Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

LeoVegas Mobile Gaming Group: Kallelse till årsstämma i LeoVegas AB (publ)

Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 12.30 i
biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till
stämmolokalen öppnas kl. 11.30.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är torsdagen den 23 maj 2019. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste senast torsdagen den 23 maj 2019 genom förvaltarens försorg
tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt
att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 23
maj 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress
Årsstämma LeoVegas AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm, per telefon 08-402 90 97, alternativt på Bolagets hemsida
www.leovegasgroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt
fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud
ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år
gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår
att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga
vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas
per brev till Årsstämma LeoVegas, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm och bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 maj
2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida www.leovegasgroup.com.

Förslag till dagordning:

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

3 Val av en eller två justeringsmän

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5 Godkännande av dagordning

6 Presentation av verksamheten inom koncernen

7 Redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen

9 Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11 Val till styrelsen och av revisorer

12 Val av styrelseordförande

13 Beslut om fastställande av principer för valberedningen

14 Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare

15 Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2019/2022

ads. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget 2019/2022
adt. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
adu. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

16 Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv
vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 9b): Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,20 kr per aktie,
totalt 121 983 564 kronor. Utdelningen föreslås lämnas halvårsvis med
0,60 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för den första halvårsutdelningen föreslås den 3
juni 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag,
beräknas den första utdelningen komma att utsändas från Euroclear
Sweden AB den 7 juni 2019.

Som avstämningsdag för den andra halvårsutdelningen föreslås den 3
december 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens
förslag, beräknas den andra utdelningen komma att utsändas från
Euroclear Sweden AB den 6 december 2019.

Punkterna 10-12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val
till styrelsen och av revisorer samt val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett
registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå
till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

· 300 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 600
000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är
anställd;

· 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av
ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet
som samtidigt inte är anställd; och

· 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av
revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet
som samtidigt inte är anställd.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Mårten
Forste, Robin Ramm-Ericson, Anna Frick och Tuva Palm. Vidare föreslås
att Fredrik Rüden väljs till ny styrelseledamot. Det föreslås även
att Mårten Forste omväljs som styrelseordförande. Per Brilioth,
Barbara Canales och Patrik Rosén har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till
slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält
auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har
valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i
bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de
föreslagna ledamöterna kan Robin Ramm-Ericson anses vara beroende i
förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och till större aktieägare
i Bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i
förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Fredrik Rüden

Utbildning och bakgrund
Civilekonom/Master of Science in Business Administration, Mälardalens
Högskola

Kandidatexamen i Handelsrätt/Bachelor of Laws, Mälardalens Högskola
Pågående uppdrag
Styrelseledamot, MultiQ International AB
Styrelseordförande, FA Rüdén Consulting AB

Födelseår: 1970

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk
person: 0

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på
bolagets hemsida www.leovegasgroup.com och i årsredovisningen för
2018.

Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen
antas.

Valberedningens uppgift
Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna
förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra
bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande
fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska
föreslå:

· ordförande vid årsstämman;
· kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av
styrelsen;

· styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var
och en av styrelseledamöterna;

· arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
· val och arvodering av Bolagets revisor; och
· principer för valberedningen.
Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i
sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i
styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.
Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata
samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Valberedningens ledamöter
Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts, ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska
utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den
femte ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart
det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på
lämpligt sätt kontakta de fyra till röstetalet största
ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med
hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30
dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren
önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de fyra största
aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av
valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse
en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår
från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens
ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det
inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst
fyra ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som
utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens
ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens
ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen under året
upphör att vara en av Bolagets fyra största aktieägare, ska den
ledamot som utsetts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen.
Istället ska en ny aktieägare bland de fyra största aktieägarna ha
rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot
av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav
och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än två månader innan
årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av
valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har
fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i
stycket ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt
att självs...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.