Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

LightLab: LightLab Sweden Kvartalsrapport 3, juli-september 2017

LIGHTLAB SWEDEN KVARTALSRAPPORT 3, JULI-SEPTEMBER 2017

JULI - SEPTEMBER 2017
Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 0 (909).
Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 102 (-2 664).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -1 792 (-566).
Periodens resultat uppgick till TSEK -4 155 (-2 717).
Eget kapital uppgick till TSEK 76 909 (82 397) och soliditeten till 92 (92) %.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,03) sek.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 946 (-1 970).
Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 4 941 (12 865).
LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknade i juli ett samarbetsavtal. Avtalet omfattar tekniklicensiering, försäljning och produktion med målet att Arklite innan årsskiftet ska ha etablerat volymproduktionskapacitet för EEE Light(r)-baserade kvicksilverfria UV- lampor och därefter kunna påbörja försäljning och volymleveranser.
LightLab inledde i juli också provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion. Den första leveransen utgjordes av en mindre provserie till en större global tillverkare av vitvaror och andra apparater.

JANUARI - SEPTEMBER 2017
Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 49 (4 343).
Rörelseresultatet uppgick till TSEK -12 582 (-6 274).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 697 (-273).
Periodens resultat uppgick till TSEK -12 740 (-6 459).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,07) sek.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 564 (-3 502).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab har kommit överens om att fortsätta samarbetet genom att förlänga det sedan 8 december 2014 existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2018. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från NTU eller LightLab.
LightLab har erhållit en kreditram av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en större finansieringslösning som Bolaget har inlett arbetet med. Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov och kunna öka satsningen för att tillvarata de affärsmöjligheter som har uppkommit på framför allt vitvarumarknaden.

VD-ORD

Tredje kvartalet och inledningen av fjärde kvartalet har dominerats av aktiviteter kopplade till provserieleveranser av UV-chip till vitvarutillverkare och av aktiviteter för att etablera volymproduktion av UV-rörlampor på Arklite.

Två större vitvarutillverkare har under perioden genomfört en första utvärdering av LightLabs teknik. Förutom elektriska och optiska prestandamätningar har även mer praktiska mätningar av desinfektionsförmåga utförts. Båda företagen har därefter valt att gå vidare med utökade tester, vilket i sin tur medfört ytterligare provserieleveranser. De två företagen har valt att utvärdera både UV-chip och UV-rörlampor. De täta kontakterna med dessa företag har under perioden gett oss värdefull återkoppling inför kommande industrialisering av våra UV-chip och även bekräftelse att vi ligger rätt positionerade avseende produkt-och teknikegenskaper.

Under perioden har också den publika lanseringen av våra UV-chip genomförts. Det gjordes i samband med mässan TechInnovation i Singapore under september. Mässan utgjorde ett utmärkt tillfälle för LightLab att marknadsföra EEE Light(r), utöka vårt nätverk och knyta kontakter med nya potentiella samarbetspartners. Vi fick också tillfälle att vidareutveckla ett par pågående kundrelationer, vilket konkret bidragit till att vi nu planerar för leverans av UV-chip för utvärdering till minst två ytterligare potentiella kunder.

Sedan LightLab i början av juli tecknade ett licens- och samarbetsavtal med Arklite Speciality Lamps har projektet med att etablera volymproduktion för UV-rörlampor baserade på LightLabs teknik inletts och genomförs nu under hösten med full kraft.

Samarbetet med Wallenius Water har under perioden tagit konkreta steg framåt avseende etableringen av marknads- och försäljningskanaler för den utvecklade vattenreningsprodukten för konsumentmarknaden. Dialog förs för närvarande med två olika parter som visat konkret intresse.

Samtidigt har vi kommit överens med NTU Singapore om en förlängning av existerande samarbetsavtal, parallellt med att vi diskuterar ett utökat långsiktigt forskningssamarbete, baserat på den potential vi nu ser.

Sammanfattningsvis bedömer vi att LightLabs teknik är väl positionerad och att det finns ett potentiellt högt marknadsvärde vid ett kommersiellt genombrott på den marknad vi adresserar, att ge fler människor tillgång till rent vatten, ren luft och ren mat genom desinfektion med hjälp av UV-ljus. Specifikt ser vi intressanta konkreta affärsmöjligheter för vår teknik på vitvarumarknaden.

För att kunna öka satsningen och tillvarata de affärsmöjligheter som har uppkommit på framför allt vitvarumarknaden är det fortsatta stödet från våra ägare av vital betydelse, nu senast konkret visat genom den kreditram om 10 miljoner kronor som Bolaget erhållit från vår huvudägare Östersjöstiftelsen.

Johan Tingsborg, VD LightLab Sweden AB (publ)

Kommande rapportering Bokslutskommunik 2017 2018-02-15 Kvartal 1 2018 2018-05-08 Kvartal 2 2018 2018-08-30 Kvartal 3 2018 2018-11-08 Bokslutskommunik 2018 2019-02-14

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2017-11-09

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se mailto:info@lightlab.se

Torkel Elgh, Ordförande LightLab Sweden AB (publ)
Mobil: 070-621 04 80

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 07:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Delarsrapport Q3 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21486

DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)
LightLab utvecklar och erbjuder under varumärket EEE Light(r) en teknik för hållbar desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har byggt upp en patentportfölj för sin teknik och har genom investeringar i FoU utvecklat en högteknologisk teknikplattform.

LightLabs aktie handlas på NASDAQ First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till ca 4 100.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.