Du är här

2018-08-23

Latvian Forest: Delårsrapport jan-jun 2018

· Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137
(20.850) TEUR

· Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter
· Omsättningen var 356,8 (111,8) TEUR
· Operativt rörelseresultat var 59,2 (-89,1) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 455,2 (357,2) TEUR
· Resultat efter skatt uppgick till 425,7 (202,4) TEUR

· Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137
(20.850) TEUR

· Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter
· Omsättningen var 356,8 (111,8) TEUR
· Operativt rörelseresultat var 59,2 (-89,1) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 455,2 (357,2) TEUR
· Resultat efter skatt uppgick till 425,7 (202,4) TEUR
(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i
Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom
att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner
allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.
Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många
fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning.
Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den
omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och
på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all
rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i
svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven
uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.876 (9.368)
hektar. Av dessa var 7.233 (6.860) skog och 2.643 (2.508) annan mark
inklusive 1.792 (1.814) jordbruksmark. Bolaget har lyckats behålla
den tidigare andelen skogsmark (73%) gentemot annan mark. Det totala
virkesförrådet uppskattades till ca 1.034.000 (940.000) kubikmeter
efter genomförda avverkningar och nya förvärv.

Under det andra kvartalet har sammanlagt ca 0,14 MEUR investerats i 7
enskilda fastigheter och 128 hektar med ett virkesförråd om ca 7.440
kubikmeter förvärvats. Bolagets ledning har bedömt att det
fortfarande är gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter,
som ett resultat av att en del utländska fastighetsägare anser att
det är gynnsamma förutsättningar för att lämna den lettiska
marknaden.

Bolagsledningen har framställt till styrelsen en strategi där
jordbruksmark arrenderas ut till lokala lantbrukare (i), konverteras
till skogsmark (ii) eller säljs (iii). Tillsammans med förvaltaren
har Vd:n genomfört en övergripande genomgång av
jordbruksmarksinnehavet. I samband med detta har det beslutats att
alla jordbruksmarksenheter med en storlek under 2 hektar skall
konverteras till skogsmark i enlighet med den lokala lagstiftningen.
Enheter i storleksordning över 2 hektar skall man däremot hyra ut
till lokala lantbrukare. Bolaget har redan idag 732 hektar uthyrda
till lokala lantbrukare. Ytterligare 626 hektar skall hyras ut under
slutet av 2018 och innan såddsäsongen 2019. Just nu har
bolagsledningen beslutat att 125 hektar av icke produktiv
jordbruksmark skall konverteras till skogsmark under 2018 och första
kvartalet av 2019. Detta är hälften av innehavet på 250 hektar av
sådan mark. Den största delen av nämnda 125 hektar har redan
naturligt beskogats av underlägsna träslag. Bolaget planerar att
komplettera det befintliga beståndet med granplanteringar under våren
2019 och har därför redan beställt plantor.

Omsättning och resultat

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 310,3 (101,3) TEUR och
avser huvudsakligen intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning
av rotposter. Den sammanlagda omsättningen för första halvåret har
varit 356,8 (111,8). Kostnader för den löpande verksamheten har
fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa
kostnader, råvaror och förnödenheter förklaras med en mera aktiv
insats av skogsförvaltningen samt avverkningar.

