Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

LeoVegas AB: Kommuniké från årsstämman 2017 i LeoVegas

Årsstämman 2017 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas
" eller "Bolaget
") hölls idag den 17 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i
LeoVegas samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till
årsstämmans förfogande stående medel om 30 941 000 euro, disponeras så att
utdelning om 99 695 470 kronor utdelas till aktieägarna motsvarande ett
belopp om 1,00 krona per aktie, och att återstoden, 20 520 000 euro,
balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens
förslag, att fastställa avstämningsdagen för rätt till erhållande av
utdelning till den 19 maj 2017, varvid utdelning beräknas komma att utsändas
från Euroclear Sweden AB den 24 maj 2017.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan
styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till
styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 600 000 kronor inklusive arvode
för utskottsarbete (950 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens
och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

* 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor
till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
* 25 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och
50 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd;
och
* 25 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 50
000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning

Till styrelseledamöter omvaldes Per Brillioth, Barbara Canales, Robin
Ramm-Ericson, Mårten Forste, Anna Frick och Patrik Rosén och Tuva Palm valdes
till ny ledamot. Mårten Forste valdes som ny styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Aleksander
Lyckow fortsätter som huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i
enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt samma riktlinjer som
fastställdes på årsstämman 2016).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa i
allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016.

Beslut om incitamentsprogram till anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 000
000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till
följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000,000022
euro. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Gears of Leo AB
("Dotterbolaget
") med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta
teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och
nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller koncernen, till
ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black&Scholes
värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.
För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det
fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.leovegasgroup.com.

Stockholm i maj 2017
LeoVegas AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55
22,gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512
07 20,
philip.doftvik@leovegas.com

Mårten Forste, Styrelseordförande via mailadressenir@leovegas.com

Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett
inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark
tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa
verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ)
investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt
företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet
internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser.
Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the
year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR
Awards.
LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste
teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående
spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt
varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring
attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har
sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på
First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om
LeoVegas på
www.leovegasgroup.comeller
www.leovegas.com.

Kommunike? fra?n a?rssta?mman 2017 i LeoVegas
http://hugin.info/171540/R/2105637/799197.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LeoVegas AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.