Du är här

2017-08-23

Latvian Forest: Delårsrapport jan-jun 2017

Latvian Forest Company AB publicerar delårsrapport för jan-juni 2017

Delårsrapport jan-jun 2017

· Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 20.850
(19.550) TEUR

· Eget kapital uppgår till 1,07 (1,05)EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.801) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 940.000 (850.000) kubikmeter
· Omsättningen var 111,8 (97,4) TEUR
· Operativt rörelseresultat var -89,1 (-90,8) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 357,2 (435,6) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 202,4 (239,4) TEUR
· 4015 kubikmeter har avverkats till ett pris som är 14,5 % högre
per kubikmeter än för motsvarande virkeskvalitet under föregående år

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i
Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom
att skog är eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter;

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt
eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.
Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många
fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god
riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande
skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka
företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all
rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i
svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven
uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.368 (8.801)
hektar. Av dessa var 6.860 (6.305) skog och 2.508 (2.496) annan mark
inklusive 1.814 jordbruksmark. Bolaget har lyckats att behålla den
tidigare andelen av skogsmark (73,2%) gentemot annan mark. Det totala
virkesförrådet uppskattades till ca 940.000 (850.000) kubikmeter
efter genomförda avverkningar. Bolaget har hos den lettiska
skogstyrelse registrerat ytterligare 10.172 kubikmeter på fastigheter
som förvärvades 2016 genom att revidera skogsbruksplanerna.

Bolagsledning har presenterat en avverkningsplan till styrelsen som
har godkänt en begränsad avverkning upp till 10 000 kubikmeter. Under
andra kvartalet har bolaget avverkat 4015 kubikmeter som har skapat
en inkomst på 92 TEUR. Bolaget kommer att proaktivt följa marknaden
och inhämta offerter för ytterligare planerade avverkningar under de
följande kvartalen. Sammanlagd har bolaget fått ca. 14,5 % bättre
pris i rotpostförsäljning med likvärdig skog som avverkades förra
året.

Under det andra kvartalet bolaget har inte varit aktivt inom nya
investeringar, men genomfört en nyemission. Efter att bolaget har
slutfört nyemissionen kommer bolaget mera aktivt analysera de olika
investeringsmöjligheter som finns på marknaden. Bolagets ledning
bedömer att bolaget fortsatt kommer att åtnjuta de gynnsamma
villkoren för förvärv av enskilda fastigheter som ett resultat av att
de lokala fastighetsägarna har brist på likvida medel.

Som tidigare har rapporterats har styrelsen godkänt den föreslagna
försäljningen av 6 fastigheter med sammanlagt 95,3 hektar och
skogsinnehav av 6.398 kubikmeter i Kurland, västra Lettland.
Bolagsledningen vill i samband med försäljningen koncentrera bolagets
verksamhet i området norr och nordost av Riga. Detta skulle leda till
en bättre kostnadsbild i samband med skogsförvaltning. Den tänkbara
försäljningen kommer att genomföras endast om bolaget kommer att
uppnå de målsatta värden för fastigheterna.

Omsättning och resultat

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 101,3 (90,3) TEUR och
avser huvudsakligen intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning
av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt
att utvecklas tillfredställande. En ökning för externa kostnader
förklaras med en mera aktivt insats av skogsförvaltningen, samma
gäller råvaror och förnodenheter

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till
sammanlagt 13.526 (12.608) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen
hänföras till att det genomsnittligt långsiktiga prisnivån på
sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats
på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2017. Värdet
beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade
avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och
skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25
%).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för
röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar,
inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa
kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i
samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring,
revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och
transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till
viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda
fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga
rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under
råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Under andra kvartalet har sammalagd 4.015 kubikmeter avverkats med en
genomsnitlig intäkt av 23 EUR per kubikmeter.

Avsikten är att sammanlagt avverka 10.000 kubikmeter under 2017.
Resterande volymer kommer att avverkas senare under kommande
perioder. Bolaget kommer att utvärdera marknadsutvecklingen
opportunistiskt. Ledningen kommer i fortsättningen att följa en
princip att nettointäkter skall överstiga 21 EUR per genomsnittlig
kubikmeter för att det skall fattas beslut av avverka.

