Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

LightAir: LightAirs extra bolagsstämma godkände förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB samt utökade licen...

LightAirs extra bolagsstämma godkände förvärv av intressebolaget
LightAir CellFlow East AB genom apportemission samt utökade licenser
och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och
produktkategorier. I anslutning till stämman tecknades också alla
aktier i apportemissionen.

Vid extra bolagsstämma i LightAir AB (publ) ("LightAir") i Stockholm
den 30 december 2019 beslutades i enlighet med styrelsens förslag
efter att grunderna och fördelarna ingående tydliggjorts och
förklarats av verkställande direktören, en styrelseledamot och
medverkande advokat.

Varför förvärva intressebolaget och utökade rättigheter
Påpekades särskilt det väsentliga värdet av att genom förvärvet kunna
tillföra hela omsättningen och resultatet från det tidigare
intressebolagets verksamhet till koncernens verksamhet och
redovisning i Årsredovisningar och Delårsrapporter. Om tidigare
status som intressebolag hade fortsatt skulle enbart en begränsad
andel, 51 procent av resultatet på sista raden, tillföras koncernens
redovisning. Betydelsen av detta bedöms öka i samma takt som
försäljningstillväxten av CellFlow-produkter. Marknaden för
luftrenare utgörs till mer än 80 procent av produkter baserade på
konventionell fläkt-filter-teknik med HEPA-filter eller liknande.
CellFlow-teknologin är en annorlunda och mycket stark konkurrent inom
detta dominerande marknadssegment med konkreta fördelar på alla
väsentliga punkter. Det bör jämföras med LightAirs tidigare
försäljning av IonFlow-produkter inom ett relativt begränsat segment.

Påvisades också det betydande mervärde som de utökade rättigheterna
avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier medför,
genom såväl utökade globala geografiska marknader som utökade
produktkategorier med industriella applikationer. Prototyper och
produkter med obegränsad luftreningskapacitet, från 1 000 till 10 000
m3/h, finns tillgängliga för omgående anpassning och
kommersialisering på industriella marknader.

Sammantaget innebär det aktuella avtalet att konkurrenskraftiga
teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande
koncentreras till LightAir, som därigenom bildar en plattform med
stor potential.

Klargjordes också att efter december 2021 skall en rörlig
tilläggsköpeskilling utgå motsvarande 5 procent aktier i LightAir av
de vid tillfället totala antalet utestående aktier. Apportemissionen
skall beslutas på extra bolagsstämma i början av 2022.
Tilläggsköpeskilling hänför sig till att vissa villkor har uppfyllts
avseende ett liknande förvärv av LightAir CellFlow West AB,
Nordamerika. Dessutom skall vissa övriga villkor ha uppfyllts
relaterade till relevanta patent samt att försäljning av produkter
från CellFlow-teknologin uppgått till minst 30 MSEK för perioden 2020
- 2021.

Övriga frågor från aktieägarna besvarades.

Förvärv av LightAir CellFlow East AB genom apportemission
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om
förvärv av 245 aktier i LightAir CellFlow East AB genom en
apportemission. Köpeskillingen för 245 aktier i LightAir CellFlow
East AB uppgår till 5 382 760 aktier i LightAir, vilket motsvarar
23,4 procent av antalet aktier före apportemissionen.

Beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag om nyemission av
aktier mot betalning av aktier i LightAir CellFlow East AB enligt
följande:

Bolagets aktiekapital skall öka med 8 074 140 SEK genom nyemission av
5 382 760 aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Eurus
International AB med rätt och skyldighet att betala de tecknade
aktierna genom tillskott av apportegendom i form av 245 aktier i
LightAir CellFlow East AB.

Apportegendomen beräknas att tas upp till ett belopp av 9 688 968 SEK
vilket motsvarar en emissionskurs om 1,80 SEK per aktie, baserat på
den volymviktade genomsnittskursen under perioden 1 augusti - 30
november 2019.

Samtliga nya aktier som emitteras berättigar till utdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckning av aktier skall ske under perioden 30 december 2019 - 9
januari 2020. Betalning skall ske genom tillskjutande av
apportegendomen senast i samband med teckning. Stämman beslutade att
styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Förvärv av utökade licenser och rättigheter avseende territorier och
produktkategorier

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om
förvärv av utökade licenser och rättigheter som avser territorier,
exklusivitet och produktapplikationer och därigenom ger LightAir
rätten att tillämpa CellFlow-tekniken på alla globala konsument- och
kommersiella marknader förutom Nordamerika, som täcks av befintliga
avtal, Finland och huvudsakliga applikationer i ventilations- och
HVAC-system.

Köpeskillingen uppgår till 2 000 000 SEK att betalas genom månatliga
betalningar på 80 000 SEK under 25 månader från tillträdesdagen.

Tecknad apportemission för förvärv av LightAir CellFlow East AB
Eurus International AB har den 30 december 2019 tecknat alla aktier i
LightAirs apportemission för förvärv av LightAir CellFlow East AB. De
tecknade aktierna har betalats genom tillskjutande av apportegendom i
form av 245 aktier i LightAir CellFlow East AB.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 december 2019 kl. 13:15 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och
välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för
alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och
patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF
(Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på
www.lightair.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lightair/r/lightairs-extra-bolagsstamma-godka...
https://mb.cision.com/Main/14919/2999686/1168452.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.