Du är här

2017-10-05

LifeAssays: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD EMISSION AV UNITS

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat kalla till extra
bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2017.

Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämman
framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Lifeassays har i dagsläget ingått teckningsförbindelser med bolagets
två största ägare och samtliga styrelseledamöter motsvarande cirka 19
procent av företrädesemissionen och en emissionslikvid om cirka 3,8
miljoner kronor.

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2017 kl. 16.00 i LifeAssays
lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund

Deltagande och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 24 oktober 2017,

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den
24 oktober 2017.

Anmälan till stämman ska göras skriftligen till LifeAssays AB, IDEON
Science Park, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per e-post:
AGM2017@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan
vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress
och telefonnummer. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal
biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid
stämman.

Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till
ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i
samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst
fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets webbplats, www.lifeassays.com. Fullmaktsformuläret kan också
erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Den som
företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per tisdagen den 24
oktober 2017, och förvaltaren bör således underrättas i god tid före
nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om företrädesemission av Units
8. Beslut om riktad nyemission av Units
9. Stämmans avslutande

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifeassays/r/lifeassays-kallar-till-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/15162/2361061/732144.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.