Du är här

2017-05-19

Latvian Forest: Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), 556789-0495, kallas
härmed till årsstämma den 16 juni 2017, kl. 14:00, i Galjaden
Fastigheter AB, Linnegatan 18 , Stockholm.

Rätt att deltaga

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 juni 2017 och
dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 2 juni 2017.
Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian Forest
Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, på fax (+46 8 503 000
70) , telefon +37129203972 eller info@latvianforest.se. Anmälan skall
innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden
AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i årsstämman. Sådan
registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på
avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid
före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016.

7. Redogörelse av verkställande direktören.

8. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor.

10. Val av styrelse.

11. Beslut om emissionsbemyndigande.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(1975:1385) eller bolagsordningen.

13. Stämmans avslutande.

Till punkten 9: Inget arvode föreslås utgå till styrelsens ledamöter.
Ersättning till revisorer utgår enligt räkning.

Till punkten 10: Omval av Ulrika Arver, Jan Edvard Alvenius, Anders
Nilsson, Andreas Norman och Martin Hansson till styrelsen föreslås..

Till punkten 11: Årsstämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga
styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall
kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport
och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna
fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till
det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.

Övrigt: Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid
årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagsordningen och bolagets ekonomiska situation.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt andra handlingar
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor
före stämman samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

Stockholm i maj 2017

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/latvian-forest/r/kallelse-till-arsstamma-i-lat...
http://mb.cision.com/Main/11669/2269725/677119.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.