I enlighet med den nya skogsförvaltningsplanen har bolaget mera aktivt
engagerat i åtgärder att långsiktigt öka värdet på skogstillgångarna.
Sammanlagt har nästan 100 hektar röjts under första halvåret.
Bolagets netto avverkningsbara volym för de kommande 20 år planeras
till 390.000 kubikmeter som till 82 % består av tall, gran och björk.

Finansiering

Bolaget har genomfört en företrädesemission med måndag den 26 juni som
sista teckningsdag i Latvian Forest Company AB:s. Teckningsgraden
uppgick till 149,7 % vilket motsvarar ca. 3.590 TEUR. Av dessa
tecknades ca. 1.940 TEUR med företräde och ca. 1.650 TEUR utan
företräde. Emissionen tillför därigenom Bolaget 2.440 TEUR.

Dessa medel kommer att användas för anskaffning av enskilda fastigher.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika
aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida
finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen
för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta
hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla
vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där
en riktad emission kan komma att krävas.

Aktien

1.776.014 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 15.776.792 B-aktier.
A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje
aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem
röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter
som kommit bolaget till del 40,5% av kapitalet och 40,9% av rösterna.
Aktiekapitalet kommer efter ökningen att vara 2.220.017 EUR fördelat
på 80.000 A-aktier och 19.740.990 B-aktier.

Marknaden

Bolagsledningen har noterat en förbättring i priserna på den lokala
timmermarknaden under inledningen av 2017. Samtidigt leder de mindre
skogsbolagen av likviditetsbrist. Det leder till att det finns bra
utbud av mindre skogsportföljer på 200-300 hektar. Dessutom finns det
ett antal utländska investerare som syftar att sälja sina innehav i
storleksordningen upp till 1500 hektar till följd av
generationsskifte. Bolagsledningen kommer att analysera dessa
möjligheter. Ifall dessa möjligheter kommer att prissättas
tillfredställande kommer styrelsen vara aktiv köpare, antingen genom
kontantförvärv eller med egna aktier som betalningsmedel.

Den lettiska parlamentet antog ändringar i den lettiska jorbrukslagen
som trädde i kraft den 1 juli 2017. Dessa avser bland annat att
ägarna till de fastigheter som huvudsakligen (över 50 %) består av
jordbruksmark skall kunna lettiska på en nivå som tillåter att
använda språket till vardags- och arbetslivet. Ändringarna innebär
också att jordbruksmarkägarna skall kunna presentera tänkbara
jorbruksåtgärder åt den lokala kommunalstyrelsen. Dessa ändringar har
tilltänkts för att mera effektivt bruka mark. En annan ändring är att
en grupp med anslutna bolag som ägs av en verklig mottagare kan äga
upp till 4.000 hektar jordbruksmark. Detta är förbättring mot de
tidigare 2.000 hektar. I dagsläget ser bolagsledningen inga
förändringar som skulle påverka den tidigare affärsmodellen.
Bolagsledning har inhämtat ett juridiskt utlåtande från Ellex Klavins
advokatfirma.

I övrigt har inga större förändringar noterats i
marknadsförutsättningarna för Latvian Forest Co sedan föregående
rapport och uppfattningen är att prisnivåerna på skogs- och
jordbruksfastigheter fortsätter att stiga kontinuerligt i Lettland
även om prisutvecklingen planat ut i t.ex. Sverige. Skillnaden mot
tidigare är att allt högre högstanivåer noteras. Även om
genomsnittspriset fortfarande inte stigit allt för mycket är
uppfattningen därför att priserna på skogsfastigheter fortsatt rör
sig uppåt.

De lokala pensionsfonderna som ackumulerar insättningar för
inkomstpension förtsätter att växa årligen. Förvaltarna av dessa är
under tryck från statliga pensionsmyndigheter i alla tre baltiska
stater att investera i lokala tillgångar. Skog är en väldigt
intressant tillgångsklass som kommer att locka eventuella
investeringar från den lokala pensionssystemet om man kan erbjuda en
attraktiv platform.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 9.368
(8.801) hektar.

Den tidigarenämnde emissionen blev registrerat på bolagsverket med
sista handelsdag för BTA den 2 augusti, 2017.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2017 är planerad att
offentliggöras den 24 november 2017.

Redovisningsprinciper

Denna del...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.