avkastning på sysselsatt kapital, %             5,9 % 23,7 %
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3             11,4 %
15,4 %
Fritt kassaflöde, MEUR -22,9   84,6     -25,1   172,6     116,9
  224,4  
Medelantal anställda under perioden       16 265   14 867   9,4  
15 519  

1 Exklusive justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2 Exklusive justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se
också not 11 i bokslutssammandrag
3 Avkastning på sysselsatt kapital exklusiv justeringsposter. Se också not
11 i bokslutssammandrag

VD och koncernchef Panu Routila:

”Vi fortsatte att göra goda framsteg inom genomförandet under andra
kvartalet.

För affärsområdet Service accelererade tillväxten inom orderingången i
jämförbara valutor till 7,1 procent på årsnivå under andra kvartalet. Detta
främst till följd av fältservicen i EMEA och Amerika. Värdet på vår
avtalsbas ökade också väl under andra kvartalet. I jämförbara valutor ökade
värdet 3,4 MEUR från föregående kvartal. Jag är mycket belåten med
prestandan inom Service så långt och förväntar mig att denna trend
fortsätter även under de kommande kvartalen.

Om man endast ser till antalet enheter i avtalsbasen, har en del av
framstegen uppvägts av justeringar under andra kvartalet, eftersom vi har
harmoniserat vår rapporteringspraxis. Vi kommer sannolikt att få se
ytterligare justeringar även under kommande perioder, eftersom vi
fortsätter att granska vår nuvarande avtalsbas och genomförandet av
IT-infrastrukturen oneKONECRANES.

Den starka prestandan är uppenbar även i koncernens justerade
EBITA-marginal, som förbättrades till 7,7 procent under andra kvartalet.
Detta ligger helt i linje med förväntningarna på och planerna för vårt
EBITA-mål på 11 procent för helåret 2020 efter integrationen. Vi beräknar
att utvecklingen sker stegvis, i stället för väldigt snabbt med omedelbara
resultat.

Våra årliga synergier uppgick till 80 MEUR under andra kvartalet. Vi har nu
passerat mittlinjen för vårt synergibesparingsprogram och nu känner vi oss
ännu säkrare på att vi kommer att uppnå de planerade synergierna på 140
MEUR per år vid utgången av 2019 på EBIT-nivå.

Affärsområdet Industriutrustning hade också ett bra andra kvartal. I
jämförbara valutakurser ökade de externa beställningarna organiskt med 2,4
procent under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Den
ökade orderingången för komponenter accelererade under andra kvartalet
utöver den starka tillväxten inom orderingången för standardkranar i EMEA.
Frånsett Amerika minskade orderingången för processkranar på årsnivå. Den
goda orderingången inom Industriutrustning förklarades delvis av ökningarna
av priserna för komponenter, vilka trädde i kraft i början av tredje
kvartalet. Till följd av detta beräknar vi att orderingången för
komponenter påverkas under årets andra hälft, på samma sätt som i fjol.

Omorganiseringen av vårt tillverkningsnätverk ledde till begränsade
tillfälliga produktionsfördröjningar i vissa länder. Orsakerna till dessa
fördröjningar, vilka nu har åtgärdats, påverkade omsättningen och
lönsamheten under andra kvartalet inom affärsområdet Industriutrustning.

Inom Hamnlösningar berodde den minskade orderingången på årsnivå främst på
färre beställningar av mobila hamnkranar under kvartalet. Å andra sidan mer
än fördubblades värdet av beställningarna på RTG-kranar under andra
kvartalet jämfört med året innan. Överlag hålls marknadsklimatet för
affärsområdet Hamnlösningar stabilt och på en bra nivå.

Gällande omsättningen var första halvåret starkt inom Hamnlösningar.
Framför allt goda projektgenomföranden i såväl slutförda som pågående
projekt bidrog till att höja EBITA-marginalen för Hamnlösningar under andra
kvartalet. En del av detta gällde dock första halvåret, och det är
osannolikt att Hamnlösningar klarar av att bevara den nuvarande marginalen
till fullo under årets andra hälft.

Medan viktiga makroekonomiska indikatorer signalerar en avtagande tillväxt
inom många ekonomier, bland annat Europa och USA, uppvisar vår egen
efterfrågemiljö fortfarande tecken på förbättring. Detta ger oss bra
utsikter för andra halvåret. Därför har vi i dag uppdaterat våra utsikter
för efterfrågan så att de återspeglar de förbättrade förutsättningarna i
Europa och de stabiliserade förutsättningarna i Asien och Stillahavsområdet
bland industrikunderna. Vi har även omarbetat vår finansiella styrning för
helåret 2018. Baserat på de nuvarande växelkurserna förväntar vi oss att de
negativa effekterna från dessa lättar under andra halvåret. Om
växelkurserna hålls på nuvarande nivå, kommer den negativa effekten på vår
omsättning för helåret att vara cirka 2,5 procent.”

Information för analytiker och press

En analytiker- och presskonferens hålls i Sali-kabinettet, Restaurang Savoy
(adress Södra Esplanaden 14, Helsingfors) den 25 juli 2018 kl. 11.00 finsk
tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Panu
Routila och finansdirektör Teo Ottola.

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl. 11.00 på
www.konecranes.com. Se börsmeddelande av den 11 juli 2018 för detaljerad
konferensinbjudan.

Konecranes Abp

Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Panu Routila, VD och koncernchef, tfn +358 20 427 2000
Teo Ottola, finansdirektör, tfn +358 20 427 2040
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som in...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.