Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Lifco AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016

Rapportperioden januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 13,4% till 6 552 (5 780) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 4,1%

· EBITA* ökade med 15,5% till 997 (863) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 15,2% (14,9%)
· Resultat före skatt ökade med 12,0% till 889 (794) MSEK
· Periodens resultat ökade med 13,5% till 667 (587) MSEK
· Resultat per aktie ökade med 13,4% till 7,18 (6,33) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och
ökade med

7,5% till 655 (610) MSEK
· Under perioden har nio verksamheter förvärvats med en total
årsomsättning

om cirka 1 200 MSEK
Rapportperioden juli - september

· Nettoomsättningen ökade med 11,4% till 2 128 (1 910) MSEK,
organiskt minskade nettoomsättningen med 0,2%

· EBITA* ökade med 12,6% till 316 (280) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 15,2% (14,7%)
· Resultat före skatt ökade med 8,0% till 277 (257) MSEK
· Periodens resultat ökade med 9,5% till 208 (190) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 6,8% till
230 (248) MSEK

· Under kvartalet har två verksamheter förvärvats med en total
årsomsättning om cirka 300 MSEK

· Efter kvartalets utgång har två bolag inom divisionen
Sågverksutrustning avyttrats

Resultatutvecklingen i sammandrag

NIO KVARTAL Rull HELÅR
MÅNADER 3 12
mån
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 6 552 5 780 13,4% 2 128 1 910 11,4% 8 673 9,8% 7 901
EBITA* 997 863 15,5% 316 280 12,6% 1 319 11,3% 1 186
EBITA-marginal* 15,2% 14,9% 0,3 15,2% 14,7% 0,5 15,2% 0,2 15,0%
Resultat före 889 794 12,0% 277 257 8,0% 1 177 8,8% 1 082
skatt
Periodens 667 587 13,5% 208 190 9,5% 904 9,6% 825
resultat
Resultat per 7,18 6,33 13,4% 2,22 2,02 10,0% 9,76 9,5% 8,91
aktie
Avkastning på 19,1% 19,3% -0,2 19,1% 19,3% -0,2 19,1% -0,8 19,9%
sysselsatt
kapital
Avkastning på 136% 118% 18 136% 118% 18 136% 13 123%
sysselsatt
kapital, exkl.
goodwill

* Före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR
Omsättningen ökade med 13,4% till 6 552 (5 780) MSEK under årets
första nio månader till följd av såväl organisk tillväxt som förvärv.
Alla tre affärsområdena uppvisade omsättnings- och resultattillväxt
under årets första nio månader. Den svagare organiska utvecklingen i
tredje kvartalet beror på minskad omsättning inom division
Sågverksutrustning. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett
inom de tre affärsområdena.

EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader
ökade med 15,5% till 997 (863) MSEK under årets första nio månader
och EBITA-marginalen ökade med 0,3 procentenheter under samma period
till 15,2% (14,9%). Resultatet per aktie ökade med 13,4% under årets
första nio månader och uppgick till 7,18 (6,33) SEK.

Affärsområdet Dental visade en stabil lönsamhetsutveckling under årets
första nio månader. Resultaten inom affärsområdena Demolition & Tools
och Systems Solutions har utvecklats starkt under samma period.
Systems Solutions hade emellertid ett svagt tredje kvartal,
huvudsakligen på grund av utvecklingen inom Sågverksutrustning. Det
pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra
produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i
bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att
fluktuera mellan kvartalen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och
ökade med 7,5% under årets första nio månader till 655 (610) MSEK.

Vårt estniska dotterbolag Hekotek, som säljer utrustning till sågverk
och biobränsleindustrin, har utsetts till både Årets företag och
Årets exportföretag av estniska arbetsgivarföreningen, Enterprise
Estonia och estniska handelskammaren. Det är ett viktigt erkännande
av det framgångsrika arbete Hekoteks ledning och anställda utför.

Vi har fortsatt leverera på vår strategi att investera i
marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig
resultattillväxt och goda kassaflöden. Under årets första nio månader
har Lifco konsoliderat nio nya verksamheter med en total
årsomsättning om cirka 1 200 MSEK, se vidare på sidorna 7 och 16.
Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos
resultat och finansiella ställning under innevarande år. Efter
kvartalets utgång har vi tecknat avtal om försäljningen av två bolag
inom Systems Solutions som säljer utrustning till sågverk. De båda
bolagen omsatte 2015 tillsammans 153 MSEK och har 63 anställda.
Avyttringen kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos
resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Även efter de nio förvärven har vi ett betydande finansiellt
förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,3 gånger EBITDA
före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader, vilket
är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger
EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 13,4% till 6 552 (5 780) MSEK till följd av
förvärv och organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 10,4%, den
organiska tillväxten uppgick till 4,1% och valutakursförändringar
påverkade negativt med 1,1%. Under årets första nio månader
konsoliderades nio nya verksamheter.

