Du är här

2018-08-28

Lumito: HALVÅRSRAPPORT FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI - JUNI 2018

ANDRA KVARTALET

· Resultatet efter skatt uppgick till -1 277 (-84) TSEK.
· Resultat per aktie uppgick -0,05 (-0,01) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 277
(-84) TSEK.

· Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 336 (57) TSEK.
· Nyemissionen i juni har delregistrerats om 18 725 TSEK.
· Bolaget har fortsatt arbetet med första utvecklingsfasen av
instrument och reagenser inom området vävnadsdiagnostik tillsammans
med utvecklingspartnern TTP plc.

· Bolaget beslutade att skjuta upp marknadsnoteringen av Lumito AB:s
aktie.

FÖRSTA HALVÅRET

· Resultatet efter skatt uppgick till -1 773 (-86) TSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,01) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 773
(-86) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Efter periodens utgång har slutregistrering av nyemissionen i juni
skett och uppgår till 19 575 TSEK och antalet aktier i bolaget uppgår
till 28 394 390.

· Efter periodens utgång har bolagets styrelse fattat beslut om att
inleda en process avseende notering på NGM Nordic MTF under andra
halvåret 2018.

· Steg 1 i utvecklingsprojektet tillsammans med TTP plc är försenat
med ca 3 månader.

VD-KOMMENTAR

Med en ökande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder och nya
individanpassade behandlingsmetoder ökar antalet vävnadsprover som då
kräver fler och specifika analyssvar. Samtidigt är bristen på erfarna
patologer stor vilket ger långa svarstider efter provtagning.

Med Lumitos teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra
avbildningarna av vävnadsproverna vilket innebär kortare analystider
och högre kvalitet av analyserna. Med högre kontrast i avbildningar
finns förutsättningar att i förlängningen kunna automatisera
analyserna och därigenom ytterligare öka effektiviteten.

Under perioden har utvecklingsarbetet tillsammans med vår partner TTP
plc (The Technology Partnership) fortskridit enligt budget. Steg två
i utvecklingsprocessen startas så fort tester och optimeringar i steg
1 är slutförda vilket beräknas ske under Q3.

Optimeringen har tagit något längre tid än enligt plan, vilket innebär
en försening av projektet med cirka 3 månader.

Under perioden genomfördes den publika spridningsemissionen som ett
led inför den planerade noteringen av Bolaget. Emissionen beräknas
finansiera verksamheten fram till juni 2019.

Den planerade noteringen har skjutits fram och styrelsen har beslutat
att inleda en granskning av bolaget med avsikt att vid godkännande
noteras på NGM under andra halvåret 2018.

Lund den 28 augusti 2018 Stefan Nilsson, VD för Lumito AB

OMSÄTTNING OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader för andra kvartalet uppgick till 2 964 (84) TSEK.
Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och
utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1 277 (-84) TSEK
och resultatet efter skatt uppgick till -1 277 (-84) TSEK.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 1 (0) varav 0 (-)
kvinnor.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 juni 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för
balanserade utgifter för forskning och utveckling till 3 721 (0)
TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till
bolagets produkter. Aktiveringen under andra kvartalet har varit
enligt principer som är relaterat till forskning och utveckling,
främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 922 (383) TSEK
varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar
relaterat till bolagets produkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet
uppgick till -1 277 (- 84) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital
var kassaflödet under perioden -2 218 (38) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 21 336 (57) TSEK.

Eget kapital uppgick till 24 286 (-200) TSEK.

Soliditeten var 91 (25) procent.

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till till 0 (0)
TSEK.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -1 773 (-86) TSEK
och resultatet efter skatt uppgick till -1 773 (-86) TSEK. Ökningen
är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och
utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret
uppgick till -1 773 (-86) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital
var kassaflödet under perioden -3 874 (102) TSEK.

Vid årsstämman den 9 mars beslutades att ändra bolagsform till publikt
bolag (pub).

Bolaget har påbörjat första utvecklingsfasen av instrument och
reagenser inom området vävnadsdiagnostik tillsammans med
utvecklingspartnern TTP plc i Cambridge UK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Nyemission genomfördes i slutet på juni och delregistreringen av
emissionsbeloppet tillförde bolaget 18 725 TSEK. Aktiekapitalet ökade
då med 94 TSEK till 706 TSEK. Antalet aktier som emitterades och
delregistrerades uppgick till 3 745 033. Antalet totala aktier i
bolaget uppgick därefter till 28 224 390.

Bolaget beslutade att skjuta upp marknadsnoteringen av Lumito AB:s
aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har slutregistrering av nyemissionen i juni
skett och uppgår till 19 575 TSEK och antalet aktier i bolaget uppgår
till 28 394 390. Initialt tecknades 20,4 MSEK, men några aktieägare
har valt att inte fullfölja teckningen efter det att noteringen av
Lumito skjutits upp.

Steg två i utvecklingsprocessen startas så fort tester och
optimeringar i steg 1 är slutförda vilket beräknas ske under Q3.
Optimeringen har tagit något längre tid ön enligt plan, vilket
innebär en försening av projektet med cirka 3 månader.

Efter periodens utgång har bolagets styrelse fattat beslut om att
inleda en process avseende notering på NGM Nordic MTF under andra
halvåret 2018.

REDOVISNINGS-OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna halvårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokförings- nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Mer om bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 6-7 i
årsredovisningen 2017. Redovisningsprinciperna är oförändrade.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser
tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom
parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande period föregående
år.

REVISORERS GRANSKNING

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender
Delårsrapport jul-sep 2018 10 30
Bokslutskommuniké 2019 02 15
Lund 28 augusti 2018
Styrelsen

*Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med
genomsnittligt antal aktier under perioden

Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för
perioden dividerat med

genomsnittligt antal aktier under perioden.
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med
balansomslutningen på balansdagen.

Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med
antalet aktier på balansdagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

KORT OM LUMITO AB

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och
utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade
uppkonverterade nanopartiklar (UCNP - Up Converted Nano Particles)
syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska
avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör,
skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer.
Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand
har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Bolaget har under 2017 tagit fram en utvecklings- och affärsplan för
utvecklingen av ett instrument för digital patologi som väsentligt
kan förbättra kvaliteten i avbildningen av vävnadsprover.

Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrumentet har tecknats
med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lumito/r/halvarsrapport-for-lumito-ab--publ--j...
http://mb.cision.com/Main/17276/2602556/898714.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.