Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

Latvian Forest: Delårsrapport jan-mar 2017

Latvian Forest Company publicerar delårsrapport för januari - mars
2017

Delårsrapport jan-mar 2017

· Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8
(19.228) TEUR

· Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
· Resultatet per aktie 0,0039 EUR
· Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 929.525 (825.000) kubikmeter
· Omsättningen var 10,5 (7,1) TEUR
· Operativt rörelseresultat var -85,7 (-46,9) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 179,2 (359,9) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 62,0 (236,6) TEUR
· Planerade avverkningar senareläggs pga svag marknad under perioden
(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i
Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom
att skog är eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter;

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt
eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.
Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många
fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god
riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande
skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka
företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all
rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i
svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven
uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.368 (8.590)
hektar. Av dessa var 6.860 (6.154) skog och 2.508 (2.436) annan mark
inklusive 1.814 hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet
uppskattades samtidigt till ca 929.525 (825.000) kubikmeter efter
genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under det första kvartalet har bolagsledningen inte investerat i nya
förvärv av enskilda fastigheter. Bolagsledningen har ägnat sin tid åt
planering av bolagets framtida finansieringsstrategi som skall
samordnas i tid med det eventuella utbudet på marknaden.

Bolagets ledning har beslutat att det fortfarande finns gynnsamma
villkor för förvärv av enskilda fastigheter som ett resultat av att
de mindre lokala och en del utländska fastighetsägarna upplever
likvidetsansträngningar pga av en svag virkesmarknad.

Omsättning och resultat

Omsättningen för perioden uppgick till 10,5 (7,1) TEUR och avser
huvudsakligen intäkter från uthyrning av jorbruksmark. Kostnaderna
för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas
tillfredställande.Övriga kostnader har ökat under första kvartal 68,5
(34,1) TEUR på grund av ett mera aktivt insats i skogsförvaltning
samt med större skoginnehav.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för
röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar,
inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa
kostnader i samband med att förbereda avverkningar.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till
sammanlagt 13.347 (12.261) TEUR . Värdeökningen kan huvudsakligen
hänföras till anskaffning av nya fastigheter samt till nya
beräkningar av den lettiska skogstyrelsen som visar att innehaven har
en sammanlagd uppskattad virkesvolym om ca 929 000 kubikmeter.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i
samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring,
revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och
transport m.m Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till
viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda
fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga
rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under
råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

En del av de avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter, som
hade planerats för det första kvartalet 2017 genomfördes inte på
grund av en fortsatt försvagning av virkesmarknaden under inledningen
av året. Beslut fattades att genomföra avverkningar av ca. 10 000 m3
under andra och tredje kvartalet beroende på att marknaden för virke
har återhämtat sig något. Under första kvartalet har bolaget
förberett den nödvändiga dokumentationen och ansökt om
avverkningstillstånd av den ovannämnda volymen, vilken har
bemyndigats av skogsstyrelsen.

Sammanlagt har nästan 45 hektar röjts under första kvartalet. Dessutom
har skogsinventering inklusive utmärkning av skogsstig, värdering av
diameter av rotposter, planering för skogsplantering utförts och
uppmärkning av ekologiska träd. Ett ekologiskt trä är ett sådant som
skall bevaras vid avverkning pga av dess ekologiska värde.

Virkesmarknaden

Lettland är en av Europas ledande producenter och exportör av
träprodukter. Medan den skandinaviska marknaden präglas av
långsiktiga leveranskontrakt till skogsindustrin är lettiskt virke,
massaved och energived främst hänvisat till spotmarknaden. En gradvis
omställning mot mindre volatilitet kan dock skönjas.

Priset för barrtimmer särskild för tall men även i viss mån för gran
har ändrats med +9,7 % jämfört med första kvartalet 2016.
Barrtimmerpriserna (ø26 cm) var kring 62 EUR per kubikmeter.

Däremot har prisutvecklingen för pappersmassa stagnerat eller minskat
något jämfört med förra året. De låga energipriserna har orsakat
betydligt lägre energibränslepriser än väntat. Priserna har varit
kring 25 EUR per kubikmeter förasp och ca 30 EUR per kubikmeter för
tall.

Latvijas Finieris, en av Europas största fanerproducenter har stort
inflytande på prissättningen av den lokala virkesmarknaden. Priserna
på björk av högsta kvalitet (A-fanerklass) har också stagnerat och
ligger på ca. 99 EUR per kubikmeter jämfört med januari 2016 då de
låg på ca. 100,4 EUR.

Den förväntade ökningen i produktionskapaciteten i Baltikum kommer att
ha en positiv inverkan på virkes-, pappersmassa- och särskilt
energiskogsmarknaden på medellång sikt. Exempelvis kommer Metsä Woods
nya faneranläggning i södra Estland att producera 50 000 kubikmeter
faner om året, vilket kommer att kräva ca. 170 000 kubikmeter björk
(A-fanerklass). Detta är ett betydande tillskott till det existerande
behovet från Latvijas Finieris på 700 000 kubikmeter av samma
kvalitet.

Verksamheten i Latvian Forest Company är beroende av utvecklingen på
virkesmarknaden i så måtto att den löpande omsättningen påverkas av
vilka priser som kan erhållas för det virke som från tid till annan
ska säljas. Virkespriserna återspeglas visserligen i
fastighetspriserna men dessa påverkas dock mer av den förväntade
långsiktiga utvecklingen snarare än kortsiktiga svängningar i
virkespriserna som kan bero på faktorer som dåligt väder eller
liknande.

Finansiering

Under det första kvartalet har inga nyemissioner genomförts och inga
lån har upptagits.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika
aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida
finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen
för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta
hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla
vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där
en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att
befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission
genomförs.

Aktien

1.776.014 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 15.776.792 B-aktier.
A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje
aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem
röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter
som kommit bolaget till del 40,5% av kapitalet och 40,9% av rösterna.

Marknaden

Marknaden för skogsfastigheter i Lettland präglas av att den
företrädesvis består av många små fastigheter på mellan 5 och 40
hektar. Skogsfastigheterna i Lettland är oftast spridda på många
olika ägare. Detta har till stor del sitt ursprung i den
privatisering och markreform av fastigheterna som skedde efter
Sovjetunionens kollaps. Efter frihetskriget (under 1920-talet)
delades mark, som tidigare ägdes av den baltiska adeln, ut till de
som deltagit i frihetskriget. Generellt kan sägas att ju större och
mer geografiskt samlat ett innehav är desto högre värdering har
beståndet. Priset på den enskilda fastigheten är givetvis beroende av
virkesbestånd, ålder och kvalitet, men generellt kan sägas att
priserna i Lettland endast uppgår till ca 20-40 procent av de
svenska.

Enskilda fastigheter har oftast ett lägre pris än större paket
och/eller samlade innehav. De större innehaven är oftast mer
attraktiva för större skogsbolag, större investerare eller
institutionellt kapital i olika former som t.ex. pensionsfonder eller
liknande. Latvian Forest Company har som integrerad del av strategin
att bygga just sådana innehav som kan vara intressanta för dessa
aktörer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 9.368
(8.590) hektar.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till juni 2017 är planerad att
offentliggöras den 23 augusti 2017.

Årsredovisning och årsstämma

Kallelse till årsstämma den 16 juni 2017 har skett och Årsredovisning
och tillhörande material kommer att finnas tillgängligt senast två
veckor före årsstämman.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS
(International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av
EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt
Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i
enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och
Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisor.

Stockholm, 2017-05-22

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERNENS ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.