Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Logistri Fastighets AB: Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654,
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2019 klockan 10.00
i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9,
Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:
- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 29 mars 2019,

- Dels senast fredagen den 29 mars 2019 anmäla sig hos bolaget för
deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Logistri Fastighets AB (publ),
Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii
Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post:
ingeborg.magnusson@logistri.se. Vid anmälan skall uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis
och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 29 mars
2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets
webbplats www.logistri.se och sändas till aktieägare som så begär och
som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 520 000 aktier, motsvarande 2 520 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att

det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka

på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen

av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets
förhållande till annat

koncernbolag.
Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan

om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken,
anmälan om deltagande i

årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas
för registrering,

upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll.

Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För
ytterligare information om

bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se
bolagets hemsida www.logistri.se

under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under
avsnittet "Investor relations" och

rubriken "Aktien").
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning

och koncernbalansräkning;
(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för
denna;

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om nyemissioner.

12. Stämmans avslutande.
Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt

vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
(ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning,
enligt vad som anges nedan. Det

noteras att styrelsen därtill föreslår att 190 703 067 kronor
balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 213 383 067 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt

9,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 680 000
kronor. Utbetalning av

utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika
stora delbetalningar. Detta

innebär att vid varje utdelning ska 2,25 kronor per aktie betalas,
således totalt 5 670 000 kronor.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och
revisorerna samt val av

styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)
Aktieägare som representerar sammanlagt ca 19,9 % av aktierna och
rösterna i bolaget har lagt fram

följande förslag till stämman.
? Advokat Erik Borgblad föreslås väljas till ordförande vid årsstämman
(ärende 2).

? Antalet styrelseledamöter ska vara 5 (ärende 10).
? Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska
utgå med totalt 220 000 kr,

varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska
utgå till var och en av de

fyra övriga ledamöterna (ärende 9).
? Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende
9).

? Föreslås omval av Lennart Öman, Patrik von Hacht, Peter Hogren och
Mattias Ståhlgren samt

nyval av Henrik Viktorsson till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås omval av Lennart Öman som styrelsens ordförande
(ärende 10).

? Nyval av det registrerade revisionsbolaget EY som bolagets revisor
för tiden intill nästa

årsstämma (ärende 10).
Beslut om bemyndigande av nyemission (ärende 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att inom ramen för

gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera

tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital genom

nyemission av aktier i Bolaget. Emissionerna ska ske till
marknadsmässig teckningskurs fastställd av

styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande
av marknadsmässig

emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med

apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet
med bemyndigandet och skälen

till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för

finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling
av Bolagets produkter och

marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag,
och/eller att möjliggöra en

breddning av ägarbasen i Bolaget.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt
förordnar, ska bemyndigas att göra

sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som
kan visa sig erforderliga i

samband med registreringen hos Bolagsverket.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl

de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
___________________
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat

motiverat yttrande kommer senast den 7 mars 2019 att hållas
tillgängliga hos bolaget, adress c/o

Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets
webbplats www.logistri.se

samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin
postadress.

Stockholm mars 2019
LOGISTRI FASTIGHETS AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com

Information

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för

offentliggörande kl. 08:00 CET den 6 mars 2019. Informationen i detta
pressmeddelande är sådan information

som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning

Om Logistri Fastighets AB (publ)
Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag specialiserat på
att äga, utveckla och förvalta

fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Bolaget
registrerades 2017-08-25 och är

koncernmoderbolag. Aktierna i Logistri Fastighets AB (publ) noterades
på AktieTorget 2017-10-23.

Fastighetsportföljen omfattar cirka 104 500 kvm uthyrbar area fördelat
på sju fastigheter, samlade i

södra Sverige. Fastigheterna är fullt uthyrda med en återstående
hyrestid om cirka 13 år.

Byggnaderna är genomgående väl anpassade till hyresgästernas
verksamhet och uthyrda till företag

som har ledande positioner inom sitt respektive marknads- och
produktsegment. Företagen har

svenska och övriga nordiska investeringsföretag som ägare, med
kompetens och resurser för att

tillhandahålla finansiell stabilitet och ge förutsättningar för
fortsatt utveckling av de företag som är

bolagets hyresgäster.
Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier
handlas på Spotlight

Stockmarket sedan den 23 oktober 2017. För mer information om
Logistri, besök gärna www.logistri.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/logistri-fastighets-ab/r/kallelse-till-arssta...
https://mb.cision.com/Main/16453/2756982/1002547.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.