Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Latvian Forest: Delårsrapport jan-sept 2016 (korrigerad version)

Delårsrapporten har korrigerats sedan tidigare offentliggjord version
2016-11-16.

· Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 20.185
(17.690) TEUR

· Eget kapital uppgår till 1,05 (0,97) EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 9.116 (7.882) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 915.000 (626.000) kubikmeter
· Fastighetsinnehaven motsvarar ca 1740 aktie per hektar eller ca
17,27 aktier per kubikmeter av virkesvolym

· Omsättningen var 116,2 (170) TEUR
· Operativt rörelseresultat var -187,7 (-125,5) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 560 (942) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 303,4 (533,6) TEUR
· Planerade avverkningar senareläggs pga svag marknad under perioden
(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i
Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom
att skog är eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter;

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt
eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.
Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många
fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god
riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande
skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka
företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all
rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i
svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven
uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.116 (7.882)
hektar. Av dessa var 6.386 (5.602) skog och 2.730 (1.737) annan mark
inklusive jordbruksmark. Bolaget har lyckats att behålla den tidigare
proportionen av skogsmark gentemot annan mark. Det totala
virkesförrådet uppskattas till ca 915.000 (626.000) kubikmeter efter
genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar. Denna
uppskattning är gjord med hänsyn till årets tillväxt och nya förvärv.

Under det tredje kvartalet har sammanlagt 450 TEUR investerats och 459
hektar med ett virkesförråd om ca 43.380 kubikmeter förvärvats, som
motsvarar 10,43 EUR. Sammanlagt under året har 1.240 TEUR investerats
och 986 hektar med 121.000 kubikmeter förvärvats med ett genomsnitts
pris om 10,25 EUR.

Som rapporterats tidigare har bolagets ledning valt att senarelägga
planerade slutavverkningar pga en fortsatt svag marknad. Med undantag
för 500 kubikmeter som såldes för sammanlagd 15.000 EUR och motsvarar
30 EUR per kubikmeter. Detta är betydligt mer än det genomsnittliga
marknadspriset som har sjunkit till under 18 EUR per kubikmeter.

I samarbete med bolagets skogsförvaltare Valerijs Ginko och hans bolag
VDI Energy SIA har LFC lyckats förvärva skogstillgångar genom att
marknaden erbjuder gynnsamma villkor för förvärv av enskilda
fastigheter. Det beror på en svag virkesmarknad och den finansiella
situationen för många mindre lokala fastighetsägare.

Bolaget har sålt en havtornsodling på 57,76 hektar i närheten av
Rujiena. Försäljningen har resulterat i en sammanlagd inkomst på 89
TEUR varav 76,6 TEUR var inkomst från försäljningen och 12,5 TEUR
från avverkning.

Tidigare under året har ledningen presenterat och styrelsen godkänt
försäljning av 6 fastigheter om sammanlagt 95,3 hektar och
skogsinnehav av 6.398 kubikmeter i Kurland.

Omsättning och resultat

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 19,2 ( 35,5) TEUR
och avser huvudsakligen intäkter från avverkningsvolym, dvs
försäljning av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten
har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av de externa
kostnaderna förklaras av en mer aktiv skogsförvaltning.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till
sammanlagt 12.843 (11.060) TEUR. Skogsmark och övrig mark har
värderats till 7.227 (6.629) TEUR.

Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till anskaffning av nya
fastigheter.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för
röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar,
inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa
kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i
samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring,
revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och
transport. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss
del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda
fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga
rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under
råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Under det tredje kvartalet har sammanlagt 500 kubikmeter avverkats med
intäkter om 30 EUR per kubikmeter. Avsikten är att planerade volymer
kommer att avverkas senare under kommande perioder vilket kommer att
skapa högre omsättning. Bolaget kommer att utvärdera
marknadsutvecklingen opportunistiskt. Ledningen kommer även i
fortsättningen följa den princip att nettointäkterna skall överstiga
18 EUR per kubikmeter för att avverka. Ledningen har färdigställt
dokumentation för avverkning om 21 000 kubikmeter. Därtill kommer
ytterligare 12 000 kubikmeter från gallring som sammanlagt motsvarar
ca 33 000 kubikmeter avverkningsvolym.

Sammanlagt har nästan 186 hektar röjts till utgången av tredje
kvartalet för att öka värdet på skogstillgångarna.

Finansiering

Under det tredje kvartalet har inga nyemissioner genomförts. Bolaget
har lånat sammanlagd 488,1 TEUR från Galjaden Fastigheter AB med den
årliga ränta på STIBOR + 3,5 % .

Finansieringsstrategi

Styrelsen har beslutat att framtida finansiering i form av
nyemissioner primärt kommer att ske genom företrädesemissioner för
befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner
kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer
eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att
krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall
missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Aktiekapitalet motsvarar 1.776.014 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och
15.776.792 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier
en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i
aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt
de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 40,5% av kapitalet
och 40,9% av rösterna.

Marknaden

En fortsatt försvagning av den lokala timmermarknaden har noterats
under 2016. Den försvagade lokala timmermarknaden har lett till ökat
utbud av lämpliga förvärvsobjekt, framförallt i form av portföljer i
storleksordningen 200-300 hektar.

Ökad ekonomisk aktivitet, bättre tillgång till lokalt kapital och ökat
institutionellt intresse för tillgångsslaget anses bidra till
prisökningarna. Den nya EU-budgeten och förväntningar på ökande
bidragsnivåer inom framförallt jordbruket har lett till en stigande
efterfrågan och prisnivåer på jordbruksmark.

Latvian Forest Company har genom sitt väletablerade lokala nätverk
lyckats fortsatt väl med att förvärva fastigheter till förmånliga
priser som ibland ligger betydligt under vad som blir resultatet vid
offentliga auktioner och andra transaktioner som genomförs på den
lokala fastighetsmarknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 9.116
(7.882) hektar.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2016 är planerad att offentliggöras den 25
februari 2017.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS
(International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av
EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt
Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i
enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och
Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisor.

Stockholm, 2016-11-17

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/latvian-forest/r/delarsrapport-jan-sept-2016--...
http://mb.cision.com/Main/11669/2124970/591256.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.