Det operativa rörelseresultatet var positivt med 173,5 (-3,4) TEUR för
det andra kvartalet. Under första halvåret har bolaget lyckats
prestera ett positivt operativt rörelseresultat av 59,2 (-89,1) TEUR.
Detta är en väsentlig förbättring jämfört med samma period förra
året.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till
sammanlagt 14.410 (13.526) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen
hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den
genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved.
Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som
fanns i företaget per 30 juni 2018. Värdet beräknas genom att
diskontera en 100-årig serie av uppskattade
avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och
skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25
%).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för
röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar,
inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa
kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i
samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring,
revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och
transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till
viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda
fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga
rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och
förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Bolagsledningen har presenterat en avverkningsplan till styrelsen,
vilken har godkänt en avverkning på upp till 40. 000 kubikmeter under
2018. Under andra kvartalet har bolaget avverkat 8.300 kubikmeter
vilket har resulterat i en inkomst av 300 TEUR. Sammanlagt har
bolaget avverkat 10.087 kubikmeter vilket resulterat i en inkomst av
342 TEUR. Detta motsvarar 34 EUR per kubikmeter. Alla avverkningar
sker genom försäljning av rotposter. Resterande volymer kommer att
avverkas senare under kommande perioder. I enlighet med den nya
skogsförvaltningsplanen har bolaget mera aktivt engagerat sig i
åtgärder för att långsiktigt öka värdet på skogstillgångarna.
Sammanlagt har nästan 225 hektar röjts under första halvåret, av
vilka 36 hektar under det andra kvartalet.

Finansiering

Under det första halvåret har inga nyemissioner genomförts och inga
lån har upptagits.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika
aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida
finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen
för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta
hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras
bl.a. vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda
situationer där en riktad emission kan komma att krävas.
Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas
om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR
fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier
representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie
representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt
största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit
bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen i Latvian Forest Company tycker fortfarande att det är
en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter, trots en
rekordstark virkesmarknad. Oftast har det blivit tvärtom att de
lokala mindre skogsägarna önskar sälja sina fastigheter efter
avverkningarna för att undvika investeringar i skogsbruksåtgärder,
vilket ger en möjlighet att förvärva sådana fastigheter för ett
gynnsamt pris. Dessutom finns det en tendens att en del utländska
skogsinvesterare vill sälja sitt innehav på grund av generationsbyte
och de två största skogsbolagen (Foran Real Estate och Bergvik Skog)
har genomfört aktieägarbyten.

Intresset för trävaror är det högsta någonsin. Priset för virke är
högt och detsamma gäller för pappersmassa. Den historiskt rekordlånga
prisuppgången kommer att fortsätta i höst enligt branschens
företrädare. Det finns ett antal anledningar för en sådan optimism.
Den närmsta marknaden runt Östersjön har drabbats av ovanligt varmt
väder vilket har lett till mindre avverkningsvolymer på grund av
risken för skogsbrand. Detta följer på ett tidigare underskott
orsakat av extremt vått väder sommaren 2017. De nordiska och
framförallt svenska sågverken har de lägsta lagren av sågad
färdigvara sedan hösten 2009 enligt Skogsindustrierna.

Dessutom har virkespriserna rusat på den nordamerikanska marknaden och
det flesta experterna tror att Kinas nedgång av virkesimport kommer
att vända under slutet av 2018 och början av 2019. All detta gynnar
Lettlands export av virke, som hade ökat med nära 10 % i början av
2018. Det finns en stark tro att den positiva tendensen kommer att
fortsätta under 2018, något som bland annat bekräftas av den ökning
av avverkningstillstånd som den lettiska skogsstyrelsen har beviljat
skogsägarna.

Det lokala produktion av faner och spånskivor har traditionellt varit
stark. Lettland är en av världens största exportörer av dessa
trävaruprodukter. Latvijas Finieris och Kronospan Riga har ökat
omsättningen med över 15 % jämfört med förra året och det märks på
marknaden att det finns ett större intresse för björk som träslag.

Även på massamarknaden finns en hög efterfrågan med goda utsikter för
framtiden. Det kan förklaras med att efterfrågan på långfiber
överstiger utbudet. Det förutspås att 1,5 miljoner årston ny
kapacitet kommer att tillföras marknaden i år och nästa år.

Lettland har blivit Europas och världens ledande exportör av
energiskogsprodukterna flis, flisgranulat och briketter. Det har
gjorts ett antal nya satsningar i Lettland med den sammanlagda
kapaciteten på nära 300 000 ton bara under de senaste åren. Det
innebär...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.