Du är här

2017-08-25

LifeAir: LifeAir: Delårsrapport januari - juni 2017

"LifeAir AB (publ) marknadsför och säljer luftrenare på en globalt
växande marknad. Den ökande orderingången från första kvartalet
fortsatte under det andra kvartalet. Ökningen har huvudsakligen skett
i Europa", säger Roger Sogge, VD i LifeAir.

(NGM: LAIR MTF)

Den tidigare verksamheten avyttrades i september 2016. Ny verksamhet
genom förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning
från och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell
ställning och kassaflöde i denna bokslutskommuniké avser den nya
verksamheten.

· Orderingången för första halvåret förändrades med 4 588 TSEK till
19 365 TSEK (14 777)

· Nettoomsättningen för första halvåret förändrades med -3 961 TSEK
till 15 250 TSEK (19 211)

· Rörelseresultatet för första halvåret förändrades med 450 TSEK
till -4 405 TSEK (-4 855)

· Resultatet före skatt för första halvåret förändrades med -41 TSEK
till -5 146 TSEK (-5 105)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret
förändrades med -11 679 TSEK till

-9 746 TSEK (1 933)
Nyckeltal
jan - jun jan - dec
Koncernen (TSEK) 2017 2016 2016

Nettoomsättning 15 250 19 211 29 245
Rörelseresultat -4 405 -4 855 -13 674
Resultat före skatt -5 146 -5 105 -15 081
Periodens resultat -5 146 -5 105 -15 081
Soliditet, % 72,3 -18,3 46,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 746 1 933 -18 314
Medelantalet medarbetare 7 7 7

Aktiedata
jan - jun jan - dec
2017 2016 2016

Resultat per aktie, SEK -0,42 -0,54 -1,58
Eget kapital per aktie, SEK 1,86 -0,44 1,47
Börskurs vid periodens slut, SEK 4,20 - -
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 12 358 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 12 358 9 516 9 516

Roger Sogge, LifeAirs VD, kommenterar

"Luftföroreningar och relaterade sjukdomar är idag ett kraftigt
växande problem över hela världen. Varje dag insjuknar och dör
människor som en direkt följd av förorenad luft vilket medför att
medvetenheten hos enskilda individer ökar. Vår vision är att etablera
LifeAir som ett ledande företag som förbättrar människors hälsa och
välbefinnande genom att erbjuda de absolut bästa produkterna för en
ren och hälsosam inomhusluft.

Den ökande orderingången från första kvartalet fortsatte under det
andra kvartalet vilket medförde att det första halvårets orderingång
ökade med 31 procent jämfört med första halvåret 2016. Två
tredjedelar av den ökade orderingången hänför sig till andra
kvartalet och kommer huvudsakligen från Europa. Även
nettoomsättningen har ökat under andra kvartalet jämfört med samma
period 2016.

Marknaden för luftrenare är under kraftig utveckling. Det är vår
målsättning att skapa rätt förutsättningar att effektivt kunna ta
vara på möjligheterna. Med vår teknologi har vi mycket bra
förutsättningar att utveckla och marknadsanpassa produkter. Vi
vidareutvecklar vår "go to market" strategi för marknadsföring, PR,
försäljning och distribution, som ska implementeras och ligga till
grund för samarbetet med våra distributörer. Det är av väsentlig
betydelse att denna strategi är utarbetad och fastlagd innan vi
lanserar nya produkter. Detta förarbete är viktigt och tar tid vilket
kan innebära att introduktion av CellFlow-produkter kan komma att
förskjutas. Vi är i färd med att bygga en stabil och långsiktig grund
för framtiden.

Vid årsstämman tillträdde en ny styrelse med ny energi och mycket hög
kompetens inom såväl luftrening som e-handel vilket passar vår
långsiktiga strategi mycket väl.

Breathe easy and enjoy life!"

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år
förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där
belopp vid utgången av föregående år avses.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första halvåret förändrades med -3 961 TSEK till
15 250 TSEK (19 211). Under första halvåret 2016 gjordes en
försäljning med en intäkt på cirka 4,6 MSEK och vars fordran skrevs
ner senare i den perioden. Försäljningen har således ökat både
nettoomsättning och rörelsens kostnader för denna period. Exklusive
denna intäkt har nettoomsättningen varit 4,2 procent högre för första
halvåret jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet för första halvåret förändrades med 450 TSEK till -4
405 TSEK (-4 855). Ovannämnda försäljning har ökat rörelsens
kostnader för motsvarande period 2016 med både nedskrivning och
kostnad för de sålda varorna, totalt cirka 7 MSEK. Beaktat denna
effekt har rörelsens kostnader för första halvåret ökat med cirka 2,8
MSEK jämfört med motsvarande period föregående år till följd av ökad
marknadsföring, ökad verksamhet för intresseföretagen, omläggning av
pensionssystem samt som noterat bolag införande av både egen
ekonomifunktion och extern styrelse. Räntekostnader och liknande
resultatposter avser i huvudsak värdeförändringar på
omsättningstillgångar och skulder i utländska valutor.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 23 000 TSEK (13 945). Soliditeten
uppgick till 72,3 procent (46,0). Koncernens likvida medel uppgick
till 7 303 TSEK (7 053).

