Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Kungsleden AB: Kungsleden ökar förvaltningsresultatet med 32 procent och höjer utdelningen

Bokslutskommunik? 2015

RAPPORTEN I KORTHET

Fj?rde kvartalet (oktober - december)

? Hyresint?kten under fj?rde kvartalet ?kade med 26 procent till 659
Mkr (524) och driftnettot f?rb?ttrades till 441 Mkr (338).

? F?rvaltningsresultatet f?rb?ttrades med 105 procent och uppgick
till 316 Mkr (154), motsvarande 1,73 kronor (0,90) per aktie.

? Orealiserade v?rdef?r?ndringar blev 114 Mkr (595).
Hel?rsperioden (januari - december)

? Hyresint?kten ?kade med 6 procent till 2 314 Mkr (2 193) och
driftnettot steg till 1 545 Mkr (1 491).

? F?rvaltningsresultatet f?rb?ttrades med 32 procent och uppgick
till 966 Mkr (730), motsvarande 5,31 kronor (5,02) per aktie.

? Orealiserade v?rdef?r?ndringar blev 970 Mkr (930).
Kommentarer till h?ndelser under och efter kvartalet

? Hyresint?kterna f?r kvartalet ?kade med 26 procent till 659 Mkr
vilket fr?mst beror p? f?rv?rvade och tilltr?dda fastigheter samt
ers?ttning f?r f?rtidsl?sen av hyresavtal. Driftnettot blev 441 Mkr
vilket ?r 30 procent b?ttre ?n samma kvartal f?reg?ende ?r (338).
Driftnettot p? hel?ret f?rb?ttrades till 1 545 Mkr (1 491)

? Finansiella kostnader fortsatte att minska under kvartalet. P?
hel?rsbasis f?rb?ttrades finansnettot till -473 Mkr (-660). Genom
omstrukturering av r?nteswapportf?ljen, refinansiering och upptagning
av nya l?n sj?nk snittr?ntan fr?n 5 procent till 2,7 procent.
Samtidigt f?rl?ngdes uppl?ningens genomsnittliga l?ptid till 3,6 ?r
j?mf?rt med 2,6 ?r vid ?rets ing?ng

? F?rvaltningsresultatet f?r kvartalet ?kade med 105 procent till
316 Mkr (154) och p? hel?ret blev f?rvaltningsresultatet 966 Mkr
(730)

? Det nya klustret G?rdet/Frihamnen om 89 000 kvm kontor och hotell
i expansiva Norra Djurg?rdsstaden f?rv?rvades och tilltr?ddes under
kvartalet. D?rmed v?xte fastighetsbest?ndet i Stockholm till 11,6
miljarder kr, vilket motsvarar 42 procent av Kungsledens hela
fastighetsportf?lj

? I december kom kammarr?ttens negativa dom i Kungsledens sista
utest?ende skatteprocess avseende en transaktion som gjordes ?r 2007.
Kungsleden gjorde en reservering och betalning om 1,3 miljarder kr
utifr?n domen

? Styrelsen f?resl?r en utdelning om 2,00 (1,50) kr per aktie
Biljana Pehrsson, vd kommenterar

Omstruktureringen av Kungsledens fastighetsportf?lj accelererade under
2015. ?rets sista kvartal avslutades med att vi slutf?rde f?rv?rvet
och tilltr?dde ett nytt viktigt kluster med 89 000 kvm kontor och
hotell i G?rdet/Frihamnen i Stockholms innerstad. Under hela 2015
f?rv?rvade vi strategiska fastigheter f?r 5,8 miljarder kronor och
avyttrade icke-strategiska fastigheter f?r drygt 700 miljoner kronor.

D?rmed har vi tv? ?r f?re tidtabell lyckats uppn? den
fastighetsportf?lj som i storlek, intj?ning och struktur var v?rt m?l
f?r ?r 2017.

Portf?ljen har nu ett v?rde om 27,5 miljarder kronor och har en
intj?ningskapacitet, uttryckt som driftnetto p? 1,7 miljarder kronor.
Strukturen ?r avsev?rt f?rb?ttrad: 59 procent av fastighetsv?rdet
ligger i storstadsregionerna Stockholm, G?teborg och Malm?, vi har
minskat v?r geografiska spridning fr?n 91 till 69 kommuner, 64
procent av portf?ljen utg?rs av kontor och n?ra 60 procent ligger i
n?got av v?ra elva kluster. Under kvartalet fullf?ljde vi v?r
strategiska intention att l?mna modul-verksamheten n?r vi s?lde den
resterande delen av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments.

Intj?ningskapaciteten, uttryckt som f?rvaltningsresultat, har
f?rst?rkts av v?rt arbete med att dels minska belastningen av gamla
dyra r?nteswappar genom att omstrukturera r?nteswapportf?ljen och
dels genom att omf?rhandla l?neportf?ljen. Vi har f?tt ned den
genomsnittliga uppl?ningskostnaden ("snittr?ntan") fr?n 5 procent
till 2,7 procent under ?ret samtidigt som uppl?ningens genomsnittliga
l?ptid f?rl?ngts till 3,6 ?r j?mf?rt med 2,6 vid ?rets ing?ng.

