Du är här

2018-08-27

LightAir: LightAir: Delårsrapport januari - juni 2018

(NGM: LAIR MTF)

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 7 607 TSEK (15
250), en minskning med 7 643 TSEK. Nettoomsättningen för andra
kvartalet uppgick till 2 615 TSEK (8 326), en minskning med 5 711
TSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret
uppgick till -1 346 TSEK (-3 546), en förbättring med 2 200 TSEK.
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra kvartalet
uppgick till -1 656 TSEK (-1 328), en minskning med 328 TSEK

· Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -1 968 TSEK (-4
405), en förbättring med 2 437 TSEK. Rörelseresultatet för andra
kvartalet uppgick till -1 967 TSEK (-1 759), en minskning med 208
TSEK

· Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till -2 401 TSEK
(-5 146), en förbättring med 2 745 TSEK. Resultatet före skatt för
andra kvartalet uppgick till -2 177 TSEK (-2 269), en förbättring med
92 TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret
uppgick till -7 171 TSEK (-9 746), en förbättring med 2 575 TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick
till -2 126 TSEK (-2 624), en förbättring med 498 TSEK

Nyckeltal
apr - juni jan - juni jan - dec
Koncernen (TSEK) 2018 2017 2018 2017 2017

Nettoomsättning 2 615 8 326 7 607 15 250 22 199
Rörelseresultatet före -1 656 -1 328 -1 346 -3 546 -14 125
avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat -1 967 -1 759 -1 968 -4 405 -15 810
Resultat före skatt -2 177 -2 269 -2 401 -5 146 -16 775
Periodens resultat -2 177 -2 269 -2 401 -5 146 -16 775
Soliditet, % 36,1 72,3 36,1 72,3 44,8
Kassaflöde från den -2 126 -2 624 -7 171 -9 746 -14 658
löpande verksamheten
Medelantalet 5 7 6 7 7
medarbetare

Aktiedata
apr - juni jan - juni jan - dec
2018 2017 2018 2017 2017

Resultat per aktie, -0,18 -0,18 -0,19 -0,42 -1,36
SEK
Eget kapital per 0,73 1,86 0,73 1,86 0,92
aktie, SEK
Börskurs vid 4,00 4,20 4,00 4,20 2,80
periodens slut, SEK
Genomsnittligt antal 12 358 12 358 12 358 12 358 12 358
aktier (tusental)
Antal aktier vid 12 358 12 358 12 358 12 358 12 358
periodens slut
(tusental)

Nyckeltal -
kvartalsöversikt
apr - jan - mar okt - dec juli - sep apr - juni
juni
Koncernen (TSEK) 2018 2018 2017 2017 2017

Nettoomsättning 2 615 4 992 2 140 4 809 8 326
Rörelseresultatet före -1 310 -7 808 -2 771 -1 328
avskrivningar (EBITDA) 656
Rörelseresultat -1 -1 -8 221 -3 184 -1 759
967
Resultat före skatt -2 -224 -8 317 -3 312 -2 269
177
Periodens resultat -2 -224 -8 317 -3 312 -2 269
177
Soliditet, % 36,1 39,2 44,8 74,9 72,3
Kassaflöde från den -2 -5 045 15 -4 927 -2 624
löpande verksamheten 126
Medelantalet 5 6 6 7 7
medarbetare

Joakim Hansson, LightAirs VD, kommenterar

"Första halvåret 2018 visar en svagare försäljning än motsvarande
period förra året. Det är framförallt andra kvartalets försäljning
som varit lägre än tidigare och huvudorsaken är ett pågående arbete
med att uppgradera försäljningsnätverket. Under perioden har LightAir
på flera marknader påbörjat en omstrukturering av försäljningen där
gamla distributörer och återförsäljare utvärderats. En del av dessa
distributörer har haft begränsade förutsättningar att genomföra de
förändringar som krävs. Detta har lett till att flera nyckelmarknader
under kvartalet har befunnit sig i ett skede där befintlig
distributör är kvar i en utfasning medan en ny distributör ännu inte
är på plats. Samtidigt har ett flertal marknader gått in i perioden
med alltför höga lagervärden.

De omstruktureringar som pågår förväntas vara genomförda under den
närmaste framtiden och kommer då bidra positivt till såväl
försäljning som lönsamhet. I senaste kvartalsrapporten berördes
insatser för att stärka försäljningen i Norden och Europa. Ett par av
dessa förhandlingar har tagit längre tid än beräknat och bolagets
skifte av varumärke till LightAir bidrog ytterligare till det.
Samtidigt har bolaget knutit till sig en ny försäljningspartner i
Tyskland som är en viktig del i att stärka försäljningen i Europa. På
samma sätt pågår sedan en tid en dialog med en ny partner i
Storbritannien.

Bolaget har under de senaste månaderna arbetat med att stärka upp
organisationen. Nu kompletteras försäljnings- och marknadsarbetet med
en senior Account Manager och en Försäljnings- och Marknadschef, båda
med stor erfarenhet från försäljning och affärsutveckling inom
konsumentelektronik.

