Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-05

Lexmark International, Inc.: Lexmark International Technology höjer sitt rekommenderade erbjudande för samtliga utestående aktier i ReadSoft till SEK 55,50

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,
och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller
personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet
"Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande
5 augusti 2014

Höjt erbjudande

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology"), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc.
("Lexmark"), offentliggjorde genom pressmeddelande den 14 juli 2014
ett nytt rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft
AB (publ) ("ReadSoft" eller "Bolaget") avseende försäljning av
aktierna i ReadSoft till Lexmark International Technology
("Erbjudandet"). Lexmark International Technology erbjöd en
kontantersättning om SEK 50,00 per aktie i ReadSoft.

Med anledning av det av Hyland Software UK per den 4 augusti 2014
lämnade höjda kontanterbjudandet för aktierna i ReadSoft om SEK 55,00
per aktie ("Hylands Erbjudande"), meddelar Lexmark International
Technology idag en höjning av Erbjudandets kontantvederlag för
samtliga utestående aktier i ReadSoft. Erbjudandet höjs från SEK
50,00 per aktie till SEK 55,50 per aktie, oavsett aktieslag.

Det höjda erbjudandepriset om SEK 55,50 innebär en premie om:

· 19,9 procent jämfört med slutkursen 46,30 kronor för Bolagets
B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 11 juli 2014, den sista
handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;

· 41,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste
månaderna fram till den 11 juli 2014 om 39,37 kronor;

· 19,6 procent jämfört med femtiotvå-veckors högsta kursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste
månaderna fram till den 11 juli 2014 om 46,40 kronor;

· 211,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre månader som
föregick innan offentliggörandet av det initiala erbjudandet som
Lexmark International Technology offentliggjorde den 6 maj 2014, om
17,82 kronor; och

· 1,0 procent jämfört med Hylands Erbjudande om 55,00 kronor per
aktie.

Det höjda Erbjudandet värderar samtliga aktier i ReadSoft till ca
1.703.114.292 kronor.[1]
(http://file//brunswick.pri/core/bnet/files/Companies/14342/Accounts/3061...)

I enlighet med det "Transaction Agreement" som ingåtts mellan Lexmark
International Technology och ReadSoft har ReadSofts styrelse åtagit
sig att upprätthålla sin rekommendation även beträffande Lexmark
International Technologys höjda kontanterbjudande, på de villkor som
anges i Transaction Agreement. Vidare omfattar det åtagande att
acceptera Erbjudandet enligt erbjudandehandlingen, som lämnats av
ReadSofts två största aktieägare, även Lexmark International
Technologys höjda kontanterbjudande.

Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Lexmark
International Technology offentliggjort att villkoren för Erbjudandet
uppfyllts eller att Lexmark International Technology annars beslutat
att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att sådant offentliggörande görs
senast omkring den 1 september 2014, förväntas utbetalning av
vederlag komma att påbörjas omkring den 4 september 2014.

Lexmark International Technology förbehåller sig rätten att förlänga
acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för
utbetalning av vederlag.

Erbjudandet omfattar inte de konvertibler som utgavs i maj 2011,
oktober 2011, april 2012 och april 2013 inom ramen för ReadSoft's
incitamentsprogram för anställda. Lexmark International Technology
kommer utanför Erbjudandet att erbjuda deltagarna i programmet skälig
behandling med avseende på deras innehav, inklusive den höjning av
Erbjudandet som härmed meddelas.

Citat

"Vi är fast övertygande om att Lexmarks förvärv är det bästa
alternativet ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv, både för
ReadSoft och dess anställda", sade Paul Rooke, koncernchef Lexmark.

"Vi har lagt fram ett konkurrenskraftigt erbjudande till aktieägarna i
ReadSoft vilket bekräftas av överrenskommelsen med ReadSofts grundare
och av styrelsens enhälliga rekommendation", tillägger Rooke.

Erbjudandehandling

Information om höjningen av erbjudandepriset för Erbjudandet kommer
att inkorporeras i den erbjudandehandling som Lexmark International
Technolgy färdigställer.

Finansiering

Lexmark International Technology är inte beroende av extern
finansiering för det höjda Erbjudandet. Det höjda Erbjudandet kommer
att finansieras med Lexmark International Technology:s tillgängliga
medel. Lexmark har ovillkorligen och oåterkalleligen garanterat
Lexmark International Technologys rätta fullgörande av bl.a. sin
betalningsskyldighet gentemot aktieägare i ReadSoft enligt det höjda
Erbjudandet (vid fullföljande).

Ytterligare information

För ytterligare information angående Lexmark och det rekommenderade
kontantbudet för aktier i ReadSoft, vänligen se www.lexmarkinfo.se.

Frågor från media ställs till:

Birgitta Henriksson, Brunswick Group
Tel: +46 (0) 8 410 32 180
E-post: bhenriksson@brunswickgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2014
kl. 8.00.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar ("Begränsade Jurisdiktioner").
Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel
som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid
någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller
från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller
annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får
sändas, postas eller spridas eller vidarebefordras på annat sätt i
eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad
Jurisdiktion.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad
Jurisdiktion, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller
andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Lexmark International Technologys kontroll. All sådan
framtidsinriktad information i detta pressmeddelande lämnas endast
per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt
takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter,
friskriver sig Lexmark International Technology uttryckligen från all
skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar
avseende framtidsinriktad information i detta pressmeddelande på
grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade
informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller
omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad.
Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden
som Lexmark International Technology eller ReadSoft har gjort eller
kan komma att göra.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk
rätt. Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att
detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om
offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden,
vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA.

Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation
14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad,
("Exchange Act"), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule
14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt
svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om
offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende
återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för
utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt
nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i
USA.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT
RIKTIGHETEN I ELLE...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.