Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-15

LifeAssays: Kommuniké årsstämma 2015

Vid årsstämma i LifeAssays AB (publ) i Lund den 13 maj 2015 fattades bland
annat följande beslut.

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet, fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningarna samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition.

Styrelse och revisor

Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders Norling, Peter Forssberg, Joakim
Lindqvist, Björn Lundgren och Bo Unéus. Stämman omvalde Anders Norling till
styrelsens ordförande samt Peter Melinder till styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma
2016 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna
enligt följande: ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och var och en av de
övriga ledamöterna ska erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå för
eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet
kan få ersättning för nedlagd tid med upp till 100 000 kronor.

Stämman valde Mazars SET Revisionsbolag AB, Helsingborg till revisor. Mazars
SET Revisionsbolag AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Annika
Larsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om valberedning inför årsstämma 2016 samt om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med valberedningens
respektive styrelsens förslag.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och bolagsordningsändring 1

Stämman beslutade om minskningar av bolagets aktiekapital och ändring av
bolagsordningen i enlighet med i huvudsak följande.

Ändamålet med minskningarna är täckning av förlust och avsättning till fritt
eget kapital. Bolagets aktiekapital kommer att minskas med 6 039 027,1 kronor
för täckning av förlust. Bolagets aktiekapital kommer att minskas med 4 000
000 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningarna genomförs
utan indragning av aktier.

För att möjliggöra genomförandet av minskningarna av aktiekapitalet fattade
stämman även beslut om ändring av bolagsordningen.

Beslut om företrädesemission av units och bolagsordningsändring 2

Stämman beslutade om en företrädesemission av högst 100 390 271 units enligt i
huvudsak följande villkor.

* En unit består av tre aktier av serie B och en teckningsoption (serie
2015/2016). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av
serie B i bolaget.
* Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna units, varvid 1 befintlig
aktie av serie B berättigar till 1 uniträtt, och 1 uniträtt berättigar till
teckning av 1 unit.
* Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att
med företrädesrätt teckna units är den 20 maj 2015.
* Teckningskursen per unit är 15 öre, varav 5 öre avser respektive aktie av
serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
* Teckning av units ska ske från och med den 22 maj 2015 till och med den 5
juni 2015.
* Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i
bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade
genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget
på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade
betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör
sin kvartalsrapport januari – mars 2016, eller, om bolaget inte
offentliggjort någon sådan kvartalsrapport, den 29 april 2016
(”Beräkningsperioden”), dock lägst 5 öre och högst 15 öre.
* Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i
bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en
vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast den 3 juni 2016.

Följande tidplan gäller för unitemissionen.

* Avstämningsdag: 20 maj 2015
* Teckningstid: 22 maj 2015 - 5 juni 2015
* Sista dagen för handel med LifeAssays-aktien inklusive uniträtter: 18 maj
2015
* Första dagen för handel med LifeAssays-aktien exklusive uniträtter: 19 maj
2015
* Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Equity under perioden: 22 maj
2015 - 3 juni 2015
* Handel med BTU kommer att ske på NGM Equity från och med den 22 maj 2015
till och med registreringen hos Bolagsverket.

För innehavare av teckningsoptioner i serie 2013/2015 II och serie 2014/2015
innebär unitemissionen att det kommer att ske en omräkning av teckningskursen
och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.
Information om resultatet av omräkningen kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande efter att teckningstiden i unitemissionen har löpt ut.

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om
unitemissionen och bolaget hänvisas till det prospekt som bolaget beräknar
offentliggöra inom de närmaste dagarna. Prospektet kommer att finnas
tillgängligt på bolagets webbplatswww.lifeassays.comoch på Erik Penser
Bankaktiebolags webbplatswww.penser.se.

För att möjliggöra genomförandet av företrädesemissionen fattade stämman även
beslut om ändring av bolagsordningen.

Beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet i samband härmed

Stämman beslutade om en fondemission med 4 000 000 kronor utan utgivande av
nya aktier samt en minskning av aktiekapitalet med högst 4 000 000 kronor för
avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska fastställas
till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslut
om företrädesemission av units enligt ovan. Besluten är villkorade av att
teckningen i nämnda emission inte uppgår till 4 000 000 kronor eller mer.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med
kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med
apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid
nyemission av aktier som motsvarar 20 procent av det totala antalet
utestående aktier i bolaget efter att företrädesemissionen av units enligt
ovan har registrerats hos Bolagsverket.

LifeAssays AB (publ)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.