Utöver likvida medel har koncernen vid periodens utgång en beviljad
checkräkningskredit om

2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 1 248 TSEK (1 439) och
ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret
förändrades med -11 679 TSEK till

-9 746 TSEK (1 933). Försämringen förklaras till stor del av
förbättrad likviditet under perioden till följd av förvärvet av
LifeAir och därigenom möjlighet att investera i behövligt
rörelsekapital. Lageruppbyggnad har därför skett under perioden medan
lagret minskade kraftigt under första halvåret 2016. Kortfristiga
skulder har också minskat under perioden jämfört med motsvarande
period föregående år. Kundfordringar var i stort sett oförändrade
under perioden medan de minskade under första halvåret 2016.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för första
halvåret, 9 996 TSEK (-2 165) avser främst omvänt rörelseförvärv av
LifeAir vars likvida medel om 10 104 TSEK tillförts verksamheten.
Andra halvårets kassaflöde förändrades med 482 TSEK till 250 TSEK
(-232).

Förvärv och avyttringar

På den extra bolagsstämman den 20 december 2016 godkände stämman
styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i LightAir Holding AB
genom en apportemission av 9 515 539 aktier i LifeAir AB.
Apportemissionen fulltecknades och med en emissionskurs på 5 SEK per
aktie var det totala vederlaget 47 578 TSEK. Genom förvärvet blev
LifeAir AB moderbolag i koncernen och redovisningen av moderbolaget
avser LifeAir.

Apportemissionen som slutfördes i början av 2017, var till stor del
garanterad i december 2016. Den nya styrelsen började sitt arbete
vid ingången av 2017 och förvärvet ingår i koncernens redovisning
från och med den 1 januari 2017.

LifeAir hade vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ verksamhet
varför LightAir Holding är den nya och enda verksamheten för
koncernen.

Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv enligt K3 19.6 då LightAir
Holding anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren då dess ägare
får det bestämmande inflytandet över koncernen. Ett omvänt förvärv
innebär att den legala förvärvaren, dvs. enheten som utfärdar
värdepappren, LifeAir, blir det förvärvade bolaget.
Jämförelseperioder 2016 och fram till förvärvstidpunkten avser
LightAir Holding-koncernen.

Anskaffningsvärdet för LifeAir har satts till 14 212 TSEK baserat på 2
842 304 utestående aktier och en emissionskurs på 5 SEK. Enligt
bolagsledningens uppskattning motsvaras verkligt värde för förvärvade
tillgångar och övertagna skulder deras bokförda värden. Med anledning
av att LifeAir inte bedrev någon verksamhet har mellanskillnaden av
förvärvade nettotillgångar och anskaffningsvärdet, 11 TSEK, förts
direkt till eget kapital.

Verkligt värde för förvärvade tillgångar och skulder var som följer:

Kortfristiga fordringar 5 403
Likvida medel 10 104
Kortfristiga skulder -1 306

Förvärvade nettotillgångar 14 201

Anskaffningsvärde 14 212
Mellanskillnad 11

Förvärvad likvid: LifeAirs likvida medel 10 104
Utbetald likvid: Apportemission 0

Förvärvad likvid utöver utbetald likvid 10 104

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under halvåret uppgick till 0 TSEK (0).
Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (22).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av
varumärken uppgick under halvåret till 0 TSEK (236), 0 TSEK (0)
respektive 63 TSEK (228).

Intresseföretag

LifeAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och
kommersialisera CellFlow-teknologin; LifeAir CellFlow East AB och
LifeAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som
intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått
uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling,
försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och
företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av
intresseföretagens verksamhet. Under perioden och motsvarande period
föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling
vars utgifter om 969 TSEK (722) debiterats av koncernen och till
största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -98 TSEK
(-10), motsvarar koncernens andel av deras resultat. På
intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 912 TSEK
(2 722) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och
kortfristiga fordringar om 5 124 TSEK (1 706). Alla koncernens
transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga
villkor.

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 536 764,50 SEK (17
053 819,92), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde
om 1,50 SEK. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic
Growth Market AB). Den 30 juni 2017 var aktiekursen 4,20 SEK. Det
totala börsvärdet vid halvårsskiftet uppgick till 51,9 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare u...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.