Som vi tidigare kommunicerat lanseras inom kort produkter inom ett
nytt affärsområde, Agriculture. Med en aktiv virushämmare, LightAir
AgroPro, bearbetas en mycket stor marknad inom flera typer av
djuruppfödning och hästsport. Potentialen är stor och bara i Sverige
finns det idag 355 000 hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom
trav och galopp. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och
som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen
virusspridning. En forskningsstudie från Karolinska institutet
(https://www.nature.com/articles/srep11431) visar att LightAir
IonFlow-teknologin, som används i AgroPro, eliminerar 97 % av
luftburet virus vilket gör produkten mycket attraktiv vid samtal med
potentiella kunder.

Under 2019 laseras en satsning på en kommersiell produktlinje avsedd
för skolor, serverhallar och hälsovård. Produkterna baseras på den
unika svenska CellFlow-teknologin som ger betydligt lägre
driftskostnader än traditionella luftrenare med HEPA-filter.
Driftskostnaden beräknas kunna sänkas med så mycket som 60 % och det
får ett stort genomslag i en skolbyggnad eller i en serverhall.
Luftrenaren kompletteras med en IonFlow virushämmare som effektivt
förhindrar spridning av virus som kan innebära betydligt färre
sjukdagar och ökad produktivitet.

Under hösten och vintern faller många av de långsiktiga
förstärkningarna på plats. Vi ser fram emot ett effektivare
försäljningsnätverk, en förstärkt organisation, en lägre
kostnadskostym än tidigare och ett bredare produktsortiment inom
luftrening och viruskontroll för såväl människor som djur. Dessa
förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för LightAir."

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år
förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där
belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under och efter andra kvartalets utgång

Patent- och Marknadsöverdomstolen gav den 12 juni 2018 LightAir rätt i
ett patentärende. LightAir-koncernen har sedan 2009 befunnit sig i en
patenttvist med en privatperson avseende krav på ett av koncernens
grundläggande patent. Domstolen meddelade i sin dom att LightAir har
full rätt till patentet.

Årsstämman den 29 juni 2018 beslutade att byta firma till LightAir AB
(publ).

Årsstämman beslutade även om emission av högst 400 000
teckningsoptioner till verkställande direktören. För
teckningsoptionerna ska betalas ett belopp om preliminärt 0,40 kr per
teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att
teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 4,00 kr.

LightAir introducerar under hösten AgroPro, en patenterad virushämmare
för djurhållning. AgroPro ett system för att förhindra spridning av
virus inom djurhållning. Den kliniskt bevisade teknologin reducerar
virussjukdomar och håller djurbesättningar friskare.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 615 TSEK (8 326).
Övriga rörelseintäkter om 222 TSEK avser fakturerade uppdrag avseende
produktutveckling till intresseföretagen.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1 967 TSEK (-1
759). Det negativa resultatet beror på minskad nettoomsättning. Trots
detta har rörelseresultatet minskat med endast 208 TSEK genom att
rörelsens kostnader för andra kvartalet minskade med 5 818 TSEK till
4 804 TSEK (10 622) till följd av genomförda effektiviseringsåtgärder
och anpassning av bolagets kostnadsmassa till dess intäkter.

Första halvåret

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 7 607 TSEK (15
250). Övriga rörelseintäkter om 1 013 TSEK avser fakturerade uppdrag
avseende produktutveckling till intresseföretagen om 222 TSEK och
erhållet skadestånd om 791 TSEK genom förlikning med ett företag som
under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -1 968 TSEK (-4
405). Det negativa resultatet och förbättringen med 2 437 TSEK trots
minskade intäkter har samma förklaringar som för andra kvartalet.
Förbättringen har skett genom att rörelsens kostnader för första
halvåret minskade med 10 036 TSEK till 10 588 TSEK (20 624) till
följd av genomförda effektiviseringsåtgärder och anpassning av
bolagets kostnadsmassa till dess intäkter.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 8 970 TSEK (11 371). Soliditeten
uppgick till 36,1 procent (44,8). Koncernens likvida medel uppgick
till 3 284 TSEK (2 385).

Utöver likvida medel har koncernen vid första halvårets utgång en
beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat
belopp var 0 TSEK (2 028) som vid utnyttjande ingår i kortfristiga
skulder.

Kassaflöde

Andra kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick
till -2 126 TSEK (-2 624). En förbättring med 498 TSEK som förklaras
framför allt av minskad bindning av rörelsekapital. Det negativa
kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras främst av
periodens resultat och minskning av kortfristiga skulder med ca 1,3
MSEK.

Första halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick
till -7 171 TSEK (-9 746). En förbättring med 2 575 TSEK som
förklaras framför allt av förbättrat underliggande resultat för den
löpande verksamheten med ca 2,7 MSEK. Det negativa kassaflödet från
den löpande verksamheten förklaras främst av minskning av
kortfristiga skulder med ca 6 MSE...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.