H?gre kvalitet med ny organisation

I b?rjan av det fj?rde kvartalet sj?satte vi en ny organisation med
syfte att h?ja kvaliteten och effektiviteten i v?rt arbete som
l?ngsiktig och aktiv f?rvaltare och hyresv?rd.
F?rvaltningsorganisationen har f?rst?rkts genom att regioncheferna
har f?tt ?kat ansvar och att marknadsomr?deschefer och uthyrningschef
tillsatts. M?let ?r att ?ka trycket i bearbetningen av och dialogen
med gamla och nya hyresg?ster f?r att ?ka uthyrningen och f?rl?nga
kundrelationerna.

Nyuthyrningen har varit riktigt bra under hela 2015, vi har hyrt ut
till ett hyresv?rde av 133 miljoner kronor vilket ?r 22 procent mer
?n f?reg?ende ?r. Bara i Kista har vi p? ?tta m?naders ?gande hyrt ut
9 000 kvm. Men upps?gningarna har ocks? varit stora. S? mycket mer
gl?djande d? att nettouthyrningen under fj?rde kvartalet uppgick till
10 miljoner kronor. P? hel?rsbasis blev nettouthyrningen 7,5 miljoner
kronor och gjorda omf?rhandlingar resulterade i hyresh?jning om 12
procent i genomsnitt.

I december avkunnade kammarr?tten f?llande dom i Kungsledens sista
utest?ende skatteprocess. Det medf?rde att vi i fj?rde kvartalet
reserverade f?r och betalade in drygt 1,3 miljarder i skatt f?r detta
m?l. Sedan ?r 2013 har Kungsledens resultat, kapital och likviditet
belastats av sammanlagt n?ra 3 miljarder kronor i till?ggsskatt f?r
transaktioner genomf?rda mellan ?ren 2004-2007. Nu ?r ?ntligen alla
skatteprocesser avklarade.

Nu tar vi sikte mot 2020

Vi kan nu inleda n?sta kapitel p? Kungsledens resa med en st?rre och
strukturellt f?rb?ttrad fastighetsportf?lj, st?rkt finansiell
st?llning och en v?ssad organisation. D?rf?r har vi tagit fram en ny
l?ngsiktig aff?rsplan med klara operationella m?l f?r de n?rmaste
?ren - Kungsleden 2020.

V?r vision ?r att skapa attraktiva platser som berikar m?nniskors
arbetsdag. Vi har en god hyresmarknad och framf?rallt en god
efterfr?gan p? kontorslokaler. V?ra kluster har bra l?gen med god
tillg?nglighet. I klustren skapar vi helt?ckande kunderbjudande och
vi driver utvecklingen av en attraktiv plats. Vi vill kunna erbjuda
lokaler av olika storlek, standard och prisklass med flexibilitet f?r
hyresg?sterna. Flexibiliteten ?r viktig idag n?r f?r?ndringstakten
hos f?retagen ?r mycket h?g. Genom klustren uppn?r vi en starkare
lokal f?rankring och fastighetsf?rvaltningen blir mer rationell. Vi
vill till?mpa ett "k?pcentrumt?nk" i v?ra kluster. Det handlar om att
sj?lva lokalen ska ha en bra inre milj? men det handlar minst lika
mycket om profilering, f?retagsmix och serviceutbud i omr?det och en
snygg yttre milj?. M?let ?r att uppn? en h?gre uthyrningsgrad samt
hyres- och v?rdetillv?xt genom n?jda kunder.

?r 2020 ska vi vara ett av Sveriges st?rsta och mest l?nsamma
b?rsnoterade fastighetsbolag. Strategin fokuserar p? fortsatt
portf?ljoptimering och expansion med kvalitet i Sveriges viktigaste
tillv?xtmarknader - Stockholm, G?teborg, ?resund och V?ster?s.
Samtidigt ska vi inrikta oss p? st?rre och effektivare
f?rvaltningsenheter genom fler och st?rre kluster.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott arbete med kollegor och kunder. Nu
tar vi sikte mot 2020.

F?r mer information v?nligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |
biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirekt?r Kungsleden | 08-503 052
11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen ?r s?dan som Kungsleden AB (publ) ska offentligg?ra
enligt lagen om v?rdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen l?mnades f?r offentligg?rande
den 17/2 2016 kl. 07.00.

Kungsledens aff?rsid? ?r att ?ga, f?rvalta och f?r?dla kommersiella
fastigheter i tillv?xtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus p? v?rdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att f?rvalta, f?r?dla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportf?lj. Kungsleden ?r
noterad p? NASDAQ Stockholm sedan 1999.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-okar-forvaltningsre...
http://mb.cision.com/Main/293/9915520/478044.pdf
http://mb.cision.com/Public/293/9915520/87e3dc11c811bf3f.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.