Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

LifeAssays: LifeAssays offentliggör prospekt avseende Unitemissionen

LifeAssays AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad Unitemission
med teckningsperiod 8 november - 29 november 2017.

Styrelsen för LifeAssays AB ("LifeAssays") har upprättat ett prospekt
med anledning av den förestående företrädesemissionen och
överteckningsemissionen av units. Prospektet har idag godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande
fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer
att finnas att tillgå på LifeAssays (www.lifeassays.com) och Erik
Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor.

Företrädesemissionen i sammandrag:

· För varje aktie av serie B i LifeAssays som innehas på
avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt.

· Två uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består
av en (1) aktier av serie B och en (1) Teckningsoption av serie
2017/2018.

· En (1) Teckningsoption av serie 2017/2018 berättigar till teckning
av en (1) aktie av serie B i Bolaget.

· Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan
företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units.

· Teckningskursen per Unit är 0,02 SEK varav 0,02 SEK avser
betalning för varje tecknad aktie av serie B.

· Teckning sker under perioden 8 november - 29 november 2017
· Handel i uniträtter sker under perioden 8 november - 27 november
2017

· Handel i betald tecknad unit kommer ske från den 8 november 2017
fram till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket

· Emissionen är säkerställd med teckningsförbindelser upp till 3,9
MSEK motsvarande 19 procent av emissionsbeloppet

Vid full teckning av Units i såväl företrädesemissionen som
överteckningsemissionen förväntas bolaget inbringas cirka 26 miljoner
före kostnader varav cirka 21 miljoner kronor avser
företrädesemissionen. Överteckningsemissionen syftar till att
tillgodose eventuell överteckning i företrädesemissionen.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är emissionsinstitut i samband med emissionen.
Advokatfirman Westermark Anjou är legal rådgivare till LifeAssays.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i LifeAssays AB (publ). Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i LifeAssays AB kommer endast att ske genom det
prospekt som LifeAssays AB offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits,
eller kommer att vidtas, av LifeAssays AB för att tillåta ett
erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras,
enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från
LifeAssays AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om
företrädesemissionen, överteckningsemissionen och bolaget hänvisas
till det prospekt som bolaget kommer offentliggöra omgående.
Prospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats
www.lifeassays.com och på Erik Penser Bankaktiebolags webbplats
www.penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifeassays/r/lifeassays-offentliggor-prospekt-...
http://mb.cision.com/Main/15162/2385041/747724.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.