Du är här

2017-05-04

Loomis AB: Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Alf Göransson, Jan Svensson, Patrik
Andersson, Ingrid Bonde och Cecilia Daun Wennborg till
styrelseledamöter. Gun Nilsson valdes till ny styrelseledamot. Alf
Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till
styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 2 750 000
kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att
ordföranden erhåller 800 000 kronor och de övriga
styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, 350 000 kronor
vardera. Ersättning för kommittéarbete ska vara oförändrad och
ordförande i revisionskommittén ska erhålla 200 000 kronor,
ordföranden i ersättningskommittén ska erhålla 100 000 kronor,
ledamot i revisionskommittén ska erhålla 100 000 kronor och ledamot i
ersättningskommittén ska erhålla 50 000 kronor. Till bolagets revisor
omvalde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med
auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor för
en mandatperiod om ett år. Det beslutades att arvode till revisorn
ska utgå enligt avtal.

Valberedning
Stämman omvalde Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur
fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Henrik Didner (Didner &
Gerge Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018.
Jan Svensson utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till
8,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 8 maj 2017
och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den
11 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att
ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga, för att säkerställa att Loomis-koncernen kan
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.
Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala ersättningen
till ledningen ska utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig
ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga
ersättningen ska ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda
mål. Pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder och ska, i den
utsträckning befattningshavarna inte omfattas av pensionsförmåner
enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt avgiftsbestämd
pensionsplan. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin
helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet
av ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram
("Incitamentsprogrammet"). Införandet av Incitamentsprogrammet
innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell intjänad bonus kan komma
att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med fördröjd utbetalning
och under förutsättning att den anställde är fortsatt anställd i
Loomis.

Uppskattningsvis 350 nyckelpersoner kommer att omfattas av
Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del
av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa
förutbestämda och mätbara prestationskriterier har uppfyllts. De
befintliga principerna baseras på förbättringar av resultat och har
satts i så nära relation som möjligt till den lokala
affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga
lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den
årliga bonusen att fastställas i början av 2018 och betalas ut enligt
följande: (i) 2/3 kontant i början av 2018, och (ii) 1/3 i B-aktier
("Bonusaktier") i början av 2019. Antalet Bonusaktier som varje
deltagare har rätt till ska fastställas genom förhållandet mellan den
tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för
fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt
(ii) är villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen
i februari 2019. Om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4
200 kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med
(i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt
Incitamentsprogrammet beslutade stämman vidare att ingå ett
aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i
eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda
som deltar i programmet.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

4 maj 2017

Alf Göransson
Styrelseordförande

Loomis växel: 08-522 920 99

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra
värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra
bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av
cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis
sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder
kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 19.10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loomis-ab/r/arsstamma-i-loomis-ab--publ-,c2258163
http://mb.cision.com/Main/51/2258163/669551.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.