Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-08

Lexmark International, Inc.: Erbjudandehandling till aktieägarna i ReadSoft offentliggjord

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte
till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller
personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet
"Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande
8 augusti 2014

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark") offentliggör idag
erbjudandehandlingen avseende det rekommenderade kontanterbjudande
till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) ("ReadSoft")

Som ett led i Lexmarks strategi att stärka sitt erbjudande inom
mjukvarulösningar lämnade bolaget den 14 juli 2014 ett rekommenderat
kontanterbjudande ("Erbjudandet") om 50,00 kronor per aktie till
aktieägarna i ReadSoft. ReadSofts grundare, som representerar 22,9
procent av aktierna och 42,9 procent av rösterna, har åtagit sig att
acceptera Erbjudandet, och ReadSofts styrelse rekommenderar enhälligt
Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Med anledning av det av Hyland Software UK Ltd per den 4 augusti 2014
lämnade höjda kontanterbjudandet för aktierna i ReadSoft om SEK 55,00
per aktie, meddelade Lexmark International Technology den 5 augusti
2014 en höjning av Erbjudandets kontantvederlag för samtliga
utestående aktier i ReadSoft. Erbjudandet höjdes från SEK 50,00 per
aktie till SEK 55,50 per aktie, oavsett aktieslag.

Erbjudandehandlingen har nu godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Erbjudandehandling och anmälningssedel skickas till aktieägare i
ReadSoft vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB
den 6 augusti 2014. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig för
digital nedladdning på www.lexmarkinfo.se samt DNBs hemsida
www.dnb.se

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 8 augusti 2014
till och med den 29 augusti 2014. Utbetalning av vederlag kommer att
ske så snart Lexmark har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet
uppfyllts eller att Lexmark annars beslutat att fullfölja
Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast
omkring den 2 september 2014 beräknas utbetalning av vederlag kunna
påbörjas omkring den 5 september 2014.

Lexmark förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för
Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av
vederlag.

För mer information:

www.lexmarkinfo.se

Ytterligare frågor från aktieägare kring erbjudandet ställs till:

DNB

Tel: +46 (8) 473 45 40

Hemsida: www.dnb.se

Frågor från media ställs till:

Birgitta Henriksson, Brunswick Group
Tel: +46 (0) 8 410 32 180
E-post: bhenriksson@brunswickgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2014
kl. 07.00.

Om Lexmark

Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) fokuserar på att koppla samman
företags ostrukturerade tryckta och digitala information med
processer, applikationer och människor.

För mer information, besök www.lexmark.se

Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att
automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts
lösningar gör det möjligt för företag att automatisera
dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering,
formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare,
billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens
överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering.

Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern
med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande
nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i
Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap
lista.

För mer information, besök http://se.readsoft.com

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar ("Begränsade Jurisdiktioner").
Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel
som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid
någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller
från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller
annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får
sändas, postas eller spridas eller vidarebefordras på annat sätt i
eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad
Jurisdiktion.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad
Jurisdiktion, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller
andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Lexmark International Technologys kontroll. All sådan
framtidsinriktad information i detta pressmeddelande lämnas endast
per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt
takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter,
friskriver sig Lexmark International Technology uttryckligen från all
skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar
avseende framtidsinriktad information i detta pressmeddelande på
grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade
informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller
omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad.
Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden
som Lexmark International Technology eller ReadSoft har gjort eller
kan komma att göra.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk
rätt. Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att
detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om
offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden,
vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA.

Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation
14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad,
("Exchange Act"), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule
14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt
svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om
offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende
återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för
utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt
nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i
USA.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT
RIKTIGHETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV DETTA ERBJUDANDE, ELLER
UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA PÅSTÅENDEN OM
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

_______________________________

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lexmark-international--inc-/r/erbjudandehandli...
http://mb.cision.com/Main/9883/9625478/272857.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.