EBITA* ökade med 15,5% till 997 (863) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades till 15,2% (14,9%). EBITA* påverkades positivt av
organisk tillväxt och förvärv. Valutakursförändringar påverkade
EBITA* negativt med 1,0 procentenheter. Under årets första nio
månader genererades 40% av EBITA* i EUR, 28% i SEK, 11% i NOK, 6% i
DKK, 4% i GBP, 4% i USD och 7% i andra valutor.

Resultat före skatt ökade med 12,0% och uppgick till 889 (794) MSEK.
Periodens resultat ökade med 13,5% till 667 (587) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade marginellt
från den 30 september 2015 till 969 (964) MSEK. EBITA* i relation
till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade till
136% (118%) per den 30 september 2016. Vid årsskiftet var den 123%.
Förbättringen beror på högre resultat samt god kontroll av det
sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 1 345 MSEK från den 31
december 2015 till

3 295 MSEK per den 30 september 2016. Nettoskuldsättningsgraden var
0,7 (0,6) den 30 september 2016 och nettoskulden i förhållande till
EBITDA* uppgick till 2,3 (1,8) gånger.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 7,5% till
655 (610) MSEK under årets första nio månader. Det fortsatt starka
kassaflödet beror på högre resultat och god kontroll av det
sysselsatta kapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till -1 600 (-570) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till
förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Omsättningen ökade med 11,4% till 2 128 (1 910) MSEK till följd av
förvärv. Förvärv bidrog med 12,1%, organiskt minskade omsättningen
med 0,2% och valutakursförändringar påverkade negativt med 0,4%. Den
svagare organiska utvecklingen i tredje kvartalet beror på minskad
omsättning inom division Sågverksutrustning.

EBITA* ökade med 12,6% till 316 (280) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 0,5 procentenheter till 15,2% (14,7%). EBITA*
påverkades positivt av förvärv och organisk tillväxt.
Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 0,3
procentenheter. Under tredje kvartalet genererades 41% av EBITA* i
EUR, 26% i SEK, 10% i NOK, 6% i DKK, 5% i USD, 5% i GBP och 7% i
andra valutor.

Resultat före skatt ökade med 8,0% och uppgick till 277 (257) MSEK.
Periodens resultat ökade med 9,5% till 208 (190) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 16 MSEK
under kvartalet till 969 MSEK per den 30 september 2016 jämfört med
953 MSEK per den 30 juni 2016. EBITA i relation till genomsnittligt
sysselsatt kapital exklusive goodwill förbättrades med 1,0
procentenhet från den 30 juni 2016. Förbättringen beror framför allt
på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Under kvartalet ökade koncernens räntebärande nettoskuld med 437 MSEK
till 3 295 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var oförändrad på 0,7. Vid
utgången av kvartalet var 45% av koncernens räntebärande skulder
upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades med 6,8% till
230 (248) MSEK under kvartalet. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -594 (-54) MSEK vilket
huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 2 576 2 513 2,5% 804 750 7,2% 3 499 1,9% 3 435
EBITA* 472 450 5,0% 144 127 13,5% 636 3,6% 614
EBITA-marginal* 18,3% 17,9% 0,4 17,9% 16,9% 1,0 18,2% 0,3 17,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av
förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i
Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer
tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och
säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns
även ett antal mindre tillverkande bolag som bland annat producerar
desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtryck- och
bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till
tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 2,5% till 2 576 (2 513) MSEK under årets
första nio månader. Omsättningen påverkades negativt av att NetDental
avyttrades i slutet av andra kvartalet 2015. Förvärven av Smilodent,
Preventum Partner, Dens Esthetix, Praezimed och Parkell påverkade
omsättningen positivt under årets första nio månader.

EBITA* förbättrades med 5,0% till 472 (450) MSEK under årets första
nio månader och EBITA-marginalen* ökade till 18,3% (17,9%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda
bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal
påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter
(exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar
till offentliga kunder eller större privata